Specializarea Biotehnologii Agricole

Profilul inginerului biotehnolog

Inginerii biotehnologi au competenţe în rezolvarea unor probleme importante pentru agricultură: microreproducerea plantelor prin tehnici de inginerie genetică, culturi de celule şi ţesuturi in vitro, ameliorarea plantelor şi animalelor, îmbunătăţirea nutriţiei şi sănătăţii animalelor, conservarea resurselor genetice vegetale şi animale, obţinerea produselor vegetale şi animale cu profil nutriţional îmbunătăţit, reciclarea produselor reziduale din agricultură, bioremedierea solului şi ape, producerea de surse auxiliare de energie, pe baza deşeurilor organice din agricultură, zootehnie, industria alimentară.

Perspective profesionale

Biotehnologiile agricole se bazează pe manipularea artificială, controlată a informaţiei genetice a plantelor, animalelor şi microorganismelor. Pregătirea multidisciplinară a inginerului biotehnolog îi permite să activeze în:

  • laboratoare de analize, certificări, expertize şi acreditări în domenii biotehnologice;
  • companii sau secţii de prelucrare a materiilor prime de natură vegetală;
  • unităţi de prelucrarea produselor vegetale şi animale;
  • laboratoare specializate în protecţia mediului;
  • siguranţa alimentară şi controlul alimentelor;
  • cercetare şi învăţământ.

Mărturii ale studenților

Responsabil de specializarea BIOTEHNOLOGII AGRICOLE

Şef lucr. univ. dr.
Maria APOSTOL

CV | maria@uaiasi.ro | Birou: Parter, corp TPPA

Planuri de învățământ

Specializarea BIOTEHNOLOGII AGRICOLE / Specialization AGRICULTURAL BIOTECHNOLOGIES

Anul I / 1st year

Nr. / No Denumirea disciplinei
Subject
Nr. credite / ECTS credits
Sem. I
1st sem
Sem. II
2nd sem
DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES
1 Matematică şi statistică
Mathematics and statistics
4
2 Biofizică
Biophysics
4
3 Chimie
Chemistry
4
4 Biochimie
Biochemistry
4
5 Chimie analitică şi analiză instrumentală
Analytical chemistry and instrumental analysis
4
6 Informatică
Informatics
3
7 Botanică
Botany  
4
8 Fiziologie vegetală
Plant physiology
4
9 Genetică
Genetics
5
10 Ecologie şi protecţia mediului
Ecology and environmental protection
4
11 Biologie celulară
Cell Biology
3
12 Microbiologie generală
General microbiology
3
13 Enzimologie generală
General enzymology
3
14 Educaţie fizică
Physical education and youth sport
(1) (1)
15 Practică
Practical training
3
DISCIPLINE OPŢIONALE (LA ALEGERE) / OPTIONAL COURSES (TO CHOOSE)  
16 Anatomie şi fiziologie animală
Anatomy and animal physiology
4
Embriologie
Embryology
17 Limbi străine (la alegere: englezăfrancezăgermană, spaniolă)
Foreign languages (to choose between: EnglishFrenchGerman, Spanish)
2 2

DISCIPLINE FACULTATIVE / ELECTIVE COURSES

SEMINAR PEDAGOGIC/ PEDAGOGY MODULE

1 Psihologia educaţiei
Psychology of education
5
2 Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei+Teoria şi metodologia curriculumului)
Pedagogy I (Basis of  pedagogy + Theory and methodology of curricula)
5

Anul II / 2nd Year

Nr. / No Denumirea disciplinei
Subject
Nr. credite / ECTS credits
Sem. I
1st sem
Sem. II
2nd sem
DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES
1 Microbiologie generală
General microbiology
5
2 Biotehnologii generale
General biotechnologies
5 4
3 Instalații (Utilaje) biotehnologice
Biotechnological installations (equipment)
5
4 Enzimologie specială
Speciall enzymology
5
5 Inginerie genetică
Genetic engineering
5
6 Biologie moleculară
Molecular biology
4
7 Culturi de celule şi ţesuturi
Cell and tissue cultures
4
8 Metodologia producerii de sămânță și material săditor
Methodology of seed production and planting material
4
9 Tehnologii horticole
Horticultural technologies
4 4
10 Educaţie fizică
Physical education
(1) (1)
11 Practică
Practical training
3
DISCIPLINE OPŢIONALE (LA ALEGERE) / OPTIONAL COURSES (TO CHOOSE)
12 Nutriţie şi alimentaţie
Nutrition and food
4
13 Limbi străine
Foreign languages
2 2
SEMINAR PEDAGOGIC (OPŢIONAL) / PEDAGOGY MODULE (OPTIONAL)
1 Pedagogie II (Teoria şi metodologia instruirii+Teoria şi metodologia evaluării)
PedagogyII (Training theory and methodology+Estimation theory and methodology)
5
2 Didactica specialităţii
Didactics of speciality
5

 

Anul III / 3rd Year*

Nr. / No Denumirea disciplinei
Subject
Nr. credite / ECTS credits
Sem. I
1st sem
Sem. II
2nd sem
DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES
1 Culturi de celule şi ţesuturi
Cellular and tissue cultures
5
2 Biotehnologii în floricultură și legumicultură
Biotechnologies for Vegetable and ornamental plants
4 4
3 Biotehnologii în pomicultură şi viticultură
Biotechnologies for fruit tree growing and viticulture
4 4
4 Tehnologii agricole
Agricultural technologies
4
5 Biotehnologii pentru obţinerea şi conservarea nutreţurilor
Biotechnologies for obtaining and storing fodder
4
6 Procesarea materiilor prime vegetale
Processing raw vegetal matters
4
7 Metodologia producerii de sămânță și material săditor
Producing of seed and planting material
4
8 Tehnologii zootehnice
Animal husbandry technologies
4
9 Managementul şi marketingul produselor biotehnologice
Management and marketing of biotechnological products
3
10 Ameliorarea plantelor
Plant breeding
4
11 Toxicologie
Toxicology
3
12 Practică
Practical training
4
DISCIPLINE OPŢIONALE / OPTIONAL COURSES
13 Micropropagare
Micorpropagation
5
DISCIPLINE FACULTATIVE / ELECTIVE COURSES
14 Limbi străine
Foreign languages
1 1
SEMINAR PEDAGOGIC (OPŢIONAL) / PEDAGOGY MODULE (OPTIONAL)
1 Instruire asistată de calculator
Computer assisted instruction
2
2 Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu I
Teaching practice in compulsory school education I
3
3 Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu II
Teaching practice in compulsory school education II
2
4 Managementul clasei de elevi
Classroom management
3
5 Examen de absolvire Nivelul I
Graduation exam, level I
5

* În anul universitar 2021-2022 nu se desfășoară studiile / In the academic year 2021-2022 there are no studies

Anul IV / 4th Year**

Nr. / No Denumirea disciplinei
Subject
Nr. credite / ECTS credits
Sem. I
1st sem
Sem. II
2nd sem
DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES
1 Tehnologii de bioremediere a solului şi apei
Bioremediation technologies of soil and water
4
2 Organisme modificate genetic
Genetically modified organisms
4
3 Protecţia plantelor prin metode biotehnologice
Plant protection with biotechological methods
5
4 Biotehnologii de valorificarea a deşeurilor
Biotechnological valorisation of waste
5 3
5 Biotehnologii agricole
Agricultural biotechnologies
4
6 Tehnica experimentală
Experimental techniques
4
7 Tehnologii în industrii fermentative
Technologies in fermentative industries
5 3
8 Contabilitate şi analiză economico-financiară
Accounting and economic analysis
3
9 Biotehnologii de reproducție
Biotechnologies in reproductions and animal breeding
4
10 Managementul şi marketingul produselor biotehnologice
Management and marketing of biotechnological products
3
11 Etică şi integritate academică
Academic ethics and integrity
1
12 Practică
Practical training
6
DISCIPLINE OPŢIONALE / OPTIONAL COURSES
11 Utilizarea biotehnologiilor în crearea şi multiplicarea cultivarelor
Using biotechnologies in creating and multiplication of cultivars
3
Gestionarea şi conservarea resurselor genetice
Management and conservation of genetical resources
12 Legislaţie în biotehnologie şi bioetică
Legislation and bioethics in biotechnologies
4
Controlul şi expertiza produselor biotehnologice
Control and expertise of biotechnological products
DISCIPLINE FACULTATIVE / ELECTIVE COURSES
13 Limbi străine
Foreign languages
1 1

** În anul universitar 2021-2022 și 2022-2023 nu se desfășoară studiile / In the academic year 2021-2022 and 2022-2023 there are no studies