Specializarea Ingineria Mediului

Profilul inginerului de mediu

Inginerii de mediu sunt specialiști în conservarea energiei și mediului natural, tratarea și epurarea apelor uzate, prevenirea și controlul integrat al poluării, reciclarea și eliminarea deșeurilor. Competențele profesionale ale inginerului de mediu se bazează pe noțiuni de ecologie, geologie și pedologie, monitorizarea și diagnoza calității mediului, reconstrucţie ecologică, poluarea factorilor de mediu, managementul deșeurilor, conservarea şi valorificarea biodiversității mediului, studii de bilanț și impact de mediu, ecotoxicologie, tehnologii cu impact redus asupra mediului.

Perspective profesionale

Competențele obținute pe parcursul celor patru ani de studii universitare, le permit absolvenților specializării Ingineria Mediului să activeze în agenții guvernamentale, învățământ și cercetare științifică, industrie, agricultură, consultanță și management, construind cariere precum:

  • responsabil de mediu;
  • inspector în protecția mediului;
  • consilier de mediu pentru instituții publice;
  • cercetător în protecția mediului;
  • auditor sau analist de mediu;
  • specialist în managementul deșeurilor;
  • cadru didactic.

Responsabil de specializarea INGINERIA MEDIULUI

Şef lucr. univ. dr.
Raluca HLIHOR

Discipline:

  • Poluarea apei și solului

  • Monitorizarea și diagnoza calității mediului

  • Studii de bilanț și impact de mediu

CV | raluca.hlihor@uaiasi.ro | (40) 232-40744 | Birou: Etaj 2 – corp TPPA

Planuri de învățământ

Specializarea INGINERIA MEDIULUI / Specialization ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Anul I / 1st year

Nr. / No Denumirea disciplinei
Subject
Nr. credite / ECTS credits
Sem. I
1st sem
Sem. II
2nd sem
DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES
1 Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială
Linear algebra, analytical and differential geometry
5
2 Analiză matematică
Mathematical analysis
4
3 Teoria probabilității și statistică matematică
The probability theory and mathematics statistics
4
4 Informatică aplicată
Applied informatics
4 3
5 Fizică
Physics
4 2
6 Chimie
Chemistry
4 4
7 Meteorologie și climatologie
Meteorology and climatology
4 2
8 Botanică
Botany
3
9 Ecofiziologie
Ecpphysiology
3
10 Ecologie
Ecology
3
11 Topografie
Topography
4
12 Educaţie fizică*
Physical education and youth sport*
(1) (1)
13 Practică de domeniu**
Practical training**
3
DISCIPLINE OPŢIONALE (LA ALEGERE) / OPTIONAL COURSES (TO CHOOSE)  
14 Limbi străine (la alegere: englezăfrancezăgermană, spaniolă)
Foreign languages (to choose between: EnglishFrenchGerman, Spanish)
2 2

DISCIPLINE FACULTATIVE / ELECTIVE COURSES

SEMINAR PEDAGOGIC/ PEDAGOGY MODULE

1 Psihologia educaţiei
Psychology of education
5
2 Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei+Teoria şi metodologia curriculumului)
Pedagogy I (Basis of  pedagogy + Theory and methodology of curricula)
5

Anul II / 2nd Year

Nr. / No Denumirea disciplinei
Subject
Nr. credite / ECTS credits
Sem. I
1st sem
Sem. II
2nd sem
DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES
1 Grafică asistată de calculator
Computer based graphics
5 3
2 Geologie
Geology
2
3 Pedologie
Pedology
3
4 Microbiologie şi Zoologie
Microbiology and Zoology
2 2
5 Mecanică şi organe de maşini
Mechanics and machine elements
5
6 Mecanica fluidelor
Fluid mechanics
2
7 Hidrologie şi hidrogeologie
Hydrology and hydrogeology
3
8 Chimia mediului
Environmental chemistry
5 3
9 Protecția plantelor și mediul
Protection of plants and the environment
4
10 Managementul sistemelor ecologice legumicole
Management of ecological vegetable systems
5
11 Conservarea şi valorificarea biodiversităţii florei ornamentale
Conservation and capitalization of ornamental flora byodiversity
6
12 Educaţie fizică*
Physical education and youth sport*
(1) (1)
13 Practică de domeniu**
Practical training**
4
DISCIPLINE OPŢIONALE (LA ALEGERE) / OPTIONAL COURSES (TO CHOOSE)
14 Protecţia ecosistemelor
Protection of ecosystems
2
15 Limbi străine (la alegere: englezăfrancezăgermană, spaniolă)
Foreign languages (to choose between: EnglishFrenchGerman, Spanish)
2 2

DISCIPLINE FACULTATIVE / ELECTIVE COURSES

SEMINAR PEDAGOGIC / PEDAGOGY MODULE

1 Pedagogie II (Teoria şi metodologia instruirii+Teoria şi metodologia evaluării)
Pedagogy II (Training theory and methodology+Estimation theory and methodology)
5
2 Didactica specialităţii
Didactics of speciality
5

Anul III / 3rd Year

Nr. / No Denumirea disciplinei
Subject
Nr. credite / ECTS credits
Sem. I
1st sem
Sem. II
2nd sem
DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES
1 Managementul integrat al deșeurilor
Integrated waste management
4
2 Aparate şi sisteme de măsură şi control în protecţia mediului
Measurement and control devices and system in envirinnmental protection
2
3 Tehnologii cu impact redus asupra mediului
Technologies with low environmental impact
5
4 Surse de radiaţii şi tehnici de protecție
Sources of radiation and protection techniques
3
5 Amenajări și construcții hidrotehnice
Hydrotechnical planning and construction
4
6 Regularizări de râuri şi îndiguiri
Regularization of rivers and dams
4
7 Poluarea apei şi solului
Water and soil pollution
5 4
8 Ecopratologie
Meadow ecosystems
4
9 Ecotehnologii pomicole
Fruit-growing ecotechnologies
6
10 Managementul sistemelor ecologice viticole
Management of ecological wine-growing systems
6
11 Practică de specialitate*
Practical training*
4
DISCIPLINE OPŢIONALE / OPTIONAL COURSES
12 Termodinamică
Thermodynamics
4
13 Management ecologic
Environmental management
3
14 Comunicare
Comunication
2
DISCIPLINE FACULTATIVE / ELECTIVE COURSES
15 Limbi străine (la alegere: engleză, franceză, germană, spaniolă)
Foreign languages (to choose between: English, French, German, Spanish)
1 1
SEMINAR PEDAGOGIC (FACULTATIVE) / PEDAGOGY MODULE (ELECTIVE)
1 Instruire asistată de calculator
Computer assisted instruction
2
2 Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu I
Teaching practice in compulsory school education I
3
3 Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu II
Teaching practice in compulsory school education II
2
4 Managementul clasei de elevi
Classroom management
3
5 Examen de absolvire Nivelul I
Graduation exam, level I
5

Anul IV / 4th Year

Nr. / No Denumirea disciplinei
Subject
Nr. credite / ECTS credits
Sem. I
1st sem
Sem. II
2nd sem
DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES
1 Ingineria vântului
Wind engineering
4
2 Vibraţii şi poluare fonică
Vibration and noise pollution
3
3 Monitorizarea şi diagnoza calităţii mediului
Monitoring and diagnosis of environmental quality
5 3
5 Reconstrucţia ecologică şi amenajarea peisajului
Ecological restoration and landscape planning
3 3
6 Ecotoxicologie
Ecotoxicology
5
7 Studii de bilanţ şi impact de mediu
Survey and environmental impact studies
4 3
8 Ingineria apelor subterane
Groundwater Engineering
5
  Practică de specialitate
Practical training
3
9 Practică pentru proiectul de diplomă
Practice drafting a diploma project
5
10 Elaborare proiect diplomă
Drawing up a diploma project
4
DISCIPLINE OPŢIONALE / OPTIONAL COURSES
11 Reglementări legislative și tehnice în protecția mediului
Legislation and environmental policies
4 2
12 Tehnologii ecologice în cultura plantelor de câmp
Environmental technologies applied to field crops
2
13 Tehnologii ecologice în creşterea animalelor
Environmental technologies in animal husbandry
2
DISCIPLINE FACULTATIVE / ELECTIVE COURSES
14 Limbi străine (la alegere: engleză, franceză, germană, spaniolă)
Foreign languages (to choose between: English, French, German, Spanish)
1 1