Acte necesare

Acte necesare înscrierii
 • diploma de bacalaureat şi diploma de licenţă (sau echivalenta acesteia), ambele în original;
 • suplimentul la diplomă/foaia matricolă de la facultatea absolvită, în original;
 • certificatul de naştere, în copie și original;
 • certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în copie şi original;
 • copie de pe actul de identitate;
 • patru fotografii color tip act de identitate (3/4 cm);
 • chitanţa de plată a taxei de înscriere la concurs (150 lei);
 • actele doveditoare numai pentru acei candidaţi care solicită scutirea de plata taxei de înscriere la concurs (orfani de ambii părinţi, Casa de copii, urmaşi ai celor decedaţi sau răniţi în Revoluţia din Decembrie 1989, copiii personalului didactic și auxiliar didactic aflat în activitate sau pensionat și ai personalului tehnico-administrativ din universitatea proprie).
  Candidaţii care doresc să urmeze o altă specializare la master, vor prezenta o adeverinţă eliberată de facultatea primului domeniu/specializare, din care să rezulte numărul anilor în care au fost susţinuţi de la bugetul de stat (pentru absolvenţii de Medicină Veterinară sau de la alte programe de studii care au ciclul I şi II comasat, se are în vedere forma de finanţare din ultimii doi ani);
 • atestatul de comunicare într-o limbă străină de largă circulaţie internaţională.
 • acordul pentru folosirea/prelucrarea datelor personale.
 • adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale. Comisiile de admitere pot solicita, după caz, şi avizul medicului Universităţii
  Învăţământ la distanţă

  Înscrierea candidaţilor se pot face online sau la sediul facultăţii în perioada 8–19 iulie 2024, iar pentru sesiunea din septembrie în perioada 2–5 septembrie 2024.

  Înmatricularea candidaţilor are loc în perioada 20-24 iulie 2024, respectiv în perioada 6-11 septembrie 2024.

  Domeniul

  Specializarea

  Durată

  Număr de locuri
  (cu taxă)

  Zootehnie

  Zootehnie

  4 ani

  50