Plan și direcții de cercetare

Planul de Cercetare Științifică al Facultății de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare

În cadrul Facultății de Ingineria Resurselor Animale și Alimentare activitatea de cercetare se desfășoară în domeniile reprezentate de resursele animale și respectiv resursele alimentare.

Facultatea de Ingineria Resurselor Animale și Alimentare dispune de un plan de cercetare științifică coordonat de Prorectoratul cu activitatea de cercetare științifică, inovare, transfer tehnologic și relații internaționale din cadrul Universității de pentru Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” Iași.

Programul cadru este integrat în planul de cercetare al instituției de învățământ superior căreia îi aparține și facultatea, fiind organizat și funcționează în acord cu Planul strategic al și Planului Operațional din Universitatea pentru Științele Vieții. 

În conformitate cu strategia de cercetare aplicată în cadrul Universității de pentru Științele Vieții din Iași, științifică constituie o componentă de bază a activității cadrelor didactice, studenților și personalului tehnic și se desfășoară la următoarele niveluri:

 • cercetare fundamentală;
 • cercetare aplicativă;
 • cercetare tehnologică;
 • proiectare, expertiză, consulting;
 • analize și determinări experimentale.

Pentru ca cercetarea științifică să fie eficientă și recunoscută în plan local, regional, național și internațional aceasta trebuie să ofere soluții la problemele stringent ale domeniului de investigare și aplicare, iar pentru a fi și originală trebuie să aducă ceva nou — nu doar o repetiție ale unor experimente sau calcule al căror rezultat este deja cunoscut ori ușor predictibil — și că se pornește de la ideea că rezultatele cercetării, atunci când sunt încununate cu succes, sunt făcute publice prin prezentare la conferințe științifice și publicare în jurnale de specialitate.

Planul de cercetare științifică aplicat în cadrul Facultății de Ingineria Resurselor Animale și Alimentare are o structură prin care este încurajată și susținută cercetarea de excelență, competitivitatea, dezvoltarea infrastructurii și vizibilitatea internațională și funcționează pe baza respectării principiilor prezentate în continuare.

1. Creșterea capacității și competitivității activității de CD:

 • Promovarea și susținerea prioritară a colectivelor și centrelor de cercetare de înaltă performanță, cu rezultate vizibile pe plan național și internațional;
 • Susținerea integrării centrului de CD în rețele și programe internaționale;
 • Dezvoltarea resurselor umane din domeniul cercetării:
  • stimularea formării și dezvoltării carierelor științifice și a colectivelor de cercetare de înaltă performanță;
  • evaluarea permanentă a calității specifice activității de cercetare, pe poziții didactice, pentru tot personalul didactic și stabilirea ofertei educaționale la nivel de master și doctorat în conformitate cu performanța obținută în CD;
  • atragerea și menținerea în activitatea CD a tineretului cu performanțe profesionale deosebite;     
  • formarea și specializarea personalului de cercetare prin promovarea colaborărilor internaționale și a mobilității personalului;
  • îmbunătățirea accesului la sursele de informare-documentare realizată în principal prin dezvoltarea infrastructurilor informaționale;
  • dezvoltarea calităților manageriale, inclusiv pentru conducerea proiectelor de cercetare.
 • Dezvoltarea infrastructurii de cercetare-dezvoltare:
  • dotarea cu echipamente și aparatură performantă de cercetare, prin programele naționale și prin eforturi proprii ale universității;
  • dezvoltarea infrastructurilor informaționale și de comunicații, prin conectarea cu alte instituții de învățământ superior;
  • dezvoltarea platformelor de cercetare integrate (cu utilizatori din cercetare și industrie, în cadrul unor programe și proiecte comune).
 • Creșterea capacității de adaptare a laboratoarelor și centrelor de CD la regimul concurențial și la condițiile pieței:
  • creșterea gradului de orientare spre piață, îmbunătățirea practicilor și a performanțelor în managementul activităților de CD;
  • dezvoltarea capacității proprii a laboratoarelor și centrelor CD de a difuza și valorifica patrimoniul științific și capitalul tehnologic de care dispun sau pentru care dețin competențe, prin oferirea de servicii administrative la nivel de universitate în ceea ce privește: dezvoltarea serviciilor și personalului specializat pentru difuzarea și transferul către mediul economic a rezultatelor proprii, dar și a noutăților științifice și tehnice din domeniul specific; dezvoltarea activităților proprii de promovare publică a produselor și tehnologiilor noi.

2. Stimularea activităților CDI în colaborare cu agenții economici

 • Dezvoltarea cooperării dintre CD cu sectorul productiv, bazată pe o promovare a proiectelor realizate în parteneriat, cu rezultate și efecte economice pe termen scurt și mediu;
 • Stimularea valorificării rapide a rezultatelor din CD acumulate din cercetarea aplicată;
 • Stimularea activităților CDI desfășurate de către sau în folosul agenților economici, prin:
  • susținerea mobilității cercetătorilor, specialiștilor și studenților către firme;
  • îmbunătățirea accesului firmelor la facilități informaționale și la servicii de asistență științifică și tehnologică;
  • cursuri și stagii de formare și perfecționare pentru beneficiarii/utilizatorii rezultatelor cercetării;
 • Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor specializate pentru transfer tehnologic și inovare:
  • centre și servicii specializate pentru asistență și informare științifică și tehnologică:
  • centre de transfer și de informare tehnologică, oficii de legătură cu agricultura și mediul rural;
  • dezvoltarea serviciilor de informare în domeniul tehnologic, inclusiv cea referitoare la proiecte și rezultate CD;
  • sprijinirea creării și dezvoltării agenților economici inovativi:
  • colaborarea cu autoritățile locale și cu agenții economici pentru creșterea componenței în activitatea de inovare tehnologică.

3. Dezvoltarea activităților și infrastructurii CDI în plan regional

 • Promovarea potențialului de dezvoltare și specializare existent la nivel regional:
  • preocupări privind participarea la activități de cercetare aflate în prim plan și la orice inițiativă regională în domeniul CDI;
  • restructurarea sau reprofilarea tehnologică la nivel regional;
  • continuarea participării cu specialiști proprii la realizarea planurilor pe termen scurt și a strategiilor regionale pe termen mediu și lung;
  • pregătirea resurselor umane necesare pentru atragerea și utilizarea fondurilor structurale, disponibile la nivel regional;
  • dezvoltarea și întreținerea relațiilor cu organisme și instituții naționale și internaționale care au și portofolii și programe de cercetare, inovare și dezvoltare;
 • Dezvoltarea parteneriatelor de colaborare/cooperare la nivel național de tip bilateral sau multilateral, ca în cazul consorțiilor.

4. Creșterea capacității de integrare în spațiul European al cercetării (ERA):

 • Creșterea calității și eficienței prin participare la programele internaționale de profil, în special în Programele CD Cadru ale Uniunii Europene prin:
  • susținerea condițiilor de participare și de stimulare a participării specialiștilor români la Programul cadru european de cercetare și dezvoltare tehnologica, pe perioada 2020-2030;
  • asigurarea corelării continue a programelor proprii de cercetare-dezvoltare cu cele ale UE;
  • dezvoltarea și promovarea relațiilor internaționale de interes pentru cercetarea științifică și crearea de parteneriate cu universități de profil din Europa dar și din alte continente;
  • sprijinirea mobilității cercetătorilor, inclusiv a accesului la facilitățile mari de cercetare din UE;
  • dezvoltarea de programe de specializare a tinerilor cercetători, în contextul dimensiunii europene a carierei științifice;
  • stimularea participării la rețelele naționale de cercetare, în special în domenii relevante pentru spațiul european de cercetare și conectarea acestora cu rețelele din alte țări europene;
  • susținerea dezvoltării activităților de consultanță privind prioritățile Programelor CDT Cadru, la nivel regional, instituțional și al programelor naționale CDI;
  • creșterea capacității științifice și tehnice în vederea integrării în programele și proiectele CD europene de interes special;
  • creșterea vizibilității internaționale și a gradului de implicare a comunității științifice din USV în activitatea organismelor internaționale CDI;
  • susținerea participării laboratoarelor și centrelor de CD ale facultății la manifestări științifice, târguri și expoziții;
  • creșterea gradului de informatizare a procesului administrativ și managerial al activităților de CD; creșterea ponderii de activități promoționale în domeniul CD.

5. Obiectivele cercetării științifice

Principalele direcții și obiective de cercetare științifică la nivelul Facultăți de Ingineria Resurselor Animale și Alimentare Iași sunt următoarele:

 • cercetare fundamentală în domeniile anatomiei, fiziologiei și biochimiei animale;
 • cercetări de genetică cantitativă în direcția cunoașterii rezervelor de variabilitate în cadrul diferitelor populații de animale existente în zona de est a țării;
 • ameliorarea genetică a speciilor de animale de interes zootehnic, pe rase și populați;
 • ameliorarea genetică a populațiilor piscicole;
 • inventarierea, protecția si conservarea speciilor de vânat si pentru pescuit sportiv;
 • îmbunătățirea tehnologiilor de producere și conservare a nutrețurilor;
 • îmbunătățirea tehnologiilor de producție piscicolă;
 • cercetări în domeniul nutriției și alimentației animalelor de fermă și peștilor;
 • cercetări privind folosirea aditivilor furajeri și reducerea efectului poluant al dejecțiilor; – îmbunătățirea performanțelor de reproducție la animale;
 • elaborarea unor tehnologii moderne de creștere și exploatare a animalelor (în ferme mici, mijlocii și mari ) și de perfecționare a celor existente;
 • cercetări privind influența activității de creștere a animalelor asupra mediului ambiant și în asigurarea siguranței alimentare etc;
 • îmbunătățirea procesării și valorificării producțiilor animale și piscicole.
 • securitatea, controlul și trasabilitatea alimentelor de origine animală; –
 • autoconsumul și impactul nutriției animalelor asupra sănătății oamenilor și animalelor;
 • control și siguranță alimentară;
 • dezvoltarea tehnicilor pentru creșterea gradului de inocuitate alimentară;
 • alimentație publică și agroturism;
 • dezvoltare durabilă.