Doctorat

Studii universitare de doctorat

Date generale

Admiterea candidaţilor la doctorat se face prin concurs, organizat de IOSUD, de regulă, înainte de începerea anului universitar.

Numărul locurilor, pe forme de învăţământ (cu finanţare de la buget şi cu finanţare prin taxă), este repartizat anual de către ME, la propunerea CSUD, cu avizul Consiliului de Administraţie şi aprobarea Senatului USV Iaşi.

Numărul de locuri la doctorat, condiţiile şi perioada de admitere vor fi stabilite la o data ulterioară, conform normelor CNCS.

Acte necesare pentru înscrierea la doctorat

Pentru înscrierea la concursul de admitere la doctorat, candidatii vor prezenta la Prorectorat – Şcoala Doctorală, în termenul stabilit, un dosar cu următoarele acte:

 • Cerere tip de înscriere, ce se procură de la secretariat Prorectorat – Şcoala Doctorală;
 • Copii după următoarele acte, fiecare în câte două exemplare:
  • certificatul de naştere,
  • certificatul de căsătorie (dacă este cazul),
  • diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta,
  • diploma de învăţământ superior (sau echivalenta) însoţită de foaia matricolă,
  • diploma de master (sau echivalenta) însoţită de foaia matricolă.
 • Carte de identitate (două copii);
 • Curriculum vitae şi lista lucrărilor ştiinţifice publicate de candidat (dacă este cazul);
 • Fişa de înscriere, care cuprinde datele necesare pentru evidenţa candidaţilor;
 • Chitanţa de plată a taxei de concurs;
 • Două fotografii (tip buletin).

Specializări

Specializări

Conducători ştiinţifici

Agrotehnică

Prof. dr. Gerard JITĂREANU

Prof. dr. Costică AILINCĂI

Prof. dr.
Denis Constantin ȚOPA

Exploatarea sistemelor de îmbunătăţiri funciare

Prof. dr. Daniel BUCUR

Protecția plantelor

Prof. dr. Eugen ULEA

Microbiologie

Prof. dr. Florin Daniel LIPŞA

Fitotehnie

Prof. dr. Teodor ROBU

Fiziologia plantelor

Prof. dr. Doina JITĂREANU

Mecanizarea agriculturii

Prof. dr. Ioan ŢENU

Producerea şi păstrarea furajelor

Prof. dr. Vasile VÎNTU

Prof. dr. Costel SAMUIL

Botanică

Prof. dr. Culiţă SÎRBU

Genetică şi ameliorare

Prof. dr. Danela MURARIU*

Prof. dr. Silvica PĂDUREANU

Management. Managementul fermei

Prof. dr. Stejărel BREZULEANU

Economie rurală

Prof. dr. Gavril ŞTEFAN

Marketing

Prof. dr. Elena LEONTE

Management financiar contabil în agricultură. Managementul mediului

Prof. dr.
Carmen-Luiza COSTULEANU

Management în agricultură. Marketing. Dezvoltare rurală

Prof. dr. George UNGUREANU

Audit și sustenabilitate

Prof. dr. Gabriela IGNAT

Economie agroalimentară

Conf. dr. Dan BODESCU

*cadru didactic asociat

Alte detalii

Pe situl www.uaiasi.ro/admitere se află toate informațiile necesare, actualizate pentru fiecare sesiune de admitere (calendarul admiterii, numărul de locuri, tematică, cereri tip etc.)

Contact

Secretariat CSUD

Secretar: Ing. Carmencita VÎNTU
Telefon: 0232 407 410
E-mail: secr_did@uaiasi.ro