Plan de cercetare

Strategia de cercetare a Facultății de Agricultură este corelată cu strategia de cercetare a USV IAȘI și urmează îndeaproape dezideratele strategiei naționale pentru cercetare, dezvoltare și inovare având în vedere prevederile Strategiei Europene de Cercetare.

Activitatea de cercetare științifică a Facultății de Agricultură Iași cuprinde cele trei componente ale activității de cercetare-dezvoltare-inovare:

 1. Cercetarea fundamentală și aplicativă,
 2. Dezvoltarea experimentală (produse, servicii, tehnologii inovative)
 3. Inovarea (transferul în mediul socio-economic a serviciilor, produselor, tehnologiilor inovative).
Obiectiv principal

Strategia privind activitatea de cercetare, din cadrul Facultății de Agricultură, ca parte integrantă din Universitatea de Științele Vieții “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi, trebuie să fie atent racordată şi dimensionată atât la Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României, Orizonturi 2013-2020-2030, în care Educația şi formarea profesională, respectiv Cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică şi inovația apar ca două domenii de mare importanță.

Obiectivul principal îl reprezintă creșterea performanţei în activitatea de cercetare, inovare şi dezvoltare tehnologică, precum şi consolidarea colaborării cu mediul economic, în vederea creşterii prestigiului științific şi sporirii vizibilităţii la nivel naţional şi internaţional prin creșterea calității și a numărului de lucrări științifice, a brevetelor de invenție, a participărilor la manifestări științifice în țară și străinătate.

De asemenea, se dorește ca în perioada 2020-2024, USV Iași să ajungă în clasamentele internaționale prin prisma rezultatelor cercetărilor și a serviciilor suport pentru dezvoltarea mediului socio-economic.

Obiective operaţionale ale activităţii de cercetare

Tematica de cercetare științifică se desfășoară preponderent interdisciplinar şi are atât caracter fundamental, cât şi aplicativ, de inovare şi transfer tehnologic, în concordanţă cu cerinţele actuale şi de perspectivă ale agriculturii, în special în Podişul Moldovei, dar şi în zona montană din nord-vestul Moldovei. Arealele menționate anterior reprezintă o prioritatea științifică pentru colectivele de cercetare din facultate, deoarece aceste colective coordonează cercetări integrate în rețeaua națională de cercetare în domeniu, sunt competitive şi primesc recunoaștere științifică prin realizările obţinute.

Componentă principală a procesului de învăţământ şi inovare, activitatea de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică din cadrul Facultăţii de Agricultură se desfăşoară sub egida Centrului de Cercetări Agronomice (cod de identificare 163/26.01.2001 şi certificat nr. 24/CC-B), fiind direcționată pe obiective prioritare, rezultate din necesităţile actuale şi de perspectivă ale României, inclusiv din problematica europeană în domeniu.

Subdomenii de cercetare

Centrul este structurat pe trei subdomenii de cercetare şi anume:

 • cercetări biologice – subdomeniu în cadrul căruia se încadrează cercetările colectivelor de la disciplinele de Fiziologia plantelor, Genetică, Ameliorarea plantelor, Fitopatologie şi Microbiologie;
 • cercetări tehnologice – subdomeniu în care se desfăşoară cercetările colectivelor de la disciplinele de Agrotehnică, Fitotehnie, Îmbunătățiri funciare şi Cultura plantelor furajere;
 • cercetări economice – subdomeniu în care îşi desfăşoară activitatea de cercetare colectivele disciplinelor repartizate administrativ la departamentul de Agroeconomie.
Activităţi de cercetare-dezvoltare

A. Pentru realizarea obiectivelor de cercetare ale Facultăţii de Agricultură, cadrele didactice vor efectua următoarele tipuri de activităţi:

A.1. Cercetări fundamentale, orientate spre dezvoltarea ştiinţelor de bază în domeniul agricol, şi anume:

 • bazele fizologiei vegetale;
 • bazele anatomiei şi morfologiei plantelor;
 • bazele geneticii vegetale;
 • bazele pedologiei.

A.2. Cercetări avansate privind:

 • studierea, dirijarea şi grăbirea proceselor de humificare cu ajutorul microorganismelor din sol;
 • ameliorarea şi valorificarea solurilor slab productive, alcalice, acide, cu exces de umiditate sau afectate de eroziune;
 • valorificarea terenurilor degradate prin înfiinţarea pajiştilor temporare şi prin ameliorarea celor permanente;
 • utilizarea asolamentelor ca mijloc de combatere integrată a buruienilor, bolilor şi dăunătorilor;
 • modificarea însuşirilor fizico-chimice ale solurilor prin asolamente raţionale, sisteme de fertilizare şi amendare, lucrări mecanice şi irigaţii;
 • studierea consumului şi bilanţului elementelor nutritive la principalele plante de cultură în experienţe de lungă durată;
 • utilizarea fertilizării foliare ca mijloc de protecţie a mediului şi îmbunătăţirii calităţii produselor vegetale;
 • valorificarea complexă a principiilor active din plantele medicinale, aromatice şi tinctoriale pentru obţinerea de noi produse alimentare, farmaceutice şi cosmetice;
 • îmbogăţirea colecţiilor de germoplasmă prin utilizarea efectului mutagen al unor substanţe chimice şi al radiaţiilor ionizante;
 • raţionalizarea unor verigi tehnologice în cultura plantelor de câmp;
 • extinderea metodelor moderne de conducere a exploataţiilor agricole prin informatizarea gestiunii economice ale acestora;
 • elaborarea de studii de perspectivă şi prognoză în vederea optimizării structurii exploataţiilor agricole în ce priveşte suprafaţa şi structura culturilor;
 • realizarea de programe de bioinformatică pentru tehnologiile principalelor culturi şi pentru gestionarea colecţiilor de germoplasmă utilizate în ameliorarea plantelor.

A.3. Cercetări aplicative privind introducerea în producţie a rezultatelor obţinute:

 • aplicarea tehnologiilor optime la toate speciile vegetale;
 • realizarea de modele experimentale – ferme pilot – pentru exploataţiile agricole familiale;
 • realizarea de activităţi de consultanţă şi marketing pentru exploataţiile familiale şi pentru societăţile cu profil agricol;
 • sprijinirea activităţii ştiinţifice a tinerilor pe perioada stagiului de masterat şi doctorat;
 • realizarea de activităţi vizând schimbul de informaţii ştiinţifice în domeniul agricol: simpozioane, congrese, workshop-uri, publicaţii şi conectare la internet;
 • realizarea transferului tehnologic spre exploataţiile familiale şi societăţile cu profil agricol;
 • stabilirea de relaţii ştiinţifice cu unităţi de cercetare de învăţământ superior şi agenţi economici din ţară şi străinătate pentru desfăşurarea de activităţi de cooperare ştiinţifică şi tehnică în domeniul agricol;
 • elaborarea de norme naţionale de calitate şi control pentru produse, procese şi tehnologii în acord cu cele existente pe plan internaţional.

B. Pentru consolidarea şi dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică, propunem următoarele acţiuni punctuale:

  • dezvoltarea tematicilor de cercetare multidisciplinară, susţinute prin activităţi de cercetare în echipe mixte şi integrarea acestora pe termen mediu şi lung în direcţii de cercetare specifice facultăţii;
  • definirea domeniilor prioritare de cercetare şi corelarea direcţiilor de cercetare ale departamentelor cu priorităţile politicii de cercetare ale facultăţii şi ale USV Iaşi;
  • stabilirea unor traiectorii de cercetare, în domeniile în care există tradiţie şi realizări recunoscute pe plan naţional şi internaţional;
  • identificarea oportunităţilor privind sursele de finanţare pentru cercetare ştiinţifică şi informarea operativă a cadrelor didactice, masteranzilor şi doctoranzilor asupra acestor oportunităţi;
  • mobilizarea cadrelor didactice pentru elaborarea şi implicarea lor în proiecte de cercetare, educaţie, formare profesională şi stimularea eforturilor pentru obţinerea de finanţări prin programe de cercetare,
  • organizarea de workshop-uri pentru tinerii cercetători în care să fie dezbătute aspecte esenţiale în conceperea şi derularea proiectelor de cercetare;
  • angajarea de tineri cercetători şi promovarea cercetătorilor din structura proprie, pentru asigurarea unui colectiv solid, care să participe la consolidarea direcţiilor de cercetare specifice facultăţii;
  • invitarea unor personalităţi ştiinţifice de nivel naţional şi internaţional, pentru susţinerea de conferinţe, workshop-uri şi ateliere tematice;
  • facilitarea accesului doctoranzilor şi masteranzilor la infrastructura de cercetare existentă şi la Institutul de Cercetare pentru Agricultură şi Mediu;
  • identificarea şi intensificarea activităţilor de transfer de cunoştinţe şi tehnologie spre potenţialii beneficiari;
  • concentrarea eforturilor pentru obţinerea de finanţări prin programe de cercetare ştiinţifică, pe baza de granturi, programe, contracte cu agenţii economici etc., care să îmbunătăţească infrastructura de cercetare la fiecare departament şi în cadrul centrelor de cercetare ale Facultăţii de Agricultură;
  • îmbunătăţirea organizării simpozionului ştiinţific al Facultăţii de Agricultură;
  • susţinerea Volumului Facultăţii de Agricultură, seria Agronomie, în efortul de a deveni revistă cotată ISI;
  • susţinerea participării cadrelor didactice la simpozioane ştiinţifice, conferinţe, mese rotunde, etc. în ţară şi străinătate şi publicarea a cât mai multor lucrări ştiinţifice, în reviste cotate ISI şi indexate în baze de date internaţionale;
  • atragerea masteranzilor şi doctoranzilor în cercetare, alături de profesori şi consilierea acestora pentru iniţierea în managementul proiectelor;
  • îmbunătăţirea activităţii cercurilor ştiinţifice studenţeşti, la fiecare grup de discipline şi atragerea doctoranzilor, masteranzilor şi studenţilor în cercetarea şiinţifică a departamentelor;
  • organizarea anuală a sesiunii cercurilor ştiinţifice studențești şi participarea studenților la concursurile anuale profesional-ştiinţifice organizate de USV Iaşi şi de către celelalte universităţi de profil (Agronomiada etc.).