Misiune și principii

Interesul tău pentru științele vieții este dovada pură că îți dorești un viitor mai bun, o națiune, o lume și o umanitate mai prosperă…

Viziune – un viitor mai bun pentru viață prin explorarea și valorificarea potențialului naturii.

Misiune – sprijin și acces pentru studenți, organizații și antreprenori la profesii, tehnologii, cunoaștere și viitor în domeniile bioeconomiei (agronomie și agribusiness; economie și bunăstare rurală; alimente și sănătate, biodiversitate și mediu).

Principii – libertate academică; egalitate de șansă; cooperare; responsabilitate; excelentă.

Misiune şi obiective

Facultatea de Agricultură este parte integrantă a Universităţii de Ştiinţele Vieții “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi şi ocupă un rol important în sistemul educaţional agricol din ţara noastră.

Oferta academică a Facultăţii de Agricultură se defineşte prin programe de licenţă şi de master acreditate, care au un impact profesional important atât în România, cât şi în străinătate, calitate în educaţie şi performanţă în cercetarea ştiinţifică.

În cadrul Facultăţii de Agricultură, funcţionează 7 programe de studii de licenţă, Agricultură, Montanologie, Inginerie Economică în Agricultură, Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole şi Biologie sunt acreditate, Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară, Protecţia consumatorului şi a mediului şi 13 programe de studii de masterat.

Din punct de vedere administrativ, Facultatea de Agricultură este organizată în Departamentul de Pedotehnică, Departamentul de Ştiinţa plantelor şi Departamentul de Agroeconomie.

Misiunea de bază a Facultăţii de Agricultură este aceea de formare a specialiştilor pentru unul din cele mai complexe domenii ale economiei naţionale. Aceştia vor avea o bogată pregătire teoretică şi practică, fiind capabili să gestioneze problemele tot mai complexe din agricultura românească. De asemenea, prin cunoştinţele dobândite vor putea exercita funcţii de management şi marketing, exploatare a utilajelor specifice, protecţia plantelor etc. Toate acestea în conformitate cu noile legi specifice din agricultură, cu dinamica fondului funciar, cu noile cerinţe europene.

Totodată, viitorii absolvenţi ai facultaţii sunt instruiţi pentru activitatea de cercetare, pedagogie şi metodică pentru a deveni cadre didactice în învăţământul preuniversitar şi universitar.

O altă misiune a Facultăţii este şi aceea de pregătire continuă a absolvenţilor prin masterat, doctorat sau alte specializări postuniversitare.

Realizarea misiunii se bazează pe îndeplinirea următoarelor obiective:

  • asigurarea numărului de studenţi corespunzător bazei tehnico – materiale şi nivelului de absorbţie al pieţei cu forţă de muncă;
  • dezvoltarea şi modernizarea bazei tehnico – materiale pentru învăţământ şi cercetare;
  • creşterea calităţii procesului de învăţământ şi a cercetării ştiinţifice, prin asigurarea spaţiilor de învăţământ, laboratoare de cercetare, ateliere de proiectare, câmpuri şi loturi experimentale, mijloace de informatizare, biblioteci, cât şi generalizarea sistemului concurenţial privind licitarea unor programe de cercetare pe plan local, naţional şi internaţional;
  • conservarea, dezvoltarea, aplicarea şi răspândirea creaţiei ştiinţifice în domeniul agricol, inginerie alimentara, stiinte economice, biologie;
  • specializarea postuniversitară a absolvenţilor prin masterat şi doctorat;
  • perfecţionarea activităţii didactico-metodice a absolvenţilor noştri care vor deveni cadre didactice în gimnazii şi licee agroindustriale, licee de cultură generală, universităţi;
  • actualizarea instruirii absolvenţilor din zona de influenţă a Universităţii de Ştiinţele Vieții din Iaşi, prin cursuri de specializare;
  • acordarea de consultanţă agenţilor economici în domeniul producţiei agricole şi a celei colaterale;
  • ameliorarea continuă a activităţilor şi performanţelor prin valorificarea experienţei universităţilor şi centrelor de cercetare de referinţă din ţară şi străinătate în domeniul producţiei agricole.