Select Page

Departamentul Acte de studii

Program de lucru cu publicul

Luni - Vineri: 9:00-12:00; 12:45-14:30

Contact

Secretari acte de studii: 
Elena Liliana BEJENARU
Paula Viorela GAFENCU

Adresa: Str. Aleea M. Sadoveanu, nr. 3, Iaşi
Telefon: 0232 407.368
E-mail: acte_studii@uaiasi.ro

Anunț

În perioada 14 august – 01 septembrie 2023, biroul Acte de studii va fi închis, în consecinţă, în această perioadă NU SE VOR ELIBERA ACTE DE STUDII.

Activitatea se va relua începând cu data de 04 septembrie 2023.

Tipuri de acte de studii şi documente universitare eliberate de Biroul Acte de studii
 • Diploma de licenţă/ inginer/ licenţă şi master/ absolvire/ master/ studii aprofundate/ doctor şi anexele acesteia (Supliment la diplomă/ Foaia matricolă);
 • Certificat de absolvire a programului de formare psihopedagogică (Nivelul I şi II)
 • Certificat de acordare a gradelor didactice
 • Certificat de absolvire a cursurilor postuniversitare de perfecţionare
 • Duplicat act de studii (diplomă, certificat)
 • Un nou exemplar în original al/ a Suplimentului la diplomă/ Foii matricole
 • Adeverinţa de autenticitate a diplomelor/ certificatelor necesare la Minister, Ambasade, alte instituţii
 • Programa analitică
 • Adeverinţa necesară la Monitorul Oficial în vederea publicării pierderii diplomei/ certificatului
 • Foaia matricolă – la cerere (pentru absolvenţii care au susţinut examenul de finalizare a studiilor universitare în perioada iunie 1983 – februarie 1994)
 • Adeverinţa privind absolvirea fără examen de finalizare a studiilor
 • Adeverinţa privind finalizarea studiilor (de absolvire cu examen de finalizare a studiilor)
 • Adeverinţa necesară pentru obţinerea Certificatului de Conformitate în vederea recunoaşterii diplomei de medic veterinar în scopuri profesionale
 • Situaţia şcolară (pentru întocmirea situaţiei şcolară, solicitantul se adresează secretariatului facultăţii unde este/ a fost student)
Eliberarea actelor de studii

Actele de studii, respectiv documentele universitare au regim special şi se eliberează titularilor.

Pentru eliberarea diplomei de finalizare a studiilor (licenţă, master, doctorat) absolvenţii vor completa on-line chestionarul:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6q9r2jQdkR2ETWJOPIG9lvO0HwxURhK3njUtq_mBTMXJ-Mw/viewform?c=0&w=1

Documentele necesare pentru eliberarea actelor de studii

 • Carte de identitate sau paşaport (în original)
 • Certificat de căsătorie (copie xerox) sau alt document care atestă schimbarea numelui, dacă modificarea s-a produs ulterior absolvirii studiilor
 • Două fotografii color, recente, format 3/4 cm, pentru actele de studii prevăzute cu “Loc pentru fotografie” (numai în cazul în care nu au fost depuse la secretariatul facultăţii la finalizarea studiilor).
  Fotografiile trebuie să fie realizate la un studio foto profesional, pe hârtie fotografică
  ATENŢIE! Nu se aplică pe diplome fotografii necorespunzătoare.

În situaţia în care titularul nu se poate prezenta, actele de studii pot fi eliberate împuternicitului acestuia, pe bază de procură notarială/ împuternicire avocaţială (în original) în care se menţionează în mod expres faptul că împuternicitul poate ridica acte de studii (se va menţiona denumirea actelor de studii) de la Universitatea pentru Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi, cu aprobarea conducerii universităţii
(descărcaţi Cerere eliberare acte cu procură).
De asemenea, în procură trebuie să figureze seria şi numărul actului de identitate a titularului, respectiv a împuternicitului acestuia.
La procură se va ataşa o copie a cărţii de identitate a titularului, precum şi a certificatului de căsătorie sau a altor documente care atestă modificarea numelui, după caz, iar împuternicitul se va legitima cu actul de identitate prevăzut în procură, în original.

În cazul în care procura notarială a fost întocmită pe teritoriul altui stat, aceasta se depune în original, fiind însoţită de traducerea legalizată. Procura trebuie să fie apostilată sau supralegalizată de autorităţile competente ale statului pe al cărui teritoriu a fost întocmită, cu excepţia celor întocmite în statele care au încheiat cu România convenţii, tratate sau acorduri privind asistenţa juridică în materie civilă, care prevăd scutirea de orice legalizare. Se acceptă împuternicirile efectuate la ambasadele sau consulatele României din diverse state. Împuternicirile efectuate sub semnătura ambasadorului/ consulului nu trebuie traduse sau apostilate/ supralegalizate.

Este interzisă solicitarea expedierii de către universitate a actelor de studii prin poştă sau pe altă cale.

Eliberarea duplicatelor actelor de studii

În cazul pierderii, deteriorării, distrugerii, plastifierii unui act de studii (diplomă, certificat) se eliberează un duplicat.
Duplicatul unui act de studii se eliberează conform Deciziei Rectorului universităţii

Documentele necesare pentru eliberarea duplicatelor actelor de studii

 • cerere adresată Rectorului universităţii prin care se solicită eliberarea duplicatului
  (descărcaţi Cerere eliberare duplicat)
 • Monitorul Oficial al României – exemplar integral şi original – în care a apărut anunţul
 • declaraţie scrisă a titularului actului, în care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru identificare şi împrejurările în care actul a fost pierdut, distrus sau deteriorat
 • copie certificată conform cu originalul a certificatului de naştere
 • copie certificată conform cu originalul a certificatului de căsătorie (dacă este cazul)
 • copie certificată conform cu originalul a cărţii de identitate
 • două fotografii color, recent realizate, pe hârtie fotografică, realizate la un studio foto profesional, format 3/4 cm
 • dovada plăţii taxei de 100 lei pentru eliberarea duplicatului (taxa pentru eliberarea duplicatului se va achita la Casieria Centrală a USV Iaşi)
 • actul de studii deteriorat sau plastifiat
 • după caz – procura notarială/ împuternicirea avocaţială, în original

Pentru certificarea conformităţii cu originalul a certificatului de naştere, căsătorie şi cărţii de identitate, titularul/ împuternicitul va prezenta secretarului Biroului Acte de studii, documentele în original şi copie.

Cererea se poate întocmi de către titularul actului de studii în cauză sau de împuternicitul acestuia (descărcaţi Cerere eliberare duplicat cu procură).

Pentru publicarea pierderii sau distrugerii actului de studii, titularul/ împuternicitul acestuia se adresează Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, anunţul urmând să cuprindă următoarele date: denumirea actului de studii original; numele, iniţiala/ iniţialele prenumelui/ prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), prenumele titularului; anul finalizării studiilor în cauză; seria şi numărul actului respectiv, numărul şi data la care a fost înregistrat în registrul unic de evidenţă a formularelor şi de eliberare a actelor de studii; denumirea instituţiei emitente.

În cazul în care titularul/ împuternicitul nu are toate datele necesare publicării anunţului în Monitorul Oficial, acesta se va adresa Biroului Acte de studii de unde va primi o adeverinţă care va cuprinde informaţiile necesare.

Duplicatul actului de studii se eliberează în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data aprobării cererii, conform prevederilor Ordinului MEC nr. 4156/2020, art.25 (1). Eliberarea duplicatelor actelor de studii se efectuează în condiţiile practicate la eliberarea actelor de studii.

Eliberarea unui nou exemplar al/a Suplimentului la diplomă în original / Foii matricole în original

În cazul pierderii, deteriorării, distrugerii, plastifierii unui Supliment la diplomă, anexă la diplomă sau a unei Foi matricole, anexă la certificat se întocmesc şi se eliberează alte documente universitare în original (conform Regulamentul privind regimul actelor de studii aprobat prin Ordinul ministrului nr. 4156/27.04.2020).

Un alt document în original se eliberează la cerere, cu aprobarea conducerii universităţii.

Documentele necesare pentru eliberarea unui nou exemplar al/ a Suplimentului la diplomă în original/ Foii matricole în original

 • cerere adresată Rectorului universităţii în care se solicită aprobarea eliberării unui nou exemplar al/a Suplimentului la diplomă / Foii matricole, în original
  (descărcaţi Cerere eliberare un nou supliment / o nouă foaie matricolă)
 • copie certificată conform cu originalul a Diplomei sau Certificatului pentru care se solicită o altă anexă
 • copie certificată conform cu originalul a certificatului de naştere
 • copie certificată conform cu originalul a certificatului de căsătorie (dacă este cazul)
 • copie certificată conform cu originalul a cărţii de identitate
 • dovada plăţii taxei de 100 lei pentru eliberarea unui nou exemplar al/ a Suplimentului la diplomă/ Foii matricole, în original (taxa se va achita la Casieria Centrală a USV Iaşi)
 • documentul universitar (Suplimentul la diplomă/ Foaia matricolă) deteriorat sau plastifiat în original
 • după caz – procura notarială/ împuternicirea avocaţială, în original

Pentru certificarea conformităţii cu originalul a certificatului de naştere, căsătorie, cărţii de identitate şi diplomei/certificatului, titularul/ împuternicitul va prezenta secretarului Biroului Acte de studii, documentele în original şi copie.

Un nou document universitar de tip Supliment la diplomă/ Foaie matricolă se eliberează în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data aprobării cererii.

Eliberarea foilor matricole la cerere

Întrucât diplomele eliberate absolvenţilor care au susţinut examenul de finalizare a studiilor universitare în perioada iunie 1983 – februarie 1994 nu sunt prevăzute cu anexă (foaie matricolă), aceştia pot solicita eliberarea foii matricole.

Documentele necesare pentru eliberarea foilor matricole la cerere

 • cerere adresată Rectorului universităţii în care se solicită aprobarea eliberării foii matricole
  (descărcaţi Cerere foaie matricolă – la cerere)
 • copie certificată conform cu originalul a Diplomei
 • copie certificată conform cu originalul a certificatului de naştere
 • copie certificată conform cu originalul a certificatului de căsătorie (dacă este cazul)
 • copie certificată conform cu originalul a cărţii de identitate
 • dovada plăţii taxei de 100 lei pentru eliberarea foii matricole (taxa se va achita la Casieria Centrală a USV Iaşi)
 • după caz – procura notarială/ împuternicirea avocaţială, în original

Pentru certificarea conformităţii cu originalul a certificatului de naştere, căsătorie, cărţii de identitate şi diplomei, titularul/ împuternicitul va prezenta secretarului biroului Acte de studii, documentele în original şi copie.

Eliberarea foii matricole la cerere se efectuează în condiţiile practicate la eliberarea actelor de studii.

Foaia matricolă se eliberează în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data aprobării cererii.

Eliberarea programei analitice şi/sau adeverinţei de autenticitate a actelor de studii şi a documentelor universitare de tip supliment la diplomă / foaie matricolă

Pentru obţinerea programei analitice şi/ sau adeverinţei de autenticitate a actelor de studii şi a documentelor universitare de tip supliment la diplomă/ foaie matricolă, solicitate în vederea vizării de către Ministerul Educaţiei, în vederea apostilării sau în vederea echivalării studiilor în străinătate, titularul se prezintă la biroul Acte de studii cu următoarele documente:

 • cerere adresată Rectorului universităţii în care se solicită aprobarea eliberării adeverinţei de autenticitate/ programei analitice
  (descărcaţi Cerere adeverinţă autenticitate / programă analitică)
 • copie certificată conform cu originalul a actelor de studii (diplome, certificate), anexele acestora şi programei analitice
 • dovada plăţii taxei de 30 lei pentru eliberarea adeverinţei de autenticitate, respectiv de 300 lei pentru eliberarea programei analitice (taxele se vor achita la Casieria Centrală a USV Iaşi).

Pentru certificarea conformităţii cu originalul a actelor de studii/ documente universitare, titularul/ împuternicitul va prezenta secretarului Biroului Acte de studii, documentele în original şi copie.

Termenul pentru eliberarea adeverinţei de autenticitate a actelor de studii este de 5 zile lucrătoare, respectiv 30 zile (în cazul programei analitice) de la data depunerii documentelor.

Eliberarea adeverinţei necesare pentru obţinerea Certificatului de Conformitate în vederea recunoaşterii diplomei de medic veterinar în scopuri profesionale

Întrucât diplomele eliberate absolvenţilor care au susţinut examenul de finalizare a studiilor universitare în perioada iunie 1983 – februarie 1994 nu sunt prevăzute cu anexă (foaie matricolă), aceştia pot solicita eliberarea foii matricole.

Documente necesare

Pentru obţinerea adeverinţei necesară la obţinerea Certificatului de Conformitate în vederea recunoaşterii diplomei de medic veterinar în scopuri profesionale, absolvenţii Facultăţii de Medicină Veterinară se vor prezenta la Biroul Acte de Studii cu următoarele documente:

Termenul pentru eliberarea adeverinţei necesară pentru obţinerea Certificatului de Conformitate în vederea recunoaşterii diplomei de medic veterinar în scopuri profesionale este de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii.

IMPORTANT!

 • Păstraţi în bune condiţii originalele actelor de studii!
 • Nu plastifiaţi originalele actelor de studii!