Select Page

Departamentul Acte de studii

Program pentru eliberare a actelor de studii

Luni - Vineri: 9:00-14:00

Contact

Secretar acte de studii: Liliana BEJENARU

Adresa: Str. Aleea M. Sadoveanu, nr. 3, Iaşi
Telefon: 0232 407.368
E-mail: acte_studii@uaiasi.ro

La Biroul Acte de Studii se eliberează următoarele acte:

  • Diplome însoţite de anexe (foi matricole, suplimente la diplomă).
  • Certificate
  • Foi matricole la cerere (foile matricole, la cerere, se eliberează doar absolvenţilor care nu au primit foaia matricolă odată cu diploma, respectiv, absolvenţilor care au susţinut şi promovat examenele de finalizare a studiilor în perioada iunie 1983 – februarie 1994).
  • Duplicate ale actelor de studii.
  • Adeverinţe de autenticitate.
  • Programe analitice.
Chestionar pentru absolvenţi

Chestionarul pentru Absolvenţi va fi completat la ridicarea diplomei de licenţă/inginer, master sau doctor de către absolvenţii licenţiaţi (au situaţia generală a anilor de studii încheiată şi au susţinut examenul de finalizare a studiilor de licenţă, master, respectiv doctorat).

Scopul completării chestionarului este: ridicarea diplomei de licenţă/inginer, master sau doctor de către absolvenţii licenţiaţi.

În completarea chestionarului vă rugăm să introduceţi o adresă de email validă pentru a primi avizul.
După primirea avizului pe email, absolvenţii se pot prezenta la Biroul Acte de Studii pentru ridicarea documentelor.

În cazul în care nu aţi primit avizul pe adresa de email menţionată în chestionar, vă rugăm să ne contactaţi la numerele de telefon:

 • Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră: 0232.407.367
 • Birou Acte de Studii: 0232.407.368
Documentele necesare pentru eliberare actelor de studii
  • Carte de identitate (în original, pentru cetăţenii români) sau paşaport (în original, pentru cetăţenii străini).
  • Certificat de căsătorie (în original şi copie xerox) sau alt document care atestă schimbarea numelui, dacă modificarea s-a produs ulterior absolvirii studiilor.
  • Două fotografii – tip diplomă (3 / 4 cm), color, realizate recent, dacă cele depuse la înscrierea pentru susţinerea examenului de licenţă/diplomă/ disertaţie au fost necorespunzătoare. Fotografiile să fie făcute la un centru foto profesional, pe hârtie fotografică mată. Nu se aplică pe diplome fotografii necorespunzătoare.
  • Procură notarială, în cazul în care actul de studii este ridicat de o altă persoană decât titularul. În acest caz, persoana imputernicită se va prezenta cu C.I. sau paşaportul.

În cazul cetăţenilor români sau străini cu domiciliul/reşedinţa în străinătate, procura notarială va fi supralegalizată sau apostilată (apostila de la Haga), conform convenţiilor internaţionale, de către autorităţile competente din ţara respectivă.

În procură trebuie menţionate, în mod expres, faptul că împuternicitul poate ridica acte de studii de la Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi. Se vor mai menţiona: numele titularului actului de studii, aşa cum apare acesta pe diplomă, facultatea absolvită, specializarea, sesiunea examenului promovat (lună, an) şi documentele care se solicită de la biroul acte de studii.

De asemenea, în procură trebuie să figureze seria şi numărul actelor de identitate ale titularului şi împuternicitului acestuia. La procură se va ataşa o copie a cărţii de identitate a titularului, precum şi a certificatului de căsătorie sau a altor documente care atestă modificarea numelui, după caz, iar mandatarul se va legitima cu actul de identitate prevăzut în procură, în original.

Documentele necesare pentru eliberarea duplicatelor actelor de studii

  • Monitorul Oficial al României – exemplar integral şi original – în care a apărut anunţul pierderii actului (actelor) de studii sau actul de studii în cauză, dacă actul de studii este deteriorat parţial. În anunţ vor fi menţionate: denumirea actului, numele şi prenumele titularului, aşa cum apar pe actul pierdut sau deteriorat, iniţiala tatălui, anul finalizării studiilor, seria şi numărul actului respectiv, numărul şi data eliberării acestuia. În cazul în care nu mai deţineţi nici o copie a actului pierdut, puteţi solicita, de la biroul nostru, o adeverinţă cu datele necesare publicării în Monitorul Oficial.
  • Declaraţie pe propria răspundere, autentificată la un notar public asupra împrejurărilor în care actul a fost pierdut, distrus complet sau deteriorat parţial, de asemenea în original.
  • Carte de identitate (în original, pentru cetăţenii români) sau paşaport (în original, pentru cetăţenii străini).
  • Certificat de naştere (copie legalizată).
  • Certificat de căsătorie, dacă este cazul (copie legalizată) sau alt document care atestă schimbarea numelui.
  • Două fotografii (3/4) color, realizate recent, pe hârtie fotografică, de studio foto profesional. Fotografiile sînt necesare numai în cazul duplicatului diplomei.
  • Chitanţa reprezentând taxa de 100 lei pentru fiecare act de studii pierdut (taxa se va achita la Casieria Centrală a USV Iaşi).
  • Cerere de întocmire a duplicatului.
Eliberarea foiilor matricole la cerere

Întrucât diplomele eliberate absolvenţilor care au susţinut examenul de finalizare a studiilor universitare în perioada iunie 1983 – februarie 1994 nu sunt prevăzute cu anexă (foaie matricolă), aceştia pot solicita eliberarea unei foi matricole, la cerere.

Pentru obţinerea foii matricole este nevoie de:

  • Cerere
  • Diploma de studii (în original şi copie xerox)
  • Chitanţa reprezentând taxa de 100 lei (taxa se va achita la Casieria Centrală a USV Iaşi)

Eliberarea foii matricole la cerere se face în aceleaşi condiţii ca pentru orice act de studii.

Taxe pentru eliberarea actelor de studii

  • Foaie matricolă/supliment la diplomă (duplicat): 100 lei;
  • Foaie matricolă/supliment la diplomă (la cerere): 100 lei;
  • Diplome, certificate etc. (duplicate): 100 lei;
  • Situaţie şcolară (la cerere): 100 lei;
  • Adeverinţă de autentificare a actelor de studii: 30 lei;
  • Certificat de studii universitare de licenţă (la cerere): 100 lei;
  • Broşura cu programe analitice (la cerere): 300 lei.
Adeverinţa de autenticitate/ Programa analitică

Adeverinţele confirmă studiile urmate, specializarea absolvită şi actele de studii primite de absolvent. Absolvenţii pot primi aceste adeverinţe, la cerere, numai după eliberarea diplomei de studii şi a anexei acesteia.

Adeverinţele de autenticitate sunt solicitate de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (www.cnred.edu.ro) din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, în vederea vizării actelor de studii sau de către diverse instituţii din străinătate în scopul echivalării actelor de studii.

Aceste adeverinţe, precum şi programa analitică se eliberează în limba română. Pentru obţinerea unei astfel de adeverinţe/programei analitice este nevoie de:

  • Cerere pentru eliberarea adeverinţei de autenticitate/ programei analitice.
  • Actele de studii (diplomele şi anexele acestora) pentru care se solicită adeverinţa de autenticitate, în original şi copii xerox ale acestora (în cazul programei analitice – doar copie xerox a adeverinţei nominale).
  • Chitanţa reprezentând taxa de 30 lei (pentru adeverinţa de autenticitate), respectiv 300 lei (pentru programa analitică). Taxa se va achita la Casieria Centrală a USV Iaşi.