Select Page

Proiecte finalizate

1. Proiecte finanţate de la bugetul de stat
1.1. Proiecte CEEX

1.1. Proiecte CEEX

 

1.2. Proiecte CNCSIS

1.2. Proiecte CNCSIS

 

1.3. Proiecte PN II - IDEI, PARTENERIATE, CAPACITĂŢI, PD

1.3. Proiecte PN II – IDEI, PARTENERIATE, CAPACITĂŢI, PD

 

1.4. Proiecte PN III - TE, BG, BM, CI, AUF, PED, MOBILITĂŢI

1.4. Proiecte PN III – TE, BG, BM, CI, AUF, PED, MOBILITĂŢI

 

2. Granturi cu finanţare internă
 • Cercetări privind implicaţiile agenţilor patogeni ai grâului asupra pierderilor cantitative şi calitative cu privire specială asupra conţinutului de micotoxine
 • Evaluarea diversităţii şi stabilirea dinamicii sezoniere a genurilor de levuri isolate din diferite tipuri de sol prezente în estul României
 • Managementul resturilor vegetale la suprafaţa solului, factor cheie în atenuarea efectelor secetei şi maximizarea producţiei
 • Studii asupra profilului de aromă a vinurilor româneşti
 • Separarea unor compuşi bioactivi din vin pe materiale inerte nanoporoase
 • Studiu comparativ asupra valorii nutritive şi sanogenităţii produselor avicole obţinute în sisteme de producţie ecologice şi convenţionale
 • Studii comparative cu privire la calitatea ouălor provenite de la găinile exploatate în sistemele de creştere agreate în Uniunea Europeană
 • Evaluarea prin tehnici de biologie moleculară a markerilor moleculari ai apoptozei COX2, BCL-2 şi p53; impactul acestora în dezvoltarea fibropapiloamelor cutanate induse natural la bovine
 • Aplicabilitatea biotehnologiilor de reproducţie la rasa Mangaliţa
 • Evaluarea riscului de contaminare cu Enterobacteriaceae rezistente la fluoroquinolone şi beta-lactami prin consumul cărnii de pasăre comercializată în magazine tip hipermarket
3. Proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile
3.1. Proiecte POSDRU

3.1. Proiecte POSDRU

 

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară: 1 “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”

3.1.1. Domeniul major de intervenţie: 1.2 “Calitate în învăţământul superior”

3.1.2. Domeniul major de intervenţie 1.5. “Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”

 • POSDRU/S/1.5/S/7/4871
  Sprijinirea şi îmbunătăţirea participării doctoranzilor la programele doctorale
 • POSDRU/S/1.5/S/52176
  Sprijinirea şi îmbunătăţirea participării doctoranzilor la programele doctorale
 • POSDRU/89/1.5/S/62371
  Şcoala postdoctorală în domeniul agriculturii şi medicinei veterinare
 • POSDRU/CPP107/DMI1.5/S/77222
  Perfecţionarea şi dezvoltarea resurselor umane pentru cercetare şi inovare prin Şcoala Doctorală

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară: 2 “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

3.1.3. Domeniul major de intervenţie 2.1 “Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”

3.1.4. Domeniul major de intervenţie 2.3. “Acces şi participare la Formare Profesională Continuă”

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară: 3 “Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi intreprinderilor”

3.1.5. Domeniul major de intervenţie 3.1 “Promovarea culturii antreprenoriale”

3.1.6. Domeniul major de intervenţie 3.3. “Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile”

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară: 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare”

3.1.7. Domeniul major de intervenţie 5.2 “Promovarea sustenabilitătii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea fortei de muncă”

3.1.8. Proiect POSDRU – Şcoala Postdoctorală

Documente:

3.3. Proiecte POCU

3.3. Proiecte POCU

 

3.4. Proiecte FEADR

3.4. Proiecte FEADR

 

 • Elaborarea şi implementarea programului de ameliorare a producţiei de lapte şi carne la ovinele din rasa ţigaie aflate în zona de podiş a Moldovei (partener)
 • Înfiinţarea şi Sprijinirea Reţelei Naţionale de Dezvoltare Rurală (partener)
 • Furnizarea serviciilor de formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe pentru tinerii fermieri de pe teritoriul GAL Iaşi Sud-Vest (APDRP)
 • Furnizarea serviciilor de formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe pentru fermierii de pe teritoriul GAL Colinele Iaşi
 • Programul operaţional pt pescuit – contract cu MADR – Monitorizarea proiectelor pilot aflate în derulare
 • Dezvoltare durabilă prin acţiuni de informare şi transfer de cunoştinţe prin acţiuni demonstrative pe teritoriul GAL Moldo-Prut
 • Dezvoltare durabilă prin activităţi de instruire pe teritoriu GAL Dealurile Bohotinului
 • Dezvoltare durabilă prin activităţi de instruire pe teritoriul GAL Drumurile Bistriţei
 • Dezvoltare durabilă prin transfer de cunoştinţe si acţiuni de informare pe teritoriul GAL Elisabeta Doamna
 • Dezvoltare durabilă prin transfer de cunoştinţe si acţiuni de informare pe teritoriul GAL Podisul de Nord al Barladului
 • Dezvoltare durabilă prin transfer de cunoştinţe şi acţiuni de informare pe teritoriul GAL Colinele Iaşilor
 • Formare şi transfer de cunoştinţe pe teritoriul GAL ţinutul Zimbrilor
 • Dezvoltare durabilă prin activităţi de instruire pe teritoriul GAL ţinutul Răzeşilor
 • Dezvoltare durabilă prin formare profesională în sectorul agricol pe teritoriul GAL Valea şomuzului
 • Dezvoltare durabilă prin dobândirea de competenţe şi formare profesională pe teritoriul GAL Regiunea Rediu-Prajeni
 • Dezvoltarea resursei umane din sectorul agricol pe teritorul GAL Suceava Sud Est
 • Formare si transfer de cunostinte în cadrul Microregiunii Ceahlau
 • Dezvoltare durabiia prin actiuni informative pe teritoriul GAL Siret Moldova
 • Servicii de îmbunătăţire a competenţelor şi cunoştinţelor în domeniul agricol pe teritoriul GAL Microregiunea Belceşti Focuri
 • C1920011X207112407341/06.03.2020 2020-2021 – Dezvoltare durabilă prin acţiuni de instruire pe teritoriul GAL STEJARUL
3.5. Proiecte Transfrontaliere

3.5. Proiecte Transfrontaliere

 

3.8. Erasmus mobilităţi

3.8. Erasmus mobilităţi

 

 • 2014-1-RO01-KA103-000178 -Erasmus+ Acţiunea Cheie 1 – Mobilitatea persoanelor în scopul învăţării
 • 2018-1-RO01-KA107 047854 – Erasmus + Acţiunea Cheie 1 – Învăţământ superior, mobilităţi cu ţările partenere
 • 2018-1-RO01-KA103 047372 – Erasmus + Acţiunea Cheie 1 – Învăţământ superior, mobilităţi cu ţările Programului

4. Proiecte finanţate din fonduri private

4.1 Agenţi economici

4.1 Agenţi economici

 

 • 16772/14.10.2015 – Cercetări privind utilizarea unor aditivi şi resurse furajere în alimentaţia animalelor şi performanţele obţinute în producţia animală
 • 6447/25.04.2019 – Caracterizarea unor mecanisme moleculare de acţiune a oului hiperimun şi imunoglobulinelor
 • 17579/16.09.2019 – Testarea toxicităţii şi a efectului antitumoral in vivo al compusului LS80
 • 8512/21.06.2017 – Cercetări asupra unor factori de stres care pot influenţa cantitatea şi calitatea producţiei la unele plante de cultură (S.A. Agroind Berezeni)
 • 20174/28.11.2017 – Studii cu privire la creşterea găinilor ouătoare şi optimizarea producţiilor acestora
 • 1086/27.01.2020 – Utilizarea metodelor moderne în diagnosticarea precoce a parazitozelor digestive la rumegătoare şi terapia sindromului enteric
5. Proiecte FDI