Select Page

Proiecte finalizate

1. Proiecte finanţate de la bugetul de stat
1.1. Proiecte CEEX

1.1. Proiecte CEEX

 

1.2. Proiecte CNCSIS

1.2. Proiecte CNCSIS

 

1.3. Proiecte PN II - IDEI, PARTENERIATE, CAPACITĂŢI, PD

1.3. Proiecte PN II – IDEI, PARTENERIATE, CAPACITĂŢI, PD

 

1.4. Proiecte PN III - TE, BG, BM, CI, AUF, PED, MOBILITĂŢI

1.4. Proiecte PN III – TE, BG, BM, CI, AUF, PED, MOBILITĂŢI

 

1.6. Proiecte ADER

1.6. Proiecte ADER

 

1.7. PN III – Tinere echipe

1.7. PN III – Tinere echipe

 

 • PN-III-P1-1.1-TE-2019-1200-120/2020 – Elaborarea unui cadru de estimare a riscurilor pentru sănătatea umană generate de contaminarea cu metale grele a produselor pe bază de plante utilizate în fitoterapie şi cosmetică (RiskToxPlants).
2. Granturi cu finanţare internă
 • Cercetări privind implicaţiile agenţilor patogeni ai grâului asupra pierderilor cantitative şi calitative cu privire specială asupra conţinutului de micotoxine
 • Evaluarea diversităţii şi stabilirea dinamicii sezoniere a genurilor de levuri isolate din diferite tipuri de sol prezente în estul României
 • Managementul resturilor vegetale la suprafaţa solului, factor cheie în atenuarea efectelor secetei şi maximizarea producţiei
 • Studii asupra profilului de aromă a vinurilor româneşti
 • Separarea unor compuşi bioactivi din vin pe materiale inerte nanoporoase
 • Studiu comparativ asupra valorii nutritive şi sanogenităţii produselor avicole obţinute în sisteme de producţie ecologice şi convenţionale
 • Studii comparative cu privire la calitatea ouălor provenite de la găinile exploatate în sistemele de creştere agreate în Uniunea Europeană
 • Evaluarea prin tehnici de biologie moleculară a markerilor moleculari ai apoptozei COX2, BCL-2 şi p53; impactul acestora în dezvoltarea fibropapiloamelor cutanate induse natural la bovine
 • Aplicabilitatea biotehnologiilor de reproducţie la rasa Mangaliţa
 • Evaluarea riscului de contaminare cu Enterobacteriaceae rezistente la fluoroquinolone şi beta-lactami prin consumul cărnii de pasăre comercializată în magazine tip hipermarket
3. Proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile
3.1. Proiecte POSDRU

3.1. Proiecte POSDRU

 

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară: 1 “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”

3.1.1. Domeniul major de intervenţie: 1.2 “Calitate în învăţământul superior”

3.1.2. Domeniul major de intervenţie 1.5. “Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”

 • POSDRU/S/1.5/S/7/4871
  Sprijinirea şi îmbunătăţirea participării doctoranzilor la programele doctorale
 • POSDRU/S/1.5/S/52176
  Sprijinirea şi îmbunătăţirea participării doctoranzilor la programele doctorale
 • POSDRU/89/1.5/S/62371
  Şcoala postdoctorală în domeniul agriculturii şi medicinei veterinare
 • POSDRU/CPP107/DMI1.5/S/77222
  Perfecţionarea şi dezvoltarea resurselor umane pentru cercetare şi inovare prin Şcoala Doctorală

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară: 2 “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

3.1.3. Domeniul major de intervenţie 2.1 “Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”

3.1.4. Domeniul major de intervenţie 2.3. “Acces şi participare la Formare Profesională Continuă”

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară: 3 “Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi intreprinderilor”

3.1.5. Domeniul major de intervenţie 3.1 “Promovarea culturii antreprenoriale”

3.1.6. Domeniul major de intervenţie 3.3. “Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile”

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară: 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare”

3.1.7. Domeniul major de intervenţie 5.2 “Promovarea sustenabilitătii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea fortei de muncă”

3.1.8. Proiect POSDRU – Şcoala Postdoctorală

Documente:

3.4. Proiecte POCU

3.4. Proiecte POCU

 

3.5. Proiecte FEADR

3.5. Proiecte FEADR

 

 • Elaborarea şi implementarea programului de ameliorare a producţiei de lapte şi carne la ovinele din rasa ţigaie aflate în zona de podiş a Moldovei (partener)
 • Înfiinţarea şi Sprijinirea Reţelei Naţionale de Dezvoltare Rurală (partener)
 • Furnizarea serviciilor de formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe pentru tinerii fermieri de pe teritoriul GAL Iaşi Sud-Vest (APDRP)
 • Furnizarea serviciilor de formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe pentru fermierii de pe teritoriul GAL Colinele Iaşi
 • Programul operaţional pt pescuit – contract cu MADR – Monitorizarea proiectelor pilot aflate în derulare
 • Dezvoltare durabilă prin acţiuni de informare şi transfer de cunoştinţe prin acţiuni demonstrative pe teritoriul GAL Moldo-Prut
 • Dezvoltare durabilă prin activităţi de instruire pe teritoriu GAL Dealurile Bohotinului
 • Dezvoltare durabilă prin activităţi de instruire pe teritoriul GAL Drumurile Bistriţei
 • Dezvoltare durabilă prin transfer de cunoştinţe si acţiuni de informare pe teritoriul GAL Elisabeta Doamna
 • Dezvoltare durabilă prin transfer de cunoştinţe si acţiuni de informare pe teritoriul GAL Podisul de Nord al Barladului
 • Dezvoltare durabilă prin transfer de cunoştinţe şi acţiuni de informare pe teritoriul GAL Colinele Iaşilor
 • Formare şi transfer de cunoştinţe pe teritoriul GAL ţinutul Zimbrilor
 • Dezvoltare durabilă prin activităţi de instruire pe teritoriul GAL ţinutul Răzeşilor
 • Dezvoltare durabilă prin formare profesională în sectorul agricol pe teritoriul GAL Valea şomuzului
 • Dezvoltare durabilă prin dobândirea de competenţe şi formare profesională pe teritoriul GAL Regiunea Rediu-Prajeni
 • Dezvoltarea resursei umane din sectorul agricol pe teritorul GAL Suceava Sud Est
 • Formare şsi transfer de cunostinţe în cadrul Microregiunii Ceahlău
 • Dezvoltare durabilă prin acţiuni informative pe teritoriul GAL Siret Moldova
 • Servicii de îmbunătăţire a competenţelor şi cunoştinţelor în domeniul agricol pe teritoriul GAL Microregiunea Belceşti Focuri
 • C1920011X207112407341/06.03.2020 2020-2021 – Dezvoltare durabilă prin acţiuni de instruire pe teritoriul GAL STEJARUL
 • C1920011X220112407285/17.07.2020 – Dezvoltare durabilă prin acţiuni de informare şi instruire pe teritoriul GAL CODRII PAŞCANILOR.
 • C1920011X215612408278 – Proiect demonstrativ de cercetare aplicată pentru dezvoltare rurală durabilă
3.6. Proiecte Transfrontaliere

3.6. Proiecte Transfrontaliere

 

3.8. Contracte de cercetare internaţională (SCOPES, FP7, COST, ERASMUS+ etc)

3.8. Contracte de cercetare internaţională (SCOPES, FP7, COST, ERASMUS+ etc)

 

3.9. Erasmus mobilităţi

3.9. Erasmus mobilităţi

 

 • 2014-1-RO01-KA103-000178 -Erasmus+ Acţiunea Cheie 1 – Mobilitatea persoanelor în scopul învăţării
 • 2018-1-RO01-KA107 047854 – Erasmus + Acţiunea Cheie 1 – Învăţământ superior, mobilităţi cu ţările partenere
 • 2018-1-RO01-KA103 047372 – Erasmus + Acţiunea Cheie 1 – Învăţământ superior, mobilităţi cu ţările Programului
 • 2019-1-RO01-KA107-062900 – Erasmus + Actiunea Cheie 1 – Învăţământ superior, mobilitati cu ţările Programului
3.10. Proiecte cu Banca Mondială

3.10. Proiecte cu Banca Mondială

 

 • 7200142/08.04.2021 – Romania-Common Agricultural Policy (CAP) – Survey of Family Farms

4. Proiecte finanţate din fonduri private

4.1 Agenţi economici

4.1 Agenţi economici

 

 • 16772/14.10.2015 – Cercetări privind utilizarea unor aditivi şi resurse furajere în alimentaţia animalelor şi performanţele obţinute în producţia animală
 • 6447/25.04.2019 – Caracterizarea unor mecanisme moleculare de acţiune a oului hiperimun şi imunoglobulinelor
 • 17579/16.09.2019 – Testarea toxicităţii şi a efectului antitumoral in vivo al compusului LS80
 • 8512/21.06.2017 – Cercetări asupra unor factori de stres care pot influenţa cantitatea şi calitatea producţiei la unele plante de cultură (S.A. Agroind Berezeni)
 • 20174/28.11.2017 – Studii cu privire la creşterea găinilor ouătoare şi optimizarea producţiilor acestora
 • 1086/27.01.2020 – Utilizarea metodelor moderne în diagnosticarea precoce a parazitozelor digestive la rumegătoare şi terapia sindromului enteric
 • 14786/26.07.2019 – Cercetări privind utilizarea unor resurse furajere specifice in alimentatia păsărilor si analiza performantelor obtinute
 • 14644/21.09.18 – Cercetări privind imbunătătirea modalitătilor de păstrare si valorificare ca flori tăiate, a unor specii ornamentale cultivate în câmp
 • 4149/19.03.2020 – Studii privind evoluţia stării de fertilitate a solurilor sub impactul tehnologiilor agricole aplicate în cadrul S.C. Agricola 96 S.A. Ţigănaşi
 • 7686/08.06.2018 – Studii pentru monitorizarea stării de fertilitate a solurilor
 • 3341/12.03.2021 – Izolarea, purificarea şi pregătirea inoculului pentru infecţii în câmp cu agenţii patogeni Fusarium graminearum, Septoria tritici şi Sclerotinia sclerotiorum
 • 23675/27.11.2019 – Cercetari privind producrea nutreturilor combinate in relatie cu siguranta alimentelor
 • 24139/02.12.2019 – Cercetări privind rezultatele controlului oficial al performanşelor utilizate în evaluarea animalelor folosite la reproducşie (Asociaşia ANGUS-RO – BOVIS-RO)
 • 20304/09.11.2020 – Servicii de cercetare-dezvoltare pentru elaborarea unor măsuri inovative de creştere a viabilităşii economice în condişii de instabilitate macroeconomică – VIATELLA
 • 22097 (22047)/08.12.2020 – Cercetări privind determinarea stării de fertilitate a solurilor ca urmare a aplicării diferitelor tehnologii agricole în cadrul S.C. PROAGRO S.A. (S.C. PROAGRO S.A.)
 • 3827/23.03.2021 – Agreement for the purchase of research services
 • 2431/23.02.2021 – Adaptarea rasei Limousine la condişiile de creştere şi exploatare din nordul României
 • 1342/01.02.2021 (167/01.02.2021) – Cercetări serologice, imunohistochimice şi de expresie genică la puii de carne Ross 308 crescuşi cu soluşia de iluminare completă GreenTek Lighting (sistem iluminat, control digital şi reşetă de compunere a luminii) în vederea îmbunătăşirii productivităşii şi bunăstării (GeenTek Lighting SRL)
 • 16924/30.09.2021 – Cercetări privind optimizarea alimentaşiei taurinelor pentru carne
 • 18531/28.10.2021 – Studiu privind optimizarea alimentaşiei suinelor din jud. Constanşa
 • 3895/18.03.2022 – Izolarea, purificarea şi pregătirea inoculului pentru infecşii în câmp cu agenşii patogeni Fusarium graminearum, Septoria tritici
 • 8557/23.05.2022 – Izolarea, purificarea şi pregătirea inoculului pentru infecşii în câmp cu Fusarium graminearum
 • 9573/13.06.2019 – Cercetări privind utilizarea unor resurse furajere specifice în alimentaţia păsărilor şi analiza performanţelor obţinute (SC AVICOLA Lumina)
 • 24139/02.12.2019 – Cercetări privind rezultatele controlului oficial al performanţelor utilizate în evaluarea animalelor folosite
 • 22097/08.12.2020 – Cercetări privind determinarea stării de fertilitate a solurilor ca urmare a aplicării diferitelor tehnologii agricole în cadrul S.C. PROAGRO S.A.
 • 3827/23.03.2021 – Agreement for the purchase of research services
 • 16924/30.09.2021 – Cercetări privind optimizarea alimentaţiei taurinelor pentru carne
 • 9809/15.06.2022 – Stabilirea impactului exercitat de agenţii stresanţi asupra parametrilor de producţie, indicilor de bunăstare şi a calităţii cărnii la suine (SC Emitrad SRL)
 • 9683/14.06.2022 – Studiu de marketing privind: identificarea poziţiei firmei în cadrul pieţei, concurenţi, preţuri, clienţi-ţintă, amplasarea magazinului în Iaşi şi întocmirea unui plan de marketing
 • 23675/27.11.2019 – Cercetări privind producerea nutreturilor combinate in relatie cu siguranta alimentelor (SC PROFEED SRL)
 • 8370/07.06.2021 – Testarea şi implementarea unui program de embriotransfer la taurine din rasa Angus şi ovine din rasa Suffolk (Ag. ec. SC Hunting Fun SRL)
 • 5577/21.04.2021 – Stimularea transferului de cunoştinţe între USAMV Iaşi şi S.C. HUNTING FUN S.R.L. prin activităţi de cercetare industrială şi dezvoltare experimentală în domeniul industriei alimentare – sectorul de procesare a cărnii
 • 3958/18.03.2022 – Stabilirea riscului emergenţei şi re-emergenţei unor boli vectoriale ca efect al încălzirii globale (SC Investigaţii Medicale Praxis SRL)
 • 7048/02.05.2022 – Servicii de elaborare a studiilor de piaţă în vederea analizei sectorului de comercializare a echipamentelor şi instalaţiilor de irigat utilizate în agricultură, în regiunea de Sud-Est şi Nord Est a României, precum şi a unei componente tehnice de cercetare a eficienţei unor sisteme de irigaţii de tip Responsive Drip Irrigation (RDI) (S.C. DICOR LAND S.R.L.)
 • 11608/07.07.2022 – Aprecierea impactului terapiei anticonvulsivante asupra câinilor cu epilepsie prin studii de electrodiagnostic şi markeri sangvini
 • 18278/18.10.2022 – Studiul epidemiologic, diagnosticul, evaluarea potenţialului malign şi stabilirea protocolului terapeutic în bolile neoplazice la animalele de companie
 • 9342/08.06.2022 – Testări în camere climatice de fitotron privind adaptabilitatea hibrizilor de porumb Syngenta la diferite condiţii de mediu (Syngenta Agro SRL)
 • 20045/15.11.2022 – Influenţa produsului Biofertilizator Ecofertil P asupra producţiei agricole (Antibiotice SA)
 • 21727/15.12.2022 – Evaluarea farmacologică a principiilor terapeutice a produselor din portofoliul VETRO SOLUTIONS SA, cu conţinut în canabidiol, a sărurilor de rehidratare şi a produsului HEPACTIV capsule, la câine şi pisică
 • 9573/13.06.2019 – Cercetări privind utilizarea unor resurse furajere specifice în alimentaţia păsărilor şi analiza performanţelor obţinute
 • 22063/20.12.2022 – Seroprevalenţa febrei hemoragice Crimeea-Congo la om şi animalele de fermă în ecosistemele Deltei Dunării şi sud-estul României
 • 4434/04.04.2023 – Testarea sistemelor de batozare şi seprarare în vederea determinării parametrilor optimi de funcţionare a combinelor de recoltat cereale şi plante tehnice
 • 4735/12.04.2023 – Vectori moleculari versatili, destinaţi transportului şi eliberării de gene şi medicamente, în lupta împotriva cancerului
 • 362/13.01.2023 – Restore HER2 dependent sensibility using AXL inhibitors packed in PH dependent nanostructures
 • 19468/04.11.2022 – Evaluarea efectelor aplicării îngrăşămintelor lichide asupra dezvoltării şi producţiei culturilor de grâu de toamnă, porumb şi floarea-soarelui
 • 6635/23.05.2023 – Sisteme biocide neconvenţionale pe bază de nanoparticule de lignină pentru conservarea unor structuri compozite natural
 • 13966/13.09.2023 – Testarea in vitro şi in vivo a eficienţei antimicrobiene a produsului Herba-Top Salmonella
5. Proiecte FDI
6. Proiecte cu finanţare M.E.C.

Proiecte R.O.S.E.

 • Acord de grant nr. 103/SGU/CI/lI / 17.12.2018 – Centrul de învăţare al USAMV Iaşi Learning for Life (CI USAMV – IS)
 • AG 59/SGU/NC/1 24.11.2017 – şanse de succes pentru studenşii agronomi din anul I – AGROSTUDIS
 • Acord de grant nr. AG 282/SGU/NC/II / 12.12.2019 – Sporirea şanselor de integrare a studenţilor zootehnişti din anul I – ZOOSTUDIS
 • Acord de grant nr. AG 281/SGU/NC/II / 12.12.2019 – îmbunătăţirea performanţelor academice a studenţilor din anul I ai Facultăţii de Horticultură predispuşi la abandon şcolar – PERFORMA
 • Acord de grant nr. AG 316/SGU/PV/III / 18.06.2020 – Universitatea noastră poate fi şi a ta! – UNSAT

7. Alte proiecte

 • 01/QBS/2018 – Integrated nutrient pollution control project – additional financing. (Consultancy services for setting-up and running a Knowledge Transfer Network to promote good agricultural practice and reduce the risk of nitrate pollution in the North-East and South-East Development Regions)
 • 8099/19.07.2021 – Acord cadru de cooperare cu privire la realizarea proiectului de digitalizare şi valorificare a patrimoniului rural din judeţul Galaţi între Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Universitatea pentru Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi