Select Page

Documente

Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Universităţii de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi

Regulamente

Norme

Norme de sănătate şi securitate în muncă

Norme de sănătate şi securitate în muncă

Note de informare

Organigramă

Plan masuri ISU si SSM

Coduri

Contracte

Ghiduri

Metodologii

Proceduri

Procedura pentru depunerea şi susţinerea tezelor de doctorat

Procedură pentru depunerea şi susţinerea tezelor de doctorat

Nr.
crt.

Activitatea

Document depus / emis

1.

Doctorandul depune teza in format electronic şi printat (legat cu arc) la secretariatul şcolii doctorale şi întocmeşte o cerere pentru efectuarea analizei de similitudini.

Anexa 1 – Cerere doctorand pentru test similitudine.

2.

IOSUD emite un document justificativ înregistrat în registrul de evidenţe al USAMV prin care confirmă predarea tezei la secretariatul şcolii doctorale.

Anexa 2 – Adeverinţă predare teză.

3.

Şcoala doctorală efectuează analiza de similitudini (max. 30 zile).

Raport de similitudine (semnat de operator şi conducătorul de doctorat).

4.

Conducătorul de doctorat întocmeşte o rezoluţie în care îşi exprimă punctul de vedere asupra rezultatului verificării.

Anexa 3 – Rezoluţie la raportul de similitudine.

5.

Doctorandul depune la secretariatul şcolii doctorale o cerere pentru evaluarea tezei (presusţinere) în cadrul comisiei de îndrumare, cu avizul conducătorului de doctorat.

Anexa 4 – Cerere presusţinere

6.

Teza se prezintă în comisia de îndrumare. Conducătorul şi comisia decid asupra depunerii oficiale a tezei şi organizării susţinerii publice (max. 30 zile).

Anexa 5a – Acordul comisiei de îndrumare
Anexa 5b – Referat de acceptare al conducătorului de doctorat

7.

Teza este reverificată sub aspectul similitudinilor – în cazul în care comisia de îndrumare a recomandat îmbunătăţiri asupra conţinutului lucrării.

Raport de similitudine II (după caz).

8.

Conducătorul de doctorat întocmeşte rezoluţia cu privire la rezultatul verificării.

Anexa 3 – Rezoluţie la raportul de similitudine II (după caz).

9.

Doctorandul şi conducătorul de doctorat întocmesc o declaraţie privind asumarea răspunderii cu privire la asigurarea originalităţii conţinutului tezei.

Anexa 6 – Declaraţie pe propria răspundere.

10.

Şcoala doctorală întocmeşte referatul preliminar susţinerii publice a tezei.

Anexa 7 – Referat preliminar privind susţinerea publică a tezei de doctorat.
Documente care atestă parcursul programului de studii.

11.

Teza se depune oficial la secretariatul scolii doctorale în format tipărit (3 exemplare) şi digital (format PDF – 1 CD), împreună cu rezumatul tipărit (6 exemplare).

 

12.

Studentul doctorand depune documente necesare întocmirii dosarului de doctorat:
– copii scanate după actul de identitate; certificatul de naştere; certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
– CV (format Europass);
– lista tuturor lucrărilor publicate sau acceptate pentru publicare (format listat si digital);
– fişa de lichidare conform hotărârii Consiliului de Administraţie;
– referatul de apreciere a tezei întocmit de conducătorul de doctorat;
– declaraţia doctorandului privind publicarea tezei.

Anexa 8 – Opţiune doctorandului privind publicarea tezei;
Anexa 9 – Adeverinţă privind depunerea documentelor, eliberată de secretariatul şcolii doctorale.

13.

Secretariatul şcolii doctorale depune un exemplar tipărit din teză la Biblioteca USAMV.

Anexa 10 – Adeverinţă depunere teză la bibliotecă.

14.

Doctorandul depune la secretariatul şcolii doctorale cererea pentru susţinerea tezei. Se ataşează copiile lucrărilor ştiinţifice publicate în calitate de prim-autor, cu rezultate din teza de doctorat. Pentru lucrările acceptate la publicate se prezintă scrisoarea de accept a editorului publicaţiei.

Anexa 11 – Cerere doctorand pentru susţinerea publică a tezei.

15.

a) Conducătorul de doctorat depune cererea prin care solicită acceptarea componenţei comisiei pentru susţinerea publică a tezei de doctorat.
b) Conducătorul IOSUD – USAMV Iaşi emite decizia de numire a comisiei.

Anexa 12 – Cerere pentru aprobarea comisiei de susţinere

16.

Doctorandul depune la secretariatul şcolii doctorale cererea pentru fixarea datei de susţinere publică a tezei de doctorat, avizată de conducătorul de doctorat, de preşedintele comisiei de susţinere şi de directorul CSUD.

Anexa 13 – Cerere doctorand pentru fixarea datei de susţinere

17.

Conducătorul IOSUD – USAMV Iaşi emite decizia de susţinere publică a tezei de doctorat.

Decizie Rector

18.

Şcoala doctorală întocmeşte şi afişează anunţul pentru susţinerea publică, cu minim 20 zile înainte de data prevăzută în decizia Rectorului.

Anunţul pe site-ul IOSUD şi la avizierul CSUD.

19.

Referenţii oficiali, depun/trimit la şcoala doctorală referatele de apreciere a tezei în două exemplare semnate pe fiecare pagină, cu 10 zile înainte de data susţinerii.

Referate de apreciere ale referenţilor.

20.

Susţinerea publică a tezei de doctorat.

Proces verbal de susţinere publică (anexa 14).
Anexă cu întrebări şi răspunsuri (anexa 15).

Strategii

Legislație