Select Page

Managementul USV Iași

Carta USV Iași

CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE

CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. (1) Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi, denumită în continuare USAMV Iaşi, a fost evaluată şi acreditată de ARACIS cu calificativul maxim „grad de încredere ridicat”, ultima evaluare fiind în 2018.

(2) USAMV Iaşi este o instituție de învăţământ superior de stat, cu caracter deschis, autonomă, cu personalitate juridică, consolidată în cei peste 100 de ani de existenţă ca o entitate europeană a sistemului de învăţământ românesc, în continuă dezvoltare şi modernizare, care funcţionează în conformitate cu prevederile Constituţiei României, ale legislaţiei din domeniul învăţământului şi ale prezentei Carte.

Art. 2. În relaţiile sale instituţionale şi cu membrii societăţii, identitatea Universităţii de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi se distinge prin:

 • Denumire: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi (USAMV Iaşi);
 • Emblemă, sigiliu şi ţinută de ceremonie, stabilite de Senat;
 • Sediu: USAMV Iași are sediul în Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 3, Iaşi, România, Cod:700490; tel. 0232/213.069, 0232/407.407; fax: 0232/260.650; e-mail: rectorat@uaiasi.ro; web: uaiasi.ro

Art. 3. Carta este documentul care stabileşte misiunea universităţii, principiile academice, obiectivele, structura şi organizarea acesteia, cu respectarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, exprimă aderarea la „Magna Charta a Universităţilor Europene” semnată la Bologna (1988), Declaraţia de la Bologna privind aria europeană a învăţământului superior şi este elaborată în concordanţă cu Constituţia României şi legislaţia în vigoare.

Art. 4. (1) USAMV Iaşi cuprinde: facultăţi, departamente, institute/centre/laboratoare de cercetare, baze de practică, stațiune didactică și alte structuri pentru îndeplinirea misiunii asumate şi poate înfiinţa asociaţii profesionale, culturale sau sportive, societăţi comerciale, fundaţii, clustere ș.a.

Art. 5. (1) În baza prevederilor prezentei Carte, cu respectarea prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, Senatul adoptă regulamente specifice, privind organizarea şi funcţionarea universităţii, care constituie Anexe ale Cartei şi fac parte integrantă din aceasta.

(2) Principalele regulamente care completează prevederile Cartei se referă la:

R1 – Alegerea membrilor structurilor de conducere;

R2 – Ocuparea posturilor didactice şi de cercetare;

R3 – Organizarea admiterii studenţilor;

R4 – Iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii;

R5 – Examinarea şi notarea studenţilor;

R6 – Ordine interioară;

R7 – Activitatea profesională a studenţilor;

R8 – Acordarea titlurilor ştiinţifice şi onorifice;

R9 – Acordarea burselor şi a altor forme de sprijin pentru studenţi;

R10 – Organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat;

R11 – Organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat;

R12 – Organizarea sistemului de credite transferabile;

Organizarea şi funcţionarea:

R13 – Universităţii;

R14 – Consiliului de administraţie;

R15 – Senatului universitar;

R16 – Comisiei de etică şi deontologie profesională;

R17 – Sistemului de asigurare a calităţii în universitate;

R18 – Serviciilor administrative din universitate;

R19 – Bibliotecii universităţii;

R20 – Activităţii de cercetare ştiintifică;

R21 – căminelor şi cantinei universităţii;

R22 – Departamentului de Educaţie Permanentă şi Învăţământ la Distanţă;

R23 – Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic.

(3) La propunerea Consiliului de administraţie sau a Senatului, pot fi elaborate şi alte regulamente care, după consultare, dialog, dezbatere, inclusiv cu participarea reprezentantului sindicatului reprezentativ, aprobare în Senat şi avizul juridic de legalitate, vor fi incluse ca Anexe la prezenta Cartă.

Art. 6. (1) Învăţământul în cadrul USAMV Iaşi se desfăşoară în limba română. Pot fi organizate module sau programe de studii în limbi de circulaţie internaţională, compatibile cu cerinţele internaţionale necesare exercitării profesiunilor vizate de aceste programe. Învăţământul din USAMV Iaşi este compatibil cu cel din universităţi de prestigiu din ţară şi străinătate, fiind bazat pe sistemul creditelor transferabile.

(2) Programele de studiu ale USAMV Iaşi sunt deschise tuturor cetăţenilor români şi străini, fără discriminări, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi prezenta Cartă.

CAPITOLUL II - VIZIUNE, MISIUNE ŞI OBIECTIVE

CAPITOLUL II – VIZIUNE, MISIUNE ŞI OBIECTIVE

Art. 7. Viziunea USAMV Iaşi este de a fi lider naţional în învăţământul şi cercetarea ştiinţifică din domeniul ingineriei resurselor vegetale, animale și alimentare, ingineriei mediului şi medicinei veterinare şi de a fi printre cele mai performante universităţi europene în domeniu.

Art. 8. Misiunea asumată a USAMV Iaşi este de cercetare ştiinţifică de excelenţă şi educaţie prin programe de studii performante la toate ciclurile pregătirii universitare şi postuniversitare, pentru a răspunde exigenţelor unei societăţi aflate în dezvoltare. USAMV Iaşi urmăreşte generarea de cunoaştere prin cercetare, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic, formarea profesională inițială și continuă de nivel superior, atragerea în activitatea universitară a celor mai buni specialişti şi a tinerilor care dispun de un ridicat potenţial de pregătire profesională şi ştiinţifică.

Art. 9. În realizarea misiunii sale, USAMV Iaşi asigură:

a) formarea de specialişti cu o bună pregătire profesională în ingineria resurselor vegetale, animale și alimentare, ingineria mediului, biologie şi medicină veterinară, capabili de a utiliza cunoştinţe ştiinţifice, tehnice şi cultural-umaniste valoroase, de a contribui la progresul tehnologic, economic şi social-cultural al societăţii româneşti, în cadrul unui stat de drept, liber şi democrat;

b) formarea de competenţe profesionale şi transversale, conform legii, compatibile cu stadiul de modernizare a societăţii;

c) calitate superioară procesului educaţional;

d) obţinerea şi implementare rezultatelor cercetării ştiinţifice şi expertizei de profil, specializări prin studii universitare de masterat şi doctorat, conforme cu standarde recunoscute pe plan naţional şi internaţional;

e) integrarea institutelor/centrelor/laboratoarelor de cercetare în reţelele naţionale şi internaţionale de excelenţă şi realizarea de cercetări fundamentale şi aplicative generatoare de valoare adăugată;

f) climat adecvat pentru dezvoltarea personală a membrilor comunităţii universitare;

g) baza logistică şi profesională pentru educaţia continuă şi pregătirea specialiştilor pentru activităţi didactice în învăţământul de profil;

h) condiţii pentru promovarea parteneriatelor la nivel naţional şi internaţional;

i) dezvoltarea relaţiilor cu absolvenţii şi mediul socio-economic;

j) transparenţa managementului instituţional;

k) consolidarea spiritului de comunitate universitară;

l) desfăşurarea de activităţi ce se încadrează în următoarele coduri CAEN: 8542, 8541, 8559, 8560, 7120, 7211, 7219, 7022, 7490, 7500.

Art. 10. În realizarea misiunii asumate, USAMV Iaşi promovează excelenţa şi acţionează pentru îndeplinirea următoarelor obiective:

 1. alegerea domeniilor şi a specializărilor, corespunzător bazei tehnico-materiale şi nivelului de absorbţie a pieţei forţei de muncă;
 2. modernizarea continuă a bazei tehnico-materiale, precum şi a procesului de învăţământ, prin perfecţionarea curriculum-ului universitar, a conţinutului materiilor de studiu şi a metodologiei didactice pentru a promova forme de pregătire adaptate cerinţelor de schimbare şi eficientizare a activităţii universitare, printr-un proces de învăţare-evaluare menit să stimuleze gândirea şi creativitatea absolvenţilor, asigurându-le şanse reale în competiţia de pe piaţa liberă a forţei de muncă;
 3. implementarea managementului universitar, bazat pe cerinţele moderne de calitate şi de finanţare globală, de eficienţă, eficientizare şi responsabilizare a actului managerial;
 4. creşterea calităţii procesului de învăţământ şi a cercetării ştiinţifice, prin asigurarea condiţiilor necesare: spaţii de învăţământ corespunzătoare, informatizare, biblioteci, institute/centre/laboratoare de cercetare cu infrastrucură performantă etc. şi utilizarea sistemului concurenţial pentru obţinerea unor programe de cercetare la nivel naţional sau internaţional;
 5. conservarea, dezvoltarea, aplicarea şi diseminarea creaţiei ştiinţifice în domeniile specifice ale universităţii;
 6. perfecţionarea activităţii didactico-metodice a specialiştilor care sunt cadre didactice în învăţământul preuniversitar;
 7. dezvoltarea activităţii editoriale proprii pentru asigurarea informaţiei ştiinţifice şi a documentării studenţilor, cadrelor didactice şi a specialiştilor din domeniile de competenţă ale USAMV Iaşi;
 8. crearea şi dezvoltarea structurilor de cercetare specifice unui învăţământ superior performant;
 9. dezvoltarea continuă a activităţilor de cercetare şi creşterea performanţelor prin valorificarea experienţei universităţilor şi centrelor de cercetare de referinţă din ţară şi străinătate;
 10. utilizarea criteriilor de competenţă didactică şi ştiinţifică în procesul de evaluare şi promovare a cadrelor didactice, cu respectarea principiilor moralităţii şi de etică profesională;
 11. participarea la programe didactice şi de cercetare internaţionale prin convenţii bilaterale cu universităţi de prestigiu din Europa şi de pe alte continente;
 12. dezvoltarea şi susţinerea activităţilor de cooperare internă şi internaţională;
 13. modernizarea serviciilor oferite studenţilor în susţinerea procesului de învăţământ;
 14. modernizarea Campusului universitar;
 15. apărarea cadrului democratic, întemeiat pe respectarea autonomiei universitare, drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale individului, într-un stat de drept;
 16. protejarea patrimoniului şi dezvoltarea infrastructurii universităţii.

Art. 11. Pentru desfăşurarea de activităţi specifice care contribuie la îndeplinirea misiunii şi obiectivelor sale, USAMV Iaşi se poate asocia cu alte universităţi, instituţii de cercetare şi agenţi economici din ţară şi străinătate, precum şi cu alte instituţii, constituind structuri de activitate de interes comun. De asemenea, universitatea poate coopera cu organisme guvernamentale şi neguvernamentale, la nivel local, naţional şi internaţional, în condiţiile legii.

Art. 12. (1) USAMV Iaşi eliberează diplome, certificate şi atestate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(2) USAMV Iaşi conferă diplome, titluri ştiinţifice şi onorifice, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi regulamentele proprii.

CAPITOLUL III - PRINCIPIILE DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

CAPITOLUL III – PRINCIPIILE DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

Art. 13. Universitatea este laică şi independentă faţă de orice influenţă politică, ideologică sau religioasă, respectă diversitatea opiniilor şi garantează comunităţii universitare posibilităţi de dezvoltare liberă în conformitate cu prezenta Cartă, îşi asumă un ansamblu de competenţe şi obligaţii în concordanţă cu opţiunile şi orientările strategice naţionale ale dezvoltării învăţământului superior stabilite prin lege, precum şi cu propriile sale interese.

Art. 14. Universitatea este o comunitate de sine stătătoare, ai cărei membri îşi desfăşoară activitatea în deplină autonomie şi libertate academică în spaţiul universitar.

(1) Organizarea şi funcţionarea universităţii se bazează pe următoarele principii:

a) autonomiei universitare;

b) libertăţii academice;

c) răspunderii publice;

d) asigurării calităţii;

e) echităţii;

f) eficienţei manageriale şi financiare;

g) transparenţei managementului instituţional;

h) respectării drepturilor şi libertăţilor studenţilor şi ale personalului academic;

i) independenţei de ideologii, religii şi doctrine politice;

j) libertăţii de mobilitate naţională şi internaţională a studenţilor, a cadrelor didactice şi a cercetătorilor;

k) consultării partenerilor sociali în luarea deciziilor;

l) centrării educaţiei pe student;

m) sprijinirii învățării de-a lungul întregii vieți.

(2) Universitatea aderă la principiile cuprinse în Magna Charta Universitatum (Bologna, 1988), potrivit cărora:

a) viitorul umanităţii depinde de dezvoltarea ştiinţifică, tehnică şi culturală care se realizează în centrele de cercetare ştiinţifică, de cunoaştere, de cultură, de creaţie artistică şi de performanţă sportivă din universităţi;

b) rolul difuzării cunoştinţelor, pe care universitatea trebuie să şi-l asume faţă de generaţiile noi, implică necesitatea ca aceasta să se adreseze ansamblului societăţii, al cărei viitor social, economic şi cultural cere un efort considerabil de formare permanentă;

c) universitatea trebuie să asigure generaţiilor viitoare o educaţie bazată pe respectul valorilor fundamentale ale umanităţii.

Art. 15. (1) Activitatea didactică este inseparabilă de cercetarea ştiinţifică.

(2) Activitatea proprie de cercetare ştiinţifică, validată prin lucrări publicate în reviste din fluxul principal de informaţii, reprezintă un criteriu esenţial de evaluare a calificării academice.

Art. 16. (1) USAMV Iaşi promovează cooperarea cu alte universităţi din ţară şi străinătate, care desfăşoară activităţi formative şi de cercetare ştiinţifică similare sau complementare.

(2) Universitatea încurajează schimbul de studenţi şi cadre didactice, în condiţii de recunoaştere reciprocă a competenţelor.

Art. 17. (1) Activităţile de învăţământ superior, oferite de universitate, acoperă cele trei cicluri de studii universitare: licenţă, masterat, doctorat, precum şi programe postuniversitare de cercetare avansată, formare şi dezvoltare profesională continuă sau de perfecţionare, prin cursuri de zi, frecvenţă redusă sau învăţământ la distanţă, conform legii.

(2) Toate formele de învăţământ se organizează, funcţionează şi se finalizează potrivit legii.

Art. 18. USAMV Iaşi asigură condiţii democratice de evoluţie profesională, de creştere a prestigiului profesional, de participare la conducere, asigură transparenţa actului decizional, a implementării regulamentelor şi strategiilor, a evaluării şi calificării permanente.

Art. 19. USAMV Iaşi asigură condiţiile respectării drepturilor de autor, militează împotriva oricăror forme de corupţie, nepotism şi plagiat şi promovează moralitatea şi relaţiile de parteneriat între personalul angajat şi studenţi.

Art. 20. USAMV Iaşi îşi perfecţionează continuu mediul educaţional pentru ca studenţii să asimileze un ansamblu de competenţe profesionale şi civice care să le permită să activeze performant şi responsabil într-un stat de drept, liber şi democrat.

Art. 21. USAMV Iaşi este ataşată principiului gândirii libere, promovând libertăţile academice, recunoaşterea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, pluralismul ideologic, democraţia şi principiul supremaţiei legii. Educaţia şi cercetarea ştiinţifică sunt libere de orice îngrădiri şi condiţionări ideologice politice sau religioase şi promovează respectul faţă de lumea vie şi faţă de mediul natural.

Art. 22. Sistemul de învăţământ în spaţiul universitar se bazează pe principiile educaţiei centrate pe student şi asigurării permanente a calităţii, pe respectarea libertăţii academice, a egalităţii de şanse, a echităţii, a transparenţei şi a dialogului cu partenerii sociali.

Art. 23. USAMV Iaşi promovează măsuri de creştere a răspunderii personale şi colective în ceea ce priveşte lărgirea democraţiei participative, creşterea prestigiului profesional, dezvoltarea şi protejarea patrimoniului, evitarea situaţiilor de conflict de interese, şi impunerea unor norme de exigenţă şi autoexigenţă în privinţa ţinutei academice, relaţiilor publice şi a imaginii proprii şi instituţionale.

Art. 24. Prin calitatea actului educaţional, prin dialogul cu societatea şi adaptarea la nevoile concrete ale acesteia, USAMV Iaşi îşi propune să contribuie la dezvoltarea locală, regională, naţională şi europeană din punct de vedere social, educaţional, economic şi cultural.

Art. 25. USAMV Iaşi îşi dezvoltă continuu serviciile de educaţie şi de cercetare, cu deschidere spre toţi cetăţenii Uniunii Europene. Universitatea militează permanent pentru integrarea activă în Spaţiul european al învăţământului superior (EHEA) şi în Spaţiul european al cercetării (ERA) şi pentru derularea de programe în comun cu universităţi europene.

CAPITOLUL IV - COMUNITATEA UNIVERSITARĂ ŞI SPAŢIUL UNIVERSITAR

CAPITOLUL IV – COMUNITATEA UNIVERSITARĂ ŞI SPAŢIUL UNIVERSITAR

 

Art. 26. (1) Comunitatea universitară (academică) este constituită din corpul profesoral, personalul de cercetare şi didactic auxiliar cu studii superioare, studenţii şi cursanţii de la toate formele de pregătire, precum şi din cadre didactice, personalităţi ce au obţinut titluri onorifice din partea universităţii.

(2) Comunitatea universitară colaborează în activitatea sa cu personalul auxiliar şi administrativ, ca parte integrantă a angajaţilor universităţii.

(3) În scopul realizării continuităţii şi performanţei vieţii universitare şi în spiritul bunelor tradiţii academice, se consideră membri ai comunităţii academice, şi fostele cadre didactice, foştii cercetători, absolvenţii universităţii (alumnii), doctorii şi doctorii honoris causa, profesorii onorifici sau invitaţi, precum şi alte persoane prezente intens în viaţa academică a USAMV Iaşi prin decizii ale Senatului, dar fără a avea prin aceasta prerogative şi competenţe decizionale sau drepturi

(4) Calitatea de membru al comunităţii universitare poate fi dobândită, conform legii, prevederilor prezentei Carte şi regulamentelor interne, dacă persoana care solicită acest lucru întruneşte cerinţele legale corespunzătoare statutului pe care îl va obţine;

(5) Din comunitatea universitară fac parte şi persoane cărora li s-a conferit, prin hotărâre a Senatului universitar, calitatea de membru al acesteia;

(6) Membrii comunităţii academice colaborează la realizarea misiunii şi obiectivelor strategice ale universităţii şi la promovarea identităţii şi prestigiului universităţii;

Art. 27. (1) Comunitatea academică a USAMV Iaşi este deschisă cetăţenilor români şi străini, fără discriminare, în condiţiile legii.

(2) Criteriile fundamentale ale apartenenţei şi promovării în comunitatea academică sunt competenţa profesională şi corectitudinea morală.

(3) Autoritatea universitară este determinată de prestaţia didactică, ştiinţifică şi de comportamentul moral.

Art. 28. Membrii comunităţii au libertate de gândire, conştiinţă, exprimare şi asociere. Ei îşi exercită atribuţiile fără discriminare sau represiune, având dreptul să se asocieze în sindicate, asociaţii/fundaţii/societăţi profesionale, ştiinţifice sau culturale, naţionale şi internaţionale ale cadrelor didactice, cercetătorilor, studenţilor şi personalului tehnic-administrativ, potrivit prevederilor legale.

Art. 29. (1) Comunitatea academică se situează, în totalitatea ei, în afara activităţilor şi confruntărilor politice. Viaţa universitară este incompatibilă cu orice formă de activitate şi propagandă politică. Spaţiul universităţii nu poate fi folosit pentru manifestări politice şi de prozelitism confesional.

(2) Apartenenţa la comunitatea academică nu îngrădeşte în niciun fel activităţile politice sau confesionale ale membrilor săi, ca persoane particulare, în afara spaţiului universităţii, dar fără a aduce prejudicii prestigiului universităţii şi demnităţii de cadru didactic.

Art. 30. Comunitatea universitară este structurată după cum urmează:

a) studenţi – în cadrul facultăţilor, la studii universitare de licenţă sau masterat, pe forme de învăţământ, programe sau specializări, ani de studii, serii şi grupe de studii;

b) studenţi-doctoranzi – în cadrul şcolilor doctorale, pe ani de studii, pe programe, proiecte de cercetare;

c) cercetători postdoctorat – pe proiecte, pe arii tematice şi pe tutorate;

d) cursanţi – pe programe de studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă;

e) personal didactic şi de cercetare – în cadrul departamentelor, centrelor, laboratoarelor sau institutelor de cercetare;

f) personal didactic    auxiliar    cu    studii    superioare    –    în cadrul departamentelor, direcţiilor, compartimentelor, serviciilor şi birourilor.

Art. 31. (1) Calitatea de student, student-doctorand, cercetător postdoctorat, cursant se obţine ca urmare a promovării concursului de admitere, emiterea deciziei de înmatriculare şi încheierea contractului de studii;

(2) Calitatea de student o au persoanele care urmează ciclurile de studii universitare de licenţă şi masterat;

(3) Calitatea de student-doctorand o au persoanele care urmează ciclul de studii universitare de doctorat;

(4) Calitatea de cursant o au persoanele care urmează un program din învăţământul postuniversitar ;

(5) Calitatea de cercetător postdoctorat o au persoanele care au obţinut o diplomă de doctor în ştiinţe şi au fost admise într-un program postdoctoral oferit de USAMV Iaşi, în condiţiile

Art. 32. Accesul la informaţie este neîngrădit. Comunitatea universitară este informată constant asupra hotărârilor şi a strategiilor de dezvoltare stabilite de Senat şi de Consiliul de Administraţie.

Art. 33. Membrii comunităţii universitare au obligaţia de a se autoevalua anual şi sunt supuşi evaluărilor de calitate periodice, interne şi externe, stabilite prin acte normative şi regulamente.

Art. 34. (1) Personalul didactic şi de cercetare poate fi titular sau asociat;

(2) Personalul titular este personalul care ocupă o funcţie didactică sau de cercetare în USAMV Iaşi obţinută prin concurs, pe o perioadă nedeterminată, inclusiv personalul care beneficiază de rezervare de post, în condiţiile legii;

(3) Din categoria personalului didactic şi de cercetare pot face parte persoanele care îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege, care au capacitatea de exercitare deplină a drepturilor, o conduită morală conformă deontologiei profesionale şi sunt apte din punct de vedere medical şi psihologic pentru îndeplinirea funcţiei respective;

(4) Personalul angajat pe perioadă determinată are statut de personal didactic şi de cercetare asociat;

(5) Funcţiile didactice sunt: asistent universitar, șef lucrări/lector universitar, conferenţiar universitar, profesor universitar;

(6) Funcţiile de cercetare sunt: asistent de cercetare, cercetător ştiinţific, cercetător ştiinţific gradul III, cercetător ştiinţific gradul II, cercetător ştiinţific gradul I;

Art. 35. În USAMV Iaşi poate funcţiona personal didactic asociat pentru funcţiile didactice și de cercetare, conform legii.

Art. 36. Atribuţiile personalului didactic auxiliar şi nedidactic sunt stabilite în fişa individuală a postului, avizată, după caz, de decan, de directorul departamentului, de conducătorul şcolii doctorale sau de şeful compartimentului funcţional şi aprobată de rector, care constituie anexă la contractul individual de muncă.

Art. 37. Toţi membrii comunităţii universitare au obligaţia să respecte legislaţia în domeniul educaţiei, prevederile prezentei Carte şi regulamentele interne ale USAMV Iaşi.

Art. 38. (1) Spaţiul universitar este constituit din totalitatea edificiilor şi terenurilor, campusul universitar, staţiunea didactică, bazele de practică, clinicile universitare, dotările de orice fel şi cu orice destinaţie folosite de USAMV Iaşi pentru desfăşurarea procesului de învăţământ şi de cercetare, activităţi practice, pentru locuinţă, masă şi studiu, pentru desfăşurarea de activităţi culturale şi sportive, precum şi pentru activităţi de administraţie, indiferent de titlul juridic sub care este îndreptăţită să le utilizeze.

(2) Spaţiul universitar este inviolabil şi este protejat conform legislaţiei în

(3) Membrii comunităţii universitare sunt beneficiari ai spaţiului

Art. 39. Membrii comunităţii universitare şi personalul administrativ sunt protejaţi în spaţiul universitar de către autorităţile responsabile cu ordinea publică şi serviciile proprii destinate acestui scop. Protecţia se asigură împotriva persoanei sau grupului de persoane care aduc atingere demnităţii umane şi profesionale a cadrelor didactice, studenţilor şi celorlalte categorii de personal sau care împiedică exercitarea drepturilor şi a obligaţiilor lor.

Art. 40. În spaţiul universitar nu se desfăşoară activităţi care încalcă legislaţia în vigoare şi regulamentele proprii de funcţionare.

Art. 41. (1) Accesul membrilor comunităţii USAMV Iaşi în spaţiul universitar, cu excepţia cazurilor de forţă majoră, nu poate fi restricţionat, cu respectarea legislaţiei şi normelor interne.

(2) Accesul în spaţiul universitar a altor persoane este permis numai în condiţiile stabilite de lege şi prin Carta universitară.

(3) În cazurile de forţă majoră organele de ordine publică pot interveni în spaţiul universitar al USAMV Iaşi, cu respectarea prevederilor legale.

(4) Camerele de locuit din căminele studenţeşti beneficiază de aceeaşi protecţie conform legii. Organele de ordine nu pot efectua controale şi alte operaţiuni de rutină fără a cere permisiunea persoanei desemnate de Rector în acest sens.

(5) Intervenţia pompierilor şi ambulanţelor, în caz de urgentă, nu poate fi stânjenită, iar circulaţia în spaţiul universitar nu poate fi împiedicată.

(6) Dreptul la grevă este garantat, dar nu poate fi exercitat prin interzicerea accesului membrilor comunităţii universitare în spaţiul universitar.

(7) Administrația USAMV poate reglementa limitarea accesului în spaţiul universitar pe timpul nopţii, pe perioada vacanţelor studenţeşti, a sărbătorilor legale sau pe durata organizării unor activităţi care au accesul reglementat.

(8) Accesul persoanelor din afara comunităţii academice se face prin punctele de intrare stabilite de Consiliul de Administraţie, cu înştiinţarea persoanelor din serviciul de pază privind biroul/persoana la care se deplasează.

Art. 42. (1) Toţi membrii comunităţii universitare sunt obligaţi să ia la cunoştinţă şi să respecte Codul de etică şi deontologie profesională universitară, anexat Cartei.

(2) Codul stabileşte normele de convieţuire în spaţiul universitar şi modul de soluţionare a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor.

(3) Conform Codului şi legislaţiei în vigoare în universitate nu pot ocupa funcţii, în acelaşi timp, persoane care se află în relaţie de soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea, inclusiv, dacă se află unul sau una faţă de celălalt sau cealaltă în posturi de conducere, control, autoritate sau evaluare instituţională şi nu pot fi numiţi în comisii de doctorat, de evaluare sau concurs ale căror decizii afectează soţii, rudele sau afinii până la gradul al III-lea

Art. 43. Universitatea se află în dialog permanent cu societatea şi se adaptează la condiţiile impuse de economia de piaţă. Dezvoltarea activităţilor didactice, de cercetare, inovare, transfer tehnologic şi expertiză se planifică pe baza analizei necesităţilor pieţei muncii, precum şi analizei criteriilor de eficienţă financiară. Se acordă prioritate acelor programe care se dovedesc a fi performante şi/sau sunt solicitate de piaţa muncii.

CAPITOLUL V - AUTONOMIA UNIVERSITARĂ ŞI RĂSPUNDEREA PUBLICĂ

CAPITOLUL V – AUTONOMIA UNIVERSITARĂ ŞI RĂSPUNDEREA PUBLICĂ

 

Art. 44. (1) Autonomia universitară, consacrată şi garantată de prevederile Constituţiei României şi reglementată prin lege, consfinţeşte dreptul comunităţii academice de a-şi elabora Carta, a stabili misiunea, strategia, organizarea, funcţionarea şi modul de gestionare a resurselor, de a se conduce şi de a- şi exercita libertatea academică în activitatea de educaţie, cercetare ştiinţifică, microproducţie şi extensie fără nici un fel de ingerinţe ideologice, politice sau religioase, în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile din ţară şi din străinătate.

(2) Universitatea este condusă după principiul autonomiei universitare, în condiţiile legii şi ale regulamentelor

(3) Autonomia universitară se manifestă prin: autonomie organizatorică, funcţională, didactică, ştiinţifică, financiară, administrativă şi juridică.

(4) Autonomia universitară se exercită prin competenţe specifice acordate senatului universitar, preşedintelui senatului, consiliului de administraţie, rectorului, prorectorilor, directorului general administrativ, precum şi consiliilor facultăţilor, consiliilor departamentelor, decanilor, prodecanilor şi directorilor de departamente

Art. 45. Libertatea academică consacră şi protejează dreptul comunităţii academice în ansamblu şi al fiecărui membru al acesteia de a participa, în conformitate cu strategia Universităţii, la activităţile didactice, de cercetare ştiinţifică, creaţie artistică şi performanţă sportivă ale Universităţii, precum şi la organizarea şi conducerea acestor activităţi, potrivit propriilor convingeri și opțiuni, îmbinând libertatea de gândire, de explorare, de exprimare, de mobilitate, dreptul de informare, de întrunire şi de asociere, în absenţa oricărei discriminări sau constrângeri, în condiţiile legii.

Art. 46. Autonomia organizatorică a USAMV Iaşi se realizează prin:

a) libertatea academică, exercitată fără niciun fel de ingerinţe ideologice, politice sau religioase, de a-şi asuma un ansamblu de competenţe şi obligaţii, în concordanţă cu opţiunile şi orientările strategice naţionale privind dezvoltarea învăţământului superior şi cu strategia de dezvoltare proprie, în condiţiile legii;

b) înfiinţarea şi modificarea structurilor organizaţionale proprii didactice (facultăţi, departamente, şcoli doctorale, şcoli postuniversitare), de cercetare (laboratoare şi centre de cercetare, institute, clustere, platforme), inovare şi transfer tehnologic (microproducţie, spin-off, start-up, incubatoare de afaceri), consultative, pentru servicii (societăţi comerciale, asocieri public-privat etc.) şi tehnico-administrative, corespunzătoare realizării misiunii şi obiectivelor USAMV Iaşi, în condiţiile legii;

c) elaborarea regulamentelor proprii, în condiţiile legii;

d) stabilirea, organizarea şi funcţionarea propriilor structuri de conducere, pe care le consideră eficiente şi benefice funcţionării universităţii;

e) stabilirea modalităţii de desemnare a rectorului;

f) alegerea organelor şi ocuparea funcţiilor de conducere, în condiţiile legii;

g) stabilirea necesarului de resurse umane şi selecţia personalului didactic, de cercetare şi tehnico- administrativ, în conformitate cu criteriile proprii, stabilite în condiţiile legii;

h) cooperarea didactică, științifică şi administrativă cu instituţii similare din țară și străinătate;

i) conferirea de titluri didactice, ştiinţifice şi onorifice;

j) eliberarea de diplome, certificate/atestate, în condiţiile legii;

k) participarea sau afilierea la organizaţii academice şi ştiinţifice, naţionale şi internaţionale, la înfiinţarea de fundaţii şi constituirea de asociaţii, în condiţiile legii;

l) stabilirea formelor de cooperare şi asociere cu alte instituţii şi participarea la uniuni şi consorţii naţionale şi internaţionale;

m) organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante, în baza legislaţiei în vigoare şi a metodologiei proprii de concurs

Art. 47. Autonomia funcţională a USAMV Iaşi se realizează prin:

a) definirea misiunii și a obiectivelor Universităţii, a propriilor strategii de dezvoltare, în consens cu orientările strategice naționale și internaționale;

b) stabilirea standardelor de excelență academică, a obiectivelor instruirii, a modalităților de predare, învățare şi evaluare a performanțelor studenților, ale cadrelor didactice şi ale cercetătorilor;

c) alcătuirea statelor de funcţiuni în corelaţie cu resursele umane şi financiare de care dispune, cu planurile de învăţământ şi formaţiile de studiu, cu strategia de cercetare ştiinţifică, inovare şi transfer tehnologic, în condiţiile respectării standardelor stabilite de Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior;

d) conferirea titlurilor didactice şi ştiinţifice, în condiţiile legii;

e) elaborarea programelor de studii, ținând cont de stadiul de dezvoltare a științei, de rezultatele cercetării și dinamica lumii profesionale;

f) stabilirea metodologiilor proprii privind concursul de admitere, înmatricularea studenţilor şi încheierea de contracte de studii, evaluarea pe parcurs a studenţilor, desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licenţă, master şi doctorat, în condiţiile legii;

g) eliberarea diplomelor de studii, în condiţiile legii;

h) orientarea cercetării ştiinţifice în conformitate cu strategia proprie, corelată cu cea naţională şi europeană;

i) valorificarea rezultatelor cercetării ştiinţifice, în condiţiile respectării drepturilor de proprietate intelectuală;

j) organizarea de activităţi de instruire permanentă şi de perfecţionare a membrilor comunităţii universitare;

k) stabilirea şi folosirea unor însemne şi simboluri proprii;

l) editarea de publicaţii şi administrarea de edituri, tipografii, website-uri;

m) organizarea de activităţi culturale şi sportive, înfiinţarea de structuri didactice, de cercetare, inovare şi transfer tehnologic, de consultanţă, fundaţii, asociaţii, societăţi comerciale, clustere;

n) exercitarea autorităţii în spaţiul universitar prin asigurarea ordinii şi disciplinei.

Art. 48. Autonomia didactică a USAMV Iaşi se realizează prin:

a) elaborarea regulamentelor proprii de desfăşurare a activităţii didactice, în condiţiile legii;

b) organizarea de programe de studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat, pe baza planurilor de învăţământ şi a programelor analitice, în acord cu standardele naţionale şi internaţionale, în condiţiile legii;

c) organizarea de programe postuniversitare de specializare, reconversie şi formare profesională continuă, în condiţiile legii;

d) organizarea admiterii la programele de studii pe criterii de competenţă profesională, în condiţiile legii;

e) propunea cifrei de şcolarizare în concordanţă cu capacitatea de şcolarizare aprobată, cerinţele unui învăţământ de calitate, conform standardelor naţionale şi internaţionale;

f) organizarea activităţii didactice la programele de studii pentru care s-a obţinut autorizarea sau acreditarea de funcţionare din partea organismelor abilitate în acest sens, la exigenţe maxime;

g) stabilirea standardelor proprii de evaluare a activităţii didactice şi de autoevaluare, în condiţiile legii;

h) stabilirea criteriilor proprii de ocupare a posturilor didactice şi de cercetare, în condiţiile legii;

i) stabilirea criteriilor şi a procedurilor de alocare a creditelor de studii transferabile şi de promovare a unui an universitar;

j) stabilirea condiţiilor de recunoaştere şi echivalare a studiilor sau a perioadelor de studii efectuate în ţară sau în străinătate;

k) stabilirea criteriilor şi a procedurilor de evaluare pe parcurs a studenţilor şi organizare a examenelor de finalizare a studiilor, în condiţiile legii;

l) stabilirea criteriilor specifice de selectare, recrutare şi promovare a personalului didactic şi de cercetare, în conformitate cu prevederile legale;

m) participarea la programe didactice naţionale şi internaţionale.

Art. 49. Autonomia ştiinţifică, de inovare şi dezvoltare tehnologică a USAMV Iaşi se realizează prin:

a) elaborarea regulamentelor proprii de desfăşurare a activităţii de cercetare ştiinţifică, inovare, dezvoltare tehnologică, microproducţie şi extensie, în condiţiile legii;

b) înfiinţarea de institute/centre/laboratoare de cercetare ştiinţifică, inovare, dezvoltare tehnologică, microproducţie şi extensie, clustere, în condiţiile legii;

c) desfăşurarea de programe de cercetare ştiinţifică, inovare, dezvoltare tehnologică, microproducţie şi extensie proprii sau în colaborare cu instituţii din ţară şi din străinătate, finanţate din fonduri proprii sau din alte surse;

d) organizarea de programe postdoctorale de cercetare avansată;

e) promovarea excelenţei în activitatea de cercetare ştiinţifică;

f) participarea la competiţii pentru obţinerea de granturi de cercetare oferite prin Planul Naţional, Programe europene şi alte mijloace de finanţare a cercetării naţionale şi internaţionale;

g) realizarea de contracte cu agenţi economici, asociaţii sau societăţi profesionale;

h) stabilirea standardelor proprii de evaluare a activităţii de cercetare ştiinţifică, inovare, dezvoltare tehnologică, microproducţie şi extensie, în condiţiile legii;

i) utilizarea veniturilor obţinute din programele de cercetare ştiinţifică, inovare, dezvoltare tehnologică, din activităţile de microproducţie, extensie, proiectare, consultanţă sau expertiză, pentru dezvoltarea bazei materiale proprii şi pentru remunerarea personalului care desfăşoară aceste activităţi;

j) editarea de reviste şi alte publicaţii de specialitate;

k) organizarea de manifestări ştiinţifice cu participare naţională şi internaţională.

Art. 50. Autonomia financiară şi administrativă a USAMV Iaşi se manifestă prin:

a) stabilirea bugetului de venituri şi cheltuieli în funcţie de necesităţile şi eficienţa utilizării fondurilor publice, în acord cu legislaţia în vigoare;

b) stabilirea priorităţilor de dezvoltare şi a necesarului de investiţii;

c) gestionarea, în condiţiile legii, a resurselor financiare alocate de la bugetul statului sau provenite din alte surse, inclusiv a veniturilor realizate din taxe de studii, exploatarea fondului funciar propriu, pe baza priorităţilor şi deciziilor proprii, cu respectarea disciplinei financiare, şi utilizarea integrală la nivelul instituţiei a veniturilor extrabugetare, fără a fi afectate alocaţiile de la bugetul statului;

d) stabilirea cuantumului taxelor de şcolarizare şi a condiţiilor de acordare a scutirilor sau reducerilor de taxe, în condiţiile legii;

e) desfăşurarea de activităţi în scopul realizării unor venituri suplimentare, prin înfiinţare de societăţi comerciale, centre/institute de cercetare, proiectare, consultanţă sau expertiză, unităţi de microproducţie şi prestări de servicii, în condiţiile legii;

f) stabilirea criteriilor specifice de acordare a burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social, pe baza criteriilor generale de acordare a burselor, stabilite de lege, precum şi a altor stimulente sau forme de sprijin financiar sau material, în limitele fondurilor disponibile;

g) acordarea, din fonduri proprii, de burse sociale, burse de excelenţă şi de cercetare, premii şi alte forme de sprijin financiar, distincte de cele alocate din surse bugetare, în condiţiile legii;

h) crearea şi administrarea unui fond pentru susţinerea activităţilor de cercetare şi pentru publicarea/ premierea rezultatelor cercetării;

i) promovarea descentralizării deciziilor financiare şi administrative la nivelul departamentelor, în condiţiile legii;

j) primirea şi gestionarea de fonduri de investiţii pentru obiective noi şi dotări cu echipamente, alocate în funcţie de priorităţile strategice ale dezvoltării activităţii didactice, de cercetare ştiinţifică, inovare, dezvoltare tehnologică, microproducţie şi extensie;

k) dreptul de a primi donaţii, legate, subvenţii şi sponsorizări de la persoane fizice şi juridice, în condiţiile legii;

l) administrarea spaţiului universitar şi a dotărilor în condiţii de rentabilitate, cu asigurarea dezvoltării bazei materiale a USAMV Iaşi, a facultăţilor şi departamentelor, în condiţiile legii;

m) gestionarea întregului patrimoniu, potrivit necesităţilor proprii în condiţiile legii;

n) valorificarea bunurilor disponibile care exced necesităţilor proprii, în condiţiile legii;

o) efectuarea de operaţiuni financiar-bancare, în funcţie de necesităţile proprii, în condiţiile legii.

Art. 51. (1). Autonomia jurisdicţională a universităţii constă în dreptul său de a decide prin organismele de conducere proprii asupra modului de elaborare şi aplicare a Cartei universităţii, precum şi în legătură cu toate aspectele ce ţin de competenţa sa, în condiţiile legii.

(2) Prerogativele ce decurg din autonomia jurisdicţională nu pot fi delegate unor organisme din afara universităţii.

Art. 52. Autonomia universitară este aplicată la nivelul întregii comunităţi academice, cu asumarea răspunderii personale şi a răspunderii publice.

Art. 53. Răspunderea publică obligă comunitatea academică din USAMV Iaşi:

a) să respecte legislaţia în vigoare, prezenta cartă, regulamentele proprii şi politicile naţionale şi europene în domeniul învăţământului superior;

b) să aplice reglementările în vigoare referitoare la asigurarea şi evaluarea calităţii în învăţământul superior;

c) să respecte politicile de echitate şi etică universitară, cuprinse în Codul de etică şi deontologie profesională;

d) să asigure eficienţa managerială şi eficienţa utilizării resurselor şi a cheltuirii fondurilor din surse publice, conform contractului instituţional;

e) să asigure transparenţa tuturor deciziilor şi activităţilor sale, conform legislaţiei în vigoare;

f) să respecte libertatea academică a personalului didactic, didactic auxiliar şi de cercetare, drepturile şi libertăţile studenţilor.

CAPITOLUL VI - STRUCTURA ACADEMICĂ ŞI ADMINISTRATIVĂ A USAMV IAŞI

CAPITOLUL VI – STRUCTURA ACADEMICĂ ŞI ADMINISTRATIVĂ A USAMV IAŞI

 

Art. 54. (1) USAMV Iaşi are caracter deschis şi cuprinde în structura academică: facultăţi, departamente, institute, centre şi laboratoare de cercetare, şcoli doctorale şi postdoctorale, departament de educație permanentă şi învăţământ la distanţă, staţiune didactică, baze de practică, clinici universitare veterinare, centru de pregătire şi informare, unităţi de microproducţie şi prestări de servicii, centru de transfer de cunoştinţe şi tehnologie, bibliotecă, editură, tipografie ş.a. În structura universităţii funcţionează şi servicii tehnico-administrative pentru deservirea activităţii curente şi a structurilor mai sus menţionate.

(2) USAMV Iaşi organizează studii universitare de licenţă, studii universitare de masterat, studii universitare de doctorat şi studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională, precum şi activităţi de formare continuă, la cursuri de zi, frecvenţă redusă sau în sistemul de învăţământ la distanţă;

(3) La sfârşitul studiilor, absolvenţii primesc diplome sau certificate în concordanţă cu forma de pregătire şi domeniul absolvit. Absolvenţii care nu au promovat examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere, un certificat de studii şi o copie de pe suplimentul la diplomă/situaţia şcolară;

Art. 55. Diplomele şi certificatele se eliberează de universitate prin Biroul pentru acte de studii, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

Art. 56. Structurile organizatorice ale Universităţii funcţionează cu regulamente aprobate de Senatul universitar, în spiritul Cartei universitare, respectând principiul fundamentării deciziilor pe dialog, dezbatere şi consultare. Structurile organizatorice ale universităţii pot fi modificate la cererea Consiliului de administraţie, cu aprobarea Senatului.

Art. 57. Pentru realizarea misiunii universităţii, a contractului managerial, contractului instituţional, pentru asigurarea criteriilor şi standardelor de calitate, precum şi pentru gestionarea eficientă a activităţilor de învăţământ, cercetare şi servicii, Rectorul universităţii poate propune noi structuri organizatorice sau poate solicita modificarea celor existente cu avizul Senatului.

Art. 58. USAMV Iaşi poate înfiinţa pe perioade determinate, în acord cu proiectele derulate, unităţi de cercetare distincte sub raportul bugetului de venituri şi cheltuieli, care pot să aibă autonomie şi statut propriu, aprobat de Senatul universitar.

Art. 59. (1) Facultatea reprezintă unitatea funcţională de bază a universităţii care organizează şi gestionează unul sau mai multe programe de studii, din unul sau mai multe domenii. Facultatea poate include unul sau mai multe departamente, şcoli doctorale, şcoli postuniversitare şi extensii universitare.

(2) Facultatea îşi desfăşoară activitatea pe forme şi cicluri de studii universitare, ani de studiu, grupe/formații de lucru.

(3) Facultăţile se individualizează prin condiţii specifice de admitere şi absolvire, programe de studiu, domenii de specializare şi tematici de cercetare.

(4) Facultatea este condusă de Consiliul facultăţii, prezidat de decan, iar conducerea executivă (operativă) este asigurată de Biroul consiliului facultăţii.

(5) Planurile de învăţământ aferente programelor de studii din cadrul facultăţii sunt avizate de Consiliul facultăţii, Consiliul de administrație şi aprobate de Senatul universitar.

(6) Evidenţa studenţilor şi a situaţiei lor profesionale este de competenţa secretariatului care funcţionează în cadrul fiecărei facultăţi.

Art. 60. (1) Şcoala doctorală/postdoctorală este structură organizatorică care se individualizează prin condiţii specifice de admitere şi absolvire şi prin programe de cercetare şi studiu proprii. Şcoala doctorală este condusă de Consiliul şcolii doctorale, al cărui director este membru de drept în Consiliul studiilor universitare de doctorat (CSUD).

(2) Şcoala doctorală funcţionează pe baza unui regulament propriu, aprobat de Senat și se subordonează CSUD.

Art. 61. (1) Departamentul se constituie într-o structură organizatorică subordonată facultăţii sau Consiliului de Administraţie, având funcţii didactice, de cercetare ştiinţifică şi/sau microproducţie. Departamentul are un colectiv propriu de cadre didactice şi cercetători şi este condus de Consiliul departamentului, prezidat de directorul de departament.

(2) Departamentul poate avea în componenţă institute, centre sau laboratoare de cercetare, şcoli postuniversitare şi extensii universitare.

(3) Departamentul se înfiinţează, se organizează sau se desfiinţează la propunerea Consiliului facultăţii sau a Consiliului de Administraţie, în condițiile legii, cu aprobarea Senatului universitar.

Art. 62. Facultăţile şi departamentele au regulamente de organizare şi funcţionare proprii, aprobate de Senatul universitar, în acord cu Regulamentul intern de funcţionare a universităţii.

Art. 63. În scopul creşterii responsabilităţii şi eficienţei managementului academic, USAMV Iaşi aplică descentralizarea activităţii academice, ştiinţifice şi financiare la nivel de facultate şi departamente.

Art. 64. Pentru derularea formării continue, a învăţământului la distanţă şi cu frecvenţă redusă, în USAMV Iaşi funcţionează un departament specializat, Departamentul pentru educaţie permanentă şi învăţământ la distanţă (DEPID). Acesta asigură pentru studenţi, masteranzi şi specialişti cursuri şi stagii de pregătire în domeniile specifice ale universităţii. DEPID este condus de către un director de departament, numit de Rector.

Art. 65. În USAMV Iaşi funcţionează Departamentul pentru Asigurarea Calităţii (DAC). Acesta stabileşte criteriile şi sistemul de autoevaluare a calităţii procesului academic, are un regulament propriu, este în subordinea Consiliului de Administraţie şi este condus de un director, numit de Rector.

Art. 66. În cadrul Universităţii funcţionează Departamentul de Cercetare, Inovare şi Transfer Tehnologic (DCITT), având ca scop coordonarea activităţii de cercetare, inovare şi transfer tehnologic. Departamentul are atribuţii administrative şi financiare, este condus de un director, numit prin decizie a Rectorului şi are un regulament propriu de funcţionare.

Art. 67. Biroul pentru Relaţii Internaţionale (BRI) constituie structura organizatorică prin care Universitatea derulează programele de cooperare cu instituţii de învăţământ şi cercetare din străinătate. Biroul organizează mobilitatea studenţilor şi a cadrelor didactice, este condus de un şef de birou, numit prin decizie a Rectorului şi funcţionează pe baza unui regulament propriu.

Art. 68. USAMV Iaşi are structuri organizatorice conform legii, care funcţionează în baza regulamentelor proprii, aprobate de Senat. Atribuţiile, competenţele şi relaţiile de subordonare ale acestora sunt stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a universităţii şi prezentate în organigramă.

Art. 69. Structura academică a USAMV Iaşi pentru studiile universitare de licenţă, cuprinde patru facultăţi:

(1) Facultatea de Agricultură, învăţământ cu frecvență, durata studiilor de licenţă 3-4 ani (180 – 240 credite): domeniul Agronomie, cu programele de studii Agricultură, Montanologie și Exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agricultură și industria alimentară (4 ani); domeniul Inginerie şi management în agricultură și dezvoltare rurală, programul de studii Inginerie economică în agricultură (4 ani); domeniul Ingineria produselor alimentare, programele de studii Tehnologia prelucrării produselor agricole și Protecția consumatorului și a mediului (4 ani), domeniul Biologie, programul de studii Biologie (3 ani);

(2) Facultatea de Horticultură, învăţământ cu frecvență, cu durata studiilor de licenţă 4 ani (240 credite), domeniul Horticultură, programele de studii Horticultură şi Peisagistică; domeniul Ingineria mediului, programul de studii Ingineria mediului (4 ani), domeniul Biotehnologii, programul Biotehnologii agricole (4 ani);

(3) Facultatea de Zootehnie, învăţământ cu frecvență, cu durata studiilor de licenţă 4 ani (240 credite), domeniul Zootehnie, programele de studii Zootehnie şi Piscicultură şi acvacultură; domeniul Inginerie şi management în agricultură și dezvoltare rurală, programul de studii Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism (4 ani); domeniul Ingineria produselor alimentare, programul de studii Controlul şi expertiza produselor alimentare (4 ani);

(4) Facultatea de Medicină Veterinară, domeniul Medicină Veterinară, învăţământ cu frecvență, 6 ani (360 credite), cu programul de studii Medicină veterinară, în limba română și limba engleză.

(5) Învăţământul la distanţă (I.D.) funcţionează în USAMV Iaşi pe baza unui regulament propriu, conform legii, asigurând pregătirea de licenţă în programele de studii: Agricultură, Inginerie economică în agricultură, Horticultură şi Zootehnie, cu acelaşi număr de credite ca la învăţământul cu frecvență.

(6) Facultăţile şi programele de studii (învăţământ cu frecvență şi I.D.) sunt supuse regimului juridic de autorizare şi acreditare, conform legii.

(7) Învăţământul universitar de stat este gratuit, cu finanţare de la bugetul de stat pentru cifra de şcolarizare aprobată anual de minister şi cu taxă, conform legii, cu aprobarea Senatului, în limita capacităţii de şcolarizare aprobată de ARACIS;

(8) Cuantumul taxelor şi scutirea de la plata acestora se stabilesc de Senatul Universităţii.

(9) Statutul de student cu taxă se păstrează în condiţiile stabilite de Senatul universităţii, având la bază criteriile şi standardele de performanţă şi locurile disponibilizate la sfârşitul fiecărui an universitar, conform legii.

Art. 70. (1) Studiile universitare de masterat, cu durata de 4 semestre (120 credite), asigură specializarea în domeniile de licenţă acreditate sau extinderea şi perfecţionarea pregătirii atestate prin diploma de licenţă.

(2) Admiterea la masterat se face pe baza criteriilor generale aprobate de minister şi a criteriilor specifice aprobate de Senatul Universităţii.

(3) Masteratul se încheie cu lucrarea de disertaţie în baza căreia, după promovare, absolvenţii primesc “diploma de master”.

Art. 71. (1) Studiile universitare de doctorat, cu durata de 3/4 ani, se organizează în conformitate cu Codul Studiilor Doctorale şi regulamentul propriu, aprobat de Senat.

(2) USAMV Iaşi organizează studii universitare de doctorat în domeniile: agronomie, horticultură, inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală, zootehnie şi medicină veterinară.

(3) Doctoratul este organizat cu frecvenţă și frecvență redusă şi se desfăşoară în baza regulamentului propriu, aprobat de Senat.

Art. 72. (1) Studiile postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională pot fi urmate de absolvenţii cu diplomă de la învăţământul de licenţă. Durata studiilor, curriculum-ul şi modalitatea de finalizare se aprobă de Senatul Universităţii, cu avizul ministerului.

(2) La finalizarea studiilor absolvenţii primesc certificat de absolvire, conform legislaţiei în vigoare.

Art. 73. (1) Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic funcţionează în cadrul USAMV. Iaşi pe bază de regulament propriu, cu plan de învăţământ distinct aprobat de Senat, conform legislației în vigoare.

(2) Pregătirea studenţilor pentru profesiunea didactică se face în regimul activităţilor opţionale.

Art 74. (1) Staţiunea Didactică constituie element de structură academică şi administrativă în cadrul USAMV Iaşi, reprezentând o componentă importantă a bazei materiale pentru învăţământ şi cercetare.

(2) Unitatea funcţionează în baza unui regulament propriu, conform legii și cuprinde ferme specializate în corelaţie directă cu domeniile şi specializările învăţământului agronomic şi medical-veterinar.

Art 75. Structura administrativă a USAMV şi numărul posturilor se stabileşte de către Senat, la propunerea Consiliului de administraţie, în concordanţă cu obiectivele şi strategia universităţii.

CAPITOLUL VII - CONDUCEREA USAMV IAŞI

CAPITOLUL VII – CONDUCEREA USAMV IAŞI

 

Art. 76. (1) Structurile de conducere ale USAMV Iaşi sunt: la nivel de universitate, Senatul universitar, Consiliul de Administraţie şi Consiliul pentru studiile universitare de doctorat, la nivel de facultate, Consiliul facultăţii şi Biroul facultăţii, la nivelul departamentului, Consiliul departamentului, la nivelul Şcolii doctorale, Consiliul Şcolii doctorale.

Art. 77. (1) Funcţiile de conducere în USAMV Iaşi sunt următoarele: la nivel de universitate rector, prorectori, director CSUD, director general administrativ, la nivel de facultate decani şi prodecani, la nivel de departament directorul de departament, la nivelul Şcolilor doctorale director de şcoală doctorală, şi directorul Staţiunii didactice.

(2) Funcţiile de conducere de la al. (1) nu se pot cumula.

Art. 78. Structurile de conducere şi funcţiile de conducere în USAMV Iaşi sunt separate într-o componentă deliberativă şi control, reprezentată de Senat, şi una executivă, reprezentată de Consiliul de Administraţie.

Art. 79. (1) Alegerea membrilor structurilor de conducere şi a persoanelor cu funcţii de conducere, precum şi competenţele acestora, sunt precizate în Regulamentul și Procedura pentru alegerea membrilor structurilor şi funcţiilor de conducere, aprobate de Senatul USAMV;

(2) Alegerea reprezentanţilor studenţilor în structurile de conducere academică, Consilii de facultate şi Senat se face de către organizaţiile studenţeşti, cu respectarea prezentei Carte şi a celorlalte regulamente specifice, conform normei de reprezentare şi calendarului, stabilite de Senat;

Art. 80. (1) Carta stabileşte competenţele decizionale specifice pentru organismele și funcțiile de conducere ale Universităţii.

(2) Atribuţiile şi raporturile dintre aceste organisme sunt stabilite prin regulamente, aprobate de Senatul universitar, care fac parte integrantă din Carta universităţii.

Art. 81. (1) Senatul universitar reprezintă comunitatea universitară şi este cel mai înalt for de decizie, deliberare şi control la nivelul universităţii.

(2) Senatul universitar este alcătuit în proporţie de maximum 75% din reprezentanţi ai personalului didactic şi de cercetare titular şi minimum 25% din reprezentanţi ai studenţilor.

(3) Reprezentanţii în Senat ai personalului didactic şi de cercetare sunt aleşi prin votul universal, direct şi secret de întregul personal didactic şi de cercetare titular în USAMV Iaşi, pe circumscripții.

(4) Reprezentanţii în Senat ai studenţilor sunt aleşi prin votul universal, direct şi secret de către studenţii înmatriculaţi la programele de studii cu frecvență ale USAMV Iaşi, pe circumscripții, de la cele trei cicluri universitare.

Art. 82. (1) Numărul membrilor Senatului universitar, cadre didactice și cercetători, se stabilește conform normei de reprezentare de 1:8, din personalul didactic și de cercetare titular, conform legii.

(2) Numărul de reprezentanţi în Senat din partea fiecărei facultăţi și departament se stabileşte proporţional cu ponderea personalului didactic şi de cercetare titular al facultăţii/departamentului în totalul personalului didactic şi de cercetare titular din USAMV Iaşi, conform normei de reprezentare.

(3) Numărul de reprezentanţi în Senat ai studenţilor se stabileşte proporţional cu ponderea studenţilor fiecărei facultăţi în numărul total al studenţilor înmatriculaţi la USAMV Iaşi la data de 1 octombrie a anului universitar în care au loc alegerile.

Art. 83. (1) Mandatul Senatului universitar este de patru ani.

(2) Reprezentanţii aleşi ai personalului didactic şi de cercetare păstrează calitatea de membri ai Senatului universitar numai cât au statutul de titular în USAMV Iaşi.

(3) Reprezentanţii studenţilor au calitatea de membri ai Senatului universitar numai cât îşi păstrează statutul deţinut la data alegerii lor.

(4) Rectorul nu poate face parte din Senat, dar are statut de invitat permanent la şedinţele Senatului.

(5) Senatul universitar este condus de preşedinte, ales prin vot secret direct şi secret de către membrii Preşedintele senatului conduce şedinţele şi reprezintă acest for de decizie şi deliberare.

(6) Senatul universitar se întruneşte în sesiuni ordinare şi extraordinare.

(7) Senatul universitar poate fi convocat la solicitarea Rectorului, preşedintelui acestuia sau la cererea a cel puţin o treime din numărul de membri ai acestuia.

(8) Sesiunile Senatului universitar se desfăşoară numai în prezenţa a cel puţin două treimi din totalul membrilor săi.

(9) Hotărârile Senatului se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi şi sunt executorii pentru toate organismele universităţii şi pentru toţi membrii comunităţii academice.

(10) Toţi membrii Senatului au drept de vot Votul preşedintelui este decisiv în caz de egalitate de voturi.

(11) La şedintele Senatului pot participa, ca invitaţi, reprezentanţi ai sindicatelor reprezentative din USAMV Iaşi, precum şi alte persoane, cu avizul preşedintelui.

(12) Senatul îşi desfaşoară activitatea în plen şi pe comisii de lucru. Principalele Comisii ale Senatului sunt:

a) Comisia pentru învăţământ şi perfecţionarea personalului didactic;

b) Comisia pentru cercetare ştiinţifică, internaționalizare şi transfer tehnologic;

c) Comisia pentru finanţare, patrimoniu, dezvoltare instituţională și relația cu mediul de afaceri;

d) Comisia pentru probleme sociale, studenţeşti şi relaţia cu absolvenţii;

Art. 84. Senatul universitar îşi adoptă propriul regulament de organizare şi funcţionare.

Art. 85. Senatul în exerciţiu are obligaţia să organizeze, cu minimum şase luni înainte de alegeri, referendumul privind stabilirea modalităţii de desemnare a Rectorului.

Art. 86. Senatul universitar are următoarele atribuţii:

(1) garantează libertatea academică şi autonomia universitară;

(2) elaborează şi adoptă, în urma dezbaterii cu comunitatea universitară, Carta universitară şi regulamentele aferente;

(3) aprobă, la propunerea Rectorului, planul strategic de dezvoltare instituţională şi planurile operaţionale;

(4) aprobă, la propunerea Rectorului, structura şi organizarea universităţii;

(5) aprobă proiectul de buget şi respectiv, execuţia bugetară;

(6) elaborează şi aprobă Codul de asigurare a calităţii şi Codul de etică şi deontologie profesională universitară;

(7) aprobă Codul universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentului din USAMV Iaşi, cu respectarea prevederilor Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului, elaborat în condiţiile legii;

(8) adoptă Regulamentul și Procedura de alegeri pentru reglementarea proceselor elective privind structurile universitare de conducere;

(9) încheie cu Rectorul, prin preşedintele său, contractul de management;

(10) controlează, prin comisiile sale de specialitate, activitatea Rectorului şi a Consiliului de administraţie;

(11) validează alegerile şi concursurile publice pentru structurile şi funcţiile de conducere academică şi administrativă şi confirmă rezultatele acestora, cu excepţia Rectorului, care este confirmat de ministerul de resort;

(12) validează rezultatele examenelor de promovare în cariera didactică și a concursurilor pentru angajarea personalului didactic şi de cercetare;

(13) aprobă, la propunerea Rectorului, sancţionarea personalului cu performanţe profesionale slabe sau care a săvârşit abateri de la Codul de etică şi deontologie profesională, în baza unei metodologii proprii aprobate în condiţiile legii;

(14) aprobă, la propunerea Consiliului de administraţie, regulamentele şi metodologiile privind:

a) admiterea la studii universitare;

b) organizarea, desfăşurarea şi finalizarea programelor de studii universitare şi postuniversitare;

c) ocuparea posturilor didactice şi de cercetare;

d) conferirea titlurilor de Doctor Honoris Causa, profesor emerit şi a calităţii de membru de onoare al Senatului;

e) recunoaşterea şi echivalarea studiilor sau a perioadelor de studii efectuate în ţară sau în străinătate;

f) evaluarea periodică a rezultatelor şi performanţelor personalului didactic şi de cercetare din universitate;

g) cuantificarea în ore convenţionale a diferitelor activităţi didactice şi de cercetare prevăzute în norma didactică, în conformitate cu legea;

h) organizarea şi funcţionarea structurilor universitare;

i) orice alte aspecte ale activităţii profesionale, ştiinţifice și administrative;

(15) în cazul revocării din funcţie a Rectorului de către minister, desemnează un prorector care să reprezinte universitatea şi care devine ordonator de credite până la alegerea noului Rector, conform regulamentului de alegeri;

(16) aprobă înfiinţarea, funcţionarea, reorganizarea şi desfiinţarea structurilor de învăţământ şi cercetare din universitate;

(17) aprobă modalităţile în care se desfăşoară acţiunile de cooperare la nivel naţional şi internaţional;

(18) aprobă anual, cu cel puţin două luni înainte de începerea anului universitar, structura anului, calendarul activităţilor educaţionale specifice semestrelor universitare de studiu, precum şi regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor;

(19) aprobă planurile de învăţământ ale programelor de studii universitare;

(20) aprobă anularea de către Rector a certificatelor sau diplomelor de studii, atunci când se dovedeşte că acestea s-au obţinut prin încălcarea prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară;

(21) aprobă anual programele de studii universitare de licenţă pe care le oferă USAMV Iaşi şi specializările duble, conform legii;

(22) aprobă anual, programele de studii oferite, în cadrul domeniilor acreditate sau autorizate provizoriu pentru studii universitare de master;

(23) stabileşte numărul membrilor şi componenţa biroului electoral desemnat să coordoneze procesul de alegeri pentru structurile şi funcţiile de conducere;

(24) aprobă, în situaţii speciale, la propunerea conducătorului de doctorat, cu avizul Consiliului de administrație şi în limita fondurilor disponibile, prelungirea cu 1-2 ani a duratei programului de studii universitare de doctorat;

(25) aprobă statele de funcţii ale personalului didactic şi de cercetare şi numărul posturilor pentru personalul didactic şi de cercetare auxiliar;

(26) poate decide mărirea normei didactice săptămânale minime legale, cu respectarea standardelor de asigurare a calităţii, fără a depăşi limita maximă prevăzută de lege;

(27) aprobă o reducere a normei didactice pentru personalul care exercită o funcţie de conducere în cadrul universităţii sau de îndrumare şi control în cadrul ministerului, în condiţiile legii;

(28) aprobă, pe baza propunerilor Consiliului de administraţie, efectuarea de activităţi didactice sau de cercetare, de către personalul titular al universităţii, în alte instituţii de învăţământ superior sau de cercetare;

(29) aprobă acordarea anului sabatic, conform legii;

(30) aprobă acordarea distincţiilor onorifice;

(31) aprobă formaţiunile de studiu şi dimensiunile acestora, în acord cu cerinţele respectării standardelor de calitate, conform legii;

(32) aprobă sancţionarea disciplinară, în condiţiile legii;

(33) aprobă componenţa comisiilor de analiză numite de Rector pentru investigarea abaterilor disciplinare săvârşite de membrii comunităţii universitare;

(34) validează alegerile de la nivelul departamentelor şi consiliilor de facultate;

(35) validează candidaturile pentru funcția de Rector, în situația alegerii acestuia prin concurs;

(36) aprobă metodologia de desemnare a decanilor, prin concurs public organizat de Rector;

(37) aprobă taxele ce pot fi percepute şi scutirea sau reducerea de plata acestora;

(38) stabileşte, la propunerea consiliului de administraţie, condiţiile în care se modifică statutul de student cu taxă;

(39) aprobă constituirea de consorţii, clustere, inclusiv cu unităţile de cercetare-dezvoltare, în baza unui contract de parteneriat, conform legislaţiei în vigoare;

(40) aprobă acordarea prin contract a dreptului de administrare şi folosinţă asupra bunurilor patrimoniale, societăţilor comerciale sau asociaţiilor în care Universitatea are calitatea de asociat sau acţionar ori fundaţiilor în care are calitatea de fondator, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege;

(41) aprobă prelungirea activității didactice pentru cadrele didactice care au împlinit vârsta de pensionare și care îndeplinesc condițiile specifice impuse de legea 1/2011.

(42) decide în orice alte domenii de activitate universitară, în acord cu legislaţia în vigoare.

Art. 87. (1) Consiliul de Administraţie este compus din Rector, prorectori, decani, director general administrativ şi un reprezentant al studenţilor.

(2) Consiliul de Administraţie asigură conducerea executivă a USAMV Iaşi şi aplică deciziile Senatului

(3) Consiliul de administraţie este condus de către Rector, în calitate de preşedinte;

(4) La şedinţele Consiliului de Administraţie pot participa, ca invitaţi, reprezentanţi ai sindicatelor reprezentative, persoane din Universitate şi/sau din afara acesteia, cu aprobarea Rectorului.

Art. 88. Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii:

(1) propune Senatului universitar strategii şi politici pe domenii de interes ale universităţii;

(2) propune Senatului universitar înfiinţarea, funcţionarea, reorganizarea şi desfinţarea structurilor de învăţământ şi cercetare ale universităţii;

(3) elaborează şi propune Senatului regulamentele şi metodologiile privind:

a) admiterea la studii universitare,

b) organizarea, desfăşurarea şi finalizarea programelor de studii universitare şi postuniversitare;

c) ocuparea posturilor didactice şi de cercetare;

d) conferirea titlurilor de Doctor Honoris Causa, profesor emerit şi a calităţii de membru de onoare al Senatului;

e) taxele ce pot fi percepute şi scutirea sau reducerea de plata acestora;

f) recunoaşterea şi echivalarea studiilor sau a perioadelor de studii efectuate în ţară sau în străinătate;

g) evaluarea periodică a rezultatelor şi performanţelor personalului didactic şi de cercetare din universitate;

h) cuantificarea în ore convenţionale a diferitelor activităţi prevăzute în norma didactică, în conformitate cu legea;

i) organizarea şi funcţionarea structurilor universitare;

j) orice alte aspecte ale activităţii profesionale, ştiinţifice și administrative;

(4) propune Senatului programe noi de studii şi renunţarea la cele care nu mai corespund misiunii universităţii sau care sunt ineficiente academic şi financiar;

(5) propune Senatului, până la 31 iulie a fiecărui an, structura anului universitar, regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor, precum şi calendarul activităţilor educaţionale specifice semestrelor academice de studiu;

(6) analizează şi înaintează senatului universitar spre aprobare planurile de învăţământ ale programelor de studii universitare;

(7) analizează şi înaintează anual Senatului programele de studii universitare de licenţă pe care le oferă USAMV Iaşi şi specializările duble;

(8) propune anual Senatului universitar, programe de studii, în cadrul domeniilor acreditate sau autorizate provizoriu pentru studii universitare de master;

(9) în situaţii speciale, la propunerea conducătorului de doctorat şi în limita fondurilor disponibile, propune Senatului, prelungirea cu 1-2 ani a duratei programului de studii universitare de doctorat;

(10) propune Senatului formaţiunile de studiu şi dimensiunile acestora, cu respectarea standardelor de eficienţă şi asigurarea calităţii;

(11) propune Senatului spre aprobare statele de funcţii ale personalului didactic şi de cercetare şi numărul posturilor pentru personalul didactic şi de cercetare auxiliar;

(12) aprobă propunerile departamentelor de organizare a examenelor de promovare în carieră, scoatere la concurs a posturilor didactice şi de cercetare şi le propune validării Senatului;

(13) stabileşte condiţiile de încheiere a contractelor de parteneriat cu instituţiile publice sau operatorii economici;

(14) propune Senatului înfiinţarea de societăţi comerciale, fundaţii sau asociaţii, comisii consultative din care să facă parte şi reprezentanţi ai mediului de afaceri, şi acordarea dreptului de administrare şi folosinţă asupra activelor patrimoniale;

(15) propune Senatului aprobarea susţinerii, de către personalul titular al universităţii, de activităţi de predare şi cercetare în alte instituţii de învăţământ superior sau de cercetare;

(16) propune Senatului acordarea anului sabatic şi durata concediului de odihnă;

(17) stabileşte perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru membrii comunităţii universitare, conform legii;

(18) avizează propunerile făcute de către Rector privind repetarea examenului medical al angajaţilor;

(19) elaborează şi propune spre aprobare Senatului planul strategic, planurile anuale operaţionale, planul de cercetare, bugetul de venituri şi cheltuieli şi întocmeşte bilanţul anual;

(20) stabileşte numărul de prodecani ai fiecărei facultăţi în funcţie de numărul de departamente şi de mărimea comunităţii universitare a acesteia;

(21) organizează concursul pentru ocuparea postului de Director general administrativ;

(22) propune Senatului mărirea normei didactice săptămânale minime, cu respectarea standardelor de asigurare a calităţii şi a prevederilor legale incidente;

(23) la sfârşitul fiecărui an calendaristic, avizează raportul referitor la nivelul regiei pentru granturile de cercetare şi la modul în care aceasta a fost cheltuită;

(24) aprobă cererile de concedii fără plată ale personalului didactic şi de cercetare titular care din proprie iniţiativă solicită să se specializeze sau să participe la cercetare ştiinţifică în ţară sau în străinătate;

(25) propune Senatului repartiţia granturilor de studii pe facultăţi şi domenii de studiu;

(26) avizează programul anual de achiziţii publice şi investiţii, care este supus aprobării senatului;

(27) propune prelungirea activității didactice pentru cadrele didactice care au împlinit vârsta de pensionare și care îndeplinesc condițiile specifice impuse de legea 1/2011.

(28) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de Senatul universitar, conform legii;

(29) adoptă alte decizii necesare îndeplinirii obiectivelor universităţii, în condițiile legii.

Art. 89. (1) Consiliul facultăţii reprezintă organismul decizional şi deliberativ al facultăţii.

(2) Consiliul facultăţii este format în proporţie de maximum 75% din reprezentanţi ai personalului didactic şi de cercetare titular şi minimum 25% din reprezentanţi ai studenţilor;

(3) Reprezentanţii personalului didactic şi de cercetare sunt aleşi prin votul universal, direct şi secret al întregului personal didactic şi de cercetare titular al facultăţii;

(4) Reprezentanţii studenţilor sunt aleşi prin votul universal, direct şi secret al tuturor studenţilor înmatriculaţi la programele de studii cu frecvență ale facultăţii, de la cele trei cicluri de studii universitare;

(5) Calitatea de reprezentanţi ai personalului didactic şi de cercetare se menţine cât timp aceştia deţin statutul de titular în facultate;

(6) Calitatea de reprezentanţi ai studenţilor se menţine atâta vreme cât aceştia îşi păstrează statutul deţinut la data alegerii lor;

(7) Şedinţele consiliului facultăţii sunt conduse de către Decan;

(8) La şedinţele Consiliului Facultăţii pot participa, reprezentanţi ai sindicatelor din facultate, precum şi alte persoane, la invitația Decanului;

(9) Consiliul Facultăţii se întruneşte lunar în sesiune ordinară, conform planificării semestriale şi în sesiuni extraordinare, la cererea Decanului, a Biroului Consiliului Facultăţii sau la cererea a cel putin 1/3 din efectivul membrilor Consiliului;

(10) Şedinţele Consiliului facultăţii se desfăşoară numai în prezenţa a cel puţin două treimi dintre membrii săi. Hotărârile Consiliului facultăţii se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi;

(11) Fiecare din membrii Consiliului facultăţii are dreptul la un vot;

(12) Pentru buna sa funcţionare Consiliul facultăţii poate constitui comisii de specialitate.

Art. 90 Consiliul facultăţii are următoarele atribuţii:

(1) adoptă strategii şi politici în domenii de interes ale facultăţii;

(2) defineşte misiunea şi obiectivele facultăţii;

(3) aprobă, la propunerea Decanului, structura şi organizarea facultăţii, proiectul anual de buget de venituri şi cheltuieli, planul operaţional, planul de cercetare;

(4) aprobă programele de studii gestionate de către facultate;

(5) propune Consiliului de administraţie noi programe de studii precum şi renunţarea la cele care nu mai corespund cu misiunea facultăţii sau care sunt ineficiente academic şi financiar;

(6) analizează anual şi înaintează spre aprobare Consiliului de administraţie programele de studii oferite, în cadrul domeniilor acreditate sau autorizate provizoriu pentru studii universitare de master;

(7) analizează, îmbunătăţeşte şi înaintează Consiliului de administraţie curriculum-ul programelor de studii universitare pe care le gestionează;

(8) organizează şi monitorizează activitatea didactică şi de instruire practică a studenţilor;

(9) avizează exmatricularea şi reînmatricularea studenţilor;

(10) întocmeşte rapoartele în vederea evaluării academice şi acreditării facultăţii şi programelor de studii;

(11) evaluează periodic activitatea didactică şi de cercetare din cadrul facultăţii;

(12) aprobă bursele ce se acordă studenţilor facultăţii, în baza regulamentului existent la nivel de universitate;

(13) aprobă raportul anual privind starea generală a facultăţii, gradul de asigurare a calităţii şi de respectare a eticii universitare la nivelul facultăţii şi al departamentelor;

(14) propune Consiliului de administraţie al universităţii înfiinţarea, funcţionarea, reorganizarea sau desfiinţarea departamentelor;

(15) monitorizează activitatea Decanului, prodecanilor şi directorilor de departamente, prin comisiile de specialitate;

(16) avizează parcurgerea de către studenţi a 2 ani de studii într-un singur an, în condiţiile legii;

(17) avizează statele de funcţii ale personalului didactic şi de cercetare din cadrul departamentelor facultăţii şi le înaintează Consiliului de administraţie;

(18) stabileşte, la propunerea consiliului departamentului, mărirea normei didactice a personalului didactic care nu desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică sau echivalente acestora, precum şi, în cazuri de excepţie, diminuarea normei didactice minime şi completarea acesteia cu activităţi de cercetare ştiinţifică, în condiţiile legii;

(19) avizează propunerile departamentelor de organizare a examenelor de promovare în carieră, de scoatere la concurs a posturilor didactice şi de cercetare;

(20) avizează angajarea specialiştilor cu valoare ştiinţifică recunoscută în domeniu, prin invenţii, inovaţii, premii, publicaţii ştiinţifice, din ţară sau din străinătate, în calitate de profesori şi conferenţiari asociaţi invitaţi;

(21) aprobă comisiile de evaluare şi reevaluare a studenţilor;

(22) avizează minimum 2 candidaţi pentru concursul de selecţie privind ocuparea funcţiei de Decan al facultăţii, conform legii;

(23) retrage avizul dat pentru ocuparea funcţiei de Decan al facultăţii, când constată încălcarea de către acesta a Codului de etică şi deontologie profesională universitară şi a dispoziţiilor legale în vigoare;

(24) stabileşte sancţionarea disciplinară aplicabilă personalului facultăţii, după caz, în conformitate cu prevederile 312 alin. (2) lit. a) şi b) din Legea nr. 1/2011;

(25) propune cifrele de şcolarizare;

(26) propune numărul seriilor de predare, al grupelor şi subgrupelor;

(27) propune condiţiile specifice de admitere la toate nivelurile de studii şi organizează, după caz, concursurile de admitere;

(28) propune Consiliului de administraţie componenţa comisiilor pentru admitere şi examenele de finalizare a studiilor;

(29) avizează cererile studenţilor de transfer interuniversitar şi între specializările facultăţii;

(30) avizează cererile de recunoaştere sau echivalare a studiilor, certificatelor şi diplomelor de studii;

(31) organizează manifestări ştiinţifice;

(32) utilizează resursele materiale şi financiare puse la dispoziţie de către universitate, cu respectarea prevederilor legale;

(33) aprobă desfăşurarea de activităţi în beneficiul comunităţii universitare;

(34) propune încheierea de acorduri de colaborare cu entităţi din ţară sau străinătate;

(35) adoptă rapoarte privind asigurarea calităţii pe programe de studii;

(36) aprobă programul de desfăşurare a activităţilor didactice şi de instruire practică;

(37) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de Senatul universitar şi Consiliul de administraţie;

(38) aprobă distribuţia granturilor de studii, integrale sau parţiale, pe programe de studii;

(39) adoptă alte decizii necesare îndeplinirii obiectivelor facultăţii, în condițiile legii.

Art. 91. (1) Biroul Consiliului Facultatii (BCF) este organul executiv al Consiliului facultăţii, alcătuit din decan, prodecani, directori de departamente şi un reprezentant al studenţilor. BCF duce la îndeplinire hotarârile Consiliului facultăţii şi activităţile programate, conform strategiei facultăţii.

(2) Biroul Consiliului facultăţii asigură conducerea executivă a facultăţii între şedinţele Consiliului facultăţii, iar membrii săi participă de drept la şedinţele acestuia. Biroul Consiliului facultăţii aplică deciziile strategice ale Senatului, hotărârile Consiliului de administraţie al universităţii şi Consiliului facultăţii.

(3) Biroul Consiliului facultăţii are următoarele atribuţii: asigură managementul curent al facultăţii; propune Consiliului facultăţii înfiinţarea sau desfiinţarea de departamente, specializări, direcţii de specializare, comisii de lucru etc.; evaluează periodic activitatea didactică şi de cercetare din cadrul facultăţii şi prezintă un raport Consiliului; fundamentează şi propune cifrele de şcolarizare; organizează concursurile de admitere şi de finalizare a studiilor; analizează şi prezintă Consiliului cererile de recunoaştere sau echivalare a creditelor, certificatelor şi diplomelor de studii; avizează lista studenţilor, masteranzilor care beneficiază de burse şi de alte forme de sprijin; administrează resursele materiale şi financiare puse la dispoziţia facultăţii cu respectarea prevederilor legale şi conforme deciziilor Consiliului.

Art. 92. (1) Consiliul pentru studiile universitare de doctorat (CSUD) este organismul coordonator al activităţii şcolilor doctorale şi se organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile Codului studiilor universitare de doctorat şi ale regulamentului propriu, aprobat de Senat;

(2) CSUD este condus de către un director, funcţie asimilată cu cea de prorector.

Art. 93 (1) Consiliul şcolii doctorale (CSD) asigură, sub coordonarea directorului acestuia, conducerea operativă a şcolii doctorale;

(2) Consiliul şcolii doctorale se alege prin votul universal, direct şi secret al conducătorilor de doctorat din şcoala doctorală respectivă;

(3) Consiliul şcolii doctorale nou ales, avizat de CSUD și Consiliul de administrație, este validat de către Senatul universitar cu majoritate simplă;

(4) Şedinţele Consiliului şcolii doctorale sunt convocate şi conduse de către directorul şcolii doctorale;

(5) Consiliul şcolii doctorale se întruneşte în şedinţe ordinare și extraordinare, conform regulamentului aprobat de Senat.

Art. 94. (1) Consiliul departamentului didactic (CDD) este un organism deliberativ, ales prin votul universal, direct şi secret al personalului didactic şi de cercetare titular în departamentul respectiv şi îl ajută pe directorul de departament în realizarea conducerii operative a departamentului;

(2) Consiliul departamentului este format din Directorul de departament şi doi membri. La şedintele Consiliul departamentului pot participa, ca invitaţi, reprezentanţi ai institutelor/centrelor/ laboratoarelor de cercetare şi ai serviciilor administrative;

(3) Consiliul departamentului nou ales este avizat de către Consiliul facultăţii, Consiliul de administraţie şi validat de către Senatul universitar cu majoritate simplă;

(4) Şedinţele Consiliului departamentului sunt convocate şi conduse de către directorul departamentului;

(5) Consiliul departamentului se întruneşte în şedinţe ordinare şi extraordinare.

Art. 95. Consiliul departamentului didactic are următoarele atribuţii:

(1) elaborează şi adoptă strategii şi politici pe domenii de interes ale departamentului;

(2) propune Consiliului facultăţii modificări în structura departamentului;

(3) iniţiază propunerile de programe noi de studii şi formulează propuneri către Consiliul facultăţii de renunţare la cele care nu se mai încadrează în misiunea universităţii sau care sunt ineficiente academic şi financiar;

(4) analizează şi înaintează Consiliului facultăţii curriculum-ul programelor de studii universitare pe care le coordonează;

(5) evaluează şi aprobă fişele disciplinelor de studii;

(6) întocmeşte fişele posturilor şi avizează programele anuale de activitate ale personalului departamentului;

(7) stabileşte modalităţile de evaluare a pregătirii studenţilor, în acord cu normele generale aprobate de Consiliul facultăţii;

(8) analizează şi avizează cererile de recunoaştere sau echivalare a studiilor pentru disciplinele pe care le coordonează;

(9) evaluează activitatea corpului profesoral şi a personalului auxiliar de cercetare din departament;

(10) urmăreşte realizarea de către corpul profesoral şi de către personalul auxiliar şi de cercetare a obligaţiilor din statele de funcţii şi fişele individuale ale posturilor;

(11) propune acordarea de recompense sau sancţiuni, după caz, pentru personalul din departament;

(12) întocmeşte şi avizează statele de funcţii ale personalului didactic şi de cercetare din cadrul departamentului, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi hotărârile Senatului şi le înaintează Consiliului facultăţii;

(13) avizează propunerile directorului de departament privind mărirea normei didactice a personalului didactic care nu desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică sau echivalente acestora, precum şi, în cazuri de excepţie, diminuarea normei didactice minime şi completarea acesteia cu activităţi de cercetare ştiinţifică, în condiţiile legii;

(14) iniţiază propuneri de organizare a examenelor de promovare în cariera didactică, de scoatere la concurs a posturilor didactice şi de cercetare;

(15) organizează examene de promovare în cariera didactică, concursurile pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare;

(16) propune cadrele didactice asociate pentru suplinirea posturilor vacante;

(17) coordonează activitatea de cercetare din departament şi sprijină organizarea de manifestări ştiinţifice;

(18) avizează materialele didactice elaborate de membrii departamentului;

(19) utilizează resursele materiale şi financiare puse la dispoziţie, cu respectarea prevederilor legale;

(20) participă la acţiuni privind obţinerea de fonduri şi mijloace suplimentare;

(21) avizează angajarea specialiştilor cu valoare ştiinţifică recunoscută în domeniu în calitate de profesori ori conferenţiari asociaţi invitaţi;

(22) organizează alegerile la nivelul departamentului;

(23) avizează parcurgerea de către studenţi a 2 ani de studii într-un singur an, în condiţiile legii;

(24) iniţiază propunerile pentru comisiile de evaluare şi reevaluare a studenţilor;

(25) propune stabilirea unor acorduri de colaborare cu parteneri din ţară sau străinătate;

(26) elaborează raportul anual de activitate privind starea departamentului;

(27) îndeplineşte alte atribuţii aprobate de Senatul universitar, Consiliul de administraţie şi Consiliul facultăţii, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 96. Procedurile elective sau concursurile publice pentru ocuparea funcţiilor de conducere sunt reglementate prin metodologia elaborată de Consiliul de administrație şi aprobată de către Senatul universitar.

Art. 97. În cazul vacantării unei funcţii de conducere, se organizează alegeri parţiale sau concurs public, după caz, în termen de maximum trei luni de la data vacantării, în baza metodologiei în vigoare la data ocupării funcţiei vacantate.

Art. 98. (1) Rectorul este reprezentantul legal al USAMV Iaşi, ordonatorul de credite al universităţii şi realizează conducerea executivă;

(2) Rectorul este ales prin modalitatea aprobată de către cadrele didactice şi de cercetare titulare şi reprezentanţii studenţilor în senatul universitar şi în consiliile facultăţilor, în urma referendumului;

(3) Durata unui mandat al Rectorului este de 4 ani, acesta putând fi reînnoit, în urma alegerii sau concursului public, în condițiile legii;

(4) În cazul exercitării unei funcţii executive în cadrul Guvernului sau în administrația locală, Rectorul are obligaţia de a se suspenda din funcţie pe perioada exercitării respectivei demnităţi;

(5) Rectorul desemnat este confirmat prin ordin al ministrului, conform legii;

(6) Rectorul confirmat încheie un contract instituţional cu ministrul de resort;

(7) Rectorul confirmat încheie, pentru durata mandatului, un contract de management cu Senatul universitar, prin președintele acestuia, care cuprinde indicatorii de performanţă managerială;

(8) Rectorul acţionează pentru aplicarea prevederilor Cartei, a regulamentelor universităţii şi a deciziilor adoptate de Senat;

(9) Rectorul răspunde de activitatea sa în faţa Senatului;

(10) Rectorul poate delega prorectorilor o parte din competenţele În perioada în care lipseşte din Universitate, din motive întemeiate, Rectorul desemnează prorectorul care îi ţine locul.

Art. 99. Rectorul are următoarele atribuţii:

(1) realizează conducerea operativă a universităţii;

(2) conduce Consiliul de administraţie;

(3) exercită calitatea de ordonator de credite;

(4) propune spre aprobare Senatului universitar structura şi regulamentele de funcţionare ale USAMV Iaşi;

(5) organizează concursul public pentru selectarea decanilor facultăţilor şi emite deciziile de confirmare a acestora;

(6) organizează examenele de promovare în cariera didactică, concursurile pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare;

(7) anual supune spre aprobare Senatului universitar proiectul de buget şi respectiv, raportul privind execuţia bugetară;

(8) răspunde de buna gestionare a patrimoniului şi de corecta gestiune financiară ale USAMV Iaşi;

(9) alocă din resursele universităţii, fonduri pentru stimularea prioritară a departamentelor şi structurilor celor mai performante;

(10) propune Senatului universitar, pe baza evaluării interne, reorganizarea sau desfiinţarea departamentelor, centrelor sau institutelor de cercetare neperformante, fără a prejudicia studenţii şi procesul de educaţie şi cercetare;

(11) semnează actele oficiale, diplomele şi actele financiar-contabile, întocmite şi emise de către USAMV Iaşi;

(12) emite decizii privind regimul matricol al studenţilor;

(13) emite, în scris, decizii privind angajarea, sancţionarea, modificarea şi încetarea raporturilor de muncă ale angajaţilor USAMV Iaşi;

(14) anulează, cu aprobarea Senatului universitar, certificate sau diplome de studii atunci când se dovedeşte că s-au obţinut prin mijloace frauduloase sau prin încălcarea prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară;

(15) aprobă atribuţiile personalului didactic auxiliar şi nedidactic, stabilite în fişa individuală a postului;

(16) asigură buna desfăşurare a examenelor de promovare în cariera didactică, a concursurilor de ocupare a posturilor didactice şi de cercetare, în condiţiile respectării standardelor de calitate în mediul universitar, de etică universitară şi legislaţiei în vigoare;

(17) aprobă componenţa şi structura comisiei de etică şi deontologie universitară propusă de către consiliul de administraţie şi avizată de către senatul universitar;

(18) propune Consiliului de administraţie repetarea de către angajaţi a examenului medical complet în situaţii de inaptitudine profesională de natură psiho-comportamentală;

(19) urmăreşte aplicarea prevederilor Regulamenului intern, Codului de etică şi deontologie universitară, precum şi a celorlate decizii interne ale USAMV Iaşi;

(20) prezidează comisia de concurs pentru desemnarea directorului general administrativ şi îl numeşte pe acesta pe post, în condiţiile legii;

(21) prezintă, în faţa Senatului universitar, rapoarte privind îndeplinirea misiunii şi a obiectivelor strategice ale universităţii;

(22) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de Senatul universitar, în conformitate cu contractul de management şi legislaţia în vigoare;

(23) concepe dezvoltarea strategică a universităţii;

(24) urmăreşte, exercită şi răspunde de aplicarea legilor, Cartei si a hotărârilor Senatului;

(25) solicită convocarea Senatului universitar;

(26) controlează funcţionarea structurilor şi serviciilor administrative;

(27) exercită autoritatea disciplinară asupra comunităţii universităţii, în limitele legii şi ale reglementărilor interne;

(28) dispune înmatricularea/reînmatricularea sau exmatricularea studenţilor;

(29) în aplicarea răspunderii publice, Rectorul:

a) prezintă Senatului universitar, în luna aprilie a fiecărui an, raportul privind starea universităţii;

b) face publice deciziile sale şi pe cele ale Consiliului de administraţie;

c) declară anual pe propria răspundere, capacitatea de şcolarizare a universităţii, în conformitate cu legea;

(30) desfășoară și alte activități pentru îndeplinirea obiectivelor stategice ale universității, în condițiile legii.

Art. 100. (1) Rectorul poate fi demis de către Senatul universitar, în aceleaşi condiţii în care a fost ales, în următoarele situaţii:

a) nu-şi îndeplineşte indicatorii de performanţă asumaţi prin contractul de management şi nu respectă celelalte obligaţii specificate în acesta;

b) încalcă legislaţia şi normele de etică universitară;

c) aduce prejudicii intereselor şi prestigiului USAMV Iaşi;

d) se află într-una dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute de lege pentru funcţia de Rector.

(2) Rectorul poate fi revocat şi de către ministrul de resort, în condiţiile legii, după consultarea senatului universitar, prin votul majorităţii absolute a membrilor acestuia.

(3) În situaţia revocării din funcţie a Rectorului, Senatul universitar are obligaţia de a finaliza procedurile de desemnare a noului Rector în termen de trei luni, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare şi de a trimite spre confirmare ministrului de resort numele acestuia.

Art. 101. (1) Prorectorii, numiţi de către Rector, cu consultarea Senatului universitar, dintre membrii comunităţii universitare a USAMV Iaşi, exercită atribuţii şi obligaţii stabilite de către Rector, după ce şi- au exprimat acordul scris de susţinere executivă a planului managerial al acestuia;

(2) Numărul prorectorilor din USAMV Iaşi este cuprins între doi şi patru;

(3) Atribuţiile prorectorilor sunt stabilite de către Rector şi vizează organizarea programelor de studii universitare şi postuniversitare, cercetarea, dezvoltarea şi inovarea ştiinţifică, relaţiile publice şi parteneriatele pe plan naţional şi internaţional, gestiunea financiară, patrimoniu, asigurarea calităţii, problemele sociale şi activităţile culturale şi sportive, precum şi alte atribuţii;

(4) Durata mandatului de prorector este de patru ani;

(5) Prorectorul răspunde pentru activitatea sa, în faţa Rectorului şi a Senatului;

(6) Prorectorul poate fi demis de către Rector, în urma consultării Senatului universitar, dacă nu-şi îndeplineşte atribuţiile cuprinse în decizia de numire, încalcă legislaţia şi normele de etică universitară, se află în una dintre incompatibilităţile prevăzute de lege sau aduce prejudicii intereselor USAMV Iaşi.

Art. 102. Prorectorii îndeplinesc atribuţiile delegate de către Rector prin ordin scris, în urma validării lor de către Senat, după cum urmează:

(1) activităţi educaționale:

 • coordonează desfăşurarea concursului de admitere;
 • coordonează şi îndrumă activitatea de elaborare a programelor de învățământ;
 • coordonează şi îndrumă activitatea de asigurare a calităţii în educaţie;
 • coordonează activitatea de autorizare, acreditare/reacreditare a programelor de studii;
 • coordonează și îndrumă activitatea de perfecţionare a personalului didactic din învăţământul preuniversitar;
 • coordonează desfăşurarea examenelor de promovare în carieră și concursurilor didactice/cercetare;
 • coordonează şi îndrumă activitatea de întocmire a statelor de funcţiuni;
 • coordonează politicile curriculare (planuri de învăţământ) şi programele analitice;
 • coordonează activitatea de monitorizare a calităţii procesului didactic;
 • răspunde de activitatea de planificare operativă, organizare şi coordonare a activităţilor didactice;
 • coordonează şi îndrumă metodica procesului de învăţământ şi a politicii privind materialele didactice şi suportul tehnic;
 • este responsabil cu reconversia profesională şi formarea continuă;
 • coordonează activităţile învăţământului la distanţă;
 • coordonează şi îndrumă activităţile privind examenele de finalizare a studiilor;
 • coordonează activitatea de cooperare universitară internă şi internaţională în domeniul educațional;
 • controlează buna funcţionare a secretariatelor facultăților la nivel central;
 • prezintă anual comisiei de specialitate din Senat un raport cu privire la activitatea educațională;
 • prezintă anual Consiliului de administraţie raportul privind asigurarea calităţii în educaţie.

(2) activităţi economice, patrimoniu, dezvoltare instituţională și relații cu mediul de afaceri:

 • coordonează şi îndrumă activitatea de elaborare a politicilor în domeniul investiţiilor, reparaţiilor, lucrărilor de întreţinere şi urmăreşte aplicarea acestora;
 • coordonează şi îndrumă activitatea de elaborare a politicilor financiare şi urmăreşte îndeplinirea acestora;
 • urmăreşte modernizarea şi întreținerea spaţiilor de învăţământ şi patrimoniului universităţii;
 • răspunde de menţinerea în stare optimă a patrimoniului;
 • se preocupă de dotarea universităţii cu echipamente tehnologice, informatice şi aparatură de laborator;
 • coordonează infrastructura sistemului de comunicaţii;
 • asigură desfăşurarea unor activităţi productive şi lucrative în perimetrul universităţii;
 • asigură utilizarea judicioasă a spaţiilor universităţii;
 • prezintă anual comisiei de specialitate din Senat un raport cu privire la activităţile financiare, de patrimoniu, investiţii, reparaţii şi dotări;
 • coordonează acţiunile de prospectare a pieţei fortei de muncă şi de mijlocire a încadrării absolvenţilor în producție;prezintă anual Consiliului de administraţie raportul privind activitatea economică şi starea patrimoniului universităţii.

(3) activităţi ştiinţifice, inovare, transfer tehnologic şi relaţii internaţionale:

 • coordonează şi îndrumă activitatea de cercetare ştiinţifică si tehnologică în universitate;
 • asigură transferul rezultatelor cercetării în mediul economic;
 • coordonează programele de cooperare științifică internă şi internațională;
 • coordonează şi îndrumă activitatea centrelor şi laboratoarelor de cercetare;
 • răspunde de perfecţionarea şi evaluarea personalului din cercetare;
 • coordonează şi îndrumă activitatea de obţinere de granturi, contracte de cercetare;
 • coordonează activitatea de apariţie a publicaţiilor ştiinţifice şi de cotare internaţională a acestora;
 • răspunde de activitatea de invenţii şi inovaţii, de brevetare a rezultatelor cercetării;
 • coordonează şi răspunde de activitatea de diseminare internă şi internaţională a rezultatelor cercetării ştiinţifice, în reviste indexate/cotate ISI sau citate în Baze de date internaţionale;
 • urmăreste modul de îndeplinire a contractelor de cercetare;
 • răspunde de programul manifestărilor ştiinţifice interne şi internaţionale;
 • coordonează activitatea Editurii şi tipografiei universităţii;
 • coordoneză activitatea ştiinţifică a studenţilor şi concursurile profesional-ştiinţifice;
 • se preocupă de atragerea de studenţi străini;
 • coordonează acţiunile de integrare europeană a universităţii;
 • coordonează şi îndrumă activitatea Bibliotecii;
 • răspunde de elaborarea hotărârilor şi deciziilor Consiliului de administraţie;
 • coordonează activitatea de elaborare a documentelor Consiliului de administraţie;
 • prezintă anual comisiei de specialitate din Senat raportul privind activitatea de cercetare ştiinţifică, transfer tehnologic şi relaţii internaţionale;
 • prezintă anual Consiliului de administraţie raportul privind activitatea de cercetare ştiinţifică, transfer tehnologic şi relaţii internaţionale.

(4) activităţi sociale, studenţeşti şi de relaţii cu alumnii:

 • coordonează şi organizează, împreună cu Liga studenţilor, activităţile de cazare în Campusul universitar;
 • sprijină Liga studenţilor în organizarea şi desfăşurarea de manifestări culturale, sportive şi profesional-ştiinţifice în mediul studenţesc;
 • coordonează activităţile de acordare a burselor şi repartizare a taberelor studenţeşti şi răspunde de îndeplinirea acestora;
 • coordonează şi răspunde de activitatea de consiliere şi orientare în carieră a studenţilor;
 • coordonează activitatea de publicare a anunţurilor, de promovare a imaginii universitaţii;
 • asigură desfăşurarea unor activităţi studenţeşti de voluntariat în condițiile legii;
 • urmărește asigurarea condiţiilor normale de convieţuire în căminele studenteşti;
 • urmărește buna funcţionare a serviciilor la Cantină-restaurant a universităţii;
 • coordonează activitatea Asociaţiei absolvenţilor universităţii, urmărind evoluţia lor pe piaţa muncii;
 • coordonează site-ul și activitățile privind imaginea universității;
 • răspunde de cooperarea internă și internațională în probleme studenţeşti;
 • prezintă anual comisiei de specialitate din Senat raportul privind activitățile sociale, studențești și relațiile cu alumnii;
 • prezintă anual Consiliului de administraţie raportul privind activitățile sociale, studențești și relațiile cu alumnii.

Art. 103. (1) Directorul general administrativ conduce structura administrativă a USAMV Iaşi şi răspunde de buna gestionare administrativă a universităţii;

(2) Postul de director general administrativ se ocupă prin concurs organizat de către Consiliul de administraţie, ale cărui rezultate sunt validate de către Senatul universitar;

(3) Reconfirmarea pe post a directorului general administrativ aflat în funcţie se face prin decizie a noului Rector, în baza acordului scris al acestuia de susţinere executivă a planului managerial al acestuia;

(4) Directorul general administrativ poate fi demis de Rector, în urma consultării Consiliului de administraţie, când nu-şi îndeplineşte atribuţiile cuprinse în decizia de numire, încalcă legislaţia şi normele de etică universitară sau aduce prejudicii intereselor USAMV Iaşi;

Art. 104. Directorul general administartiv este mandatat de catre Rector cu organizarea şi conducerea activităţilor administrative şi patrimoniale ale universităţii.

Art. 105. (1) Decanul răspunde de managementul facultăţii şi reprezintă facultatea în relaţia cu terţii;

(2) Decanul este selectat prin concurs public, organizat de noul Rector şi validat de Senatul universitar;

(3) Decanul numit prin decizie a Rectorului devine membru de drept al Consiliului de administraţie al USAMV Iaşi pe durata mandatului acestuia;

Art. 106. Decanul are următoarele atribuţii:

a) realizează conducerea operativă a facultăţii;

b) conduce şedinţele consiliului facultăţii;

c) aplică hotărârile Senatului universitar, Consiliului de administraţie, Rectorului şi Consiliului facultăţii;

d) numeşte prodecanii, cu consultarea Consiliului facultăţii şi stabileşte atribuţiile acestora;

e) răspunde de selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea relaţiilor contractuale de muncă ale personalului din facultate, conform legii;

f) răspunde pentru buna desfăşurare a examenelor de promovare în cariera didactică, a concursurilor de ocupare a posturilor didactice şi de cercetare, cu respectarea normelor de calitate, de etică universitară şi a legislaţiei în vigoare;

g) avizează fişa individuală a postului personalului didactic auxiliar şi nedidactic din facultate, conform legii;

h) semnează actele privind activitatea facultăţii, diplome şi certificate, conform prevederilor legale, răspunzând pentru corectitudinea acestora;

i) răspunde de asigurarea calităţii în educaţie la nivelul facultăţii;

j) răspunde de realizarea unui management financiar performant la nivelul facultăţii, inclusiv prin atragerea unor surse suplimentare de finanţare;

k) propune şi pune în aplicare sancţiunile disciplinare stabilite de către consiliul facultăţii sau comisia de etică şi deontologie universitară, conform legii;

l) decide anularea rezultatului unei evaluări, dacă acesta a fost obţinut prin încălcarea prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară;

m) prezintă anual Consiliului facultăţii, în primul trimestru, un raport privind starea facultăţii;

n) prezintă anual şi ori de câte ori este nevoie rapoarte solicitate de Consiliul de administraţie;

o) solicită directorilor de departamente ale facultăţii prezentarea în consiliu a rapoartelor anuale după ce acestea au fost dezbătute de către membrii departamentului;

p) face publice propriile decizii şi pe cele ale Consiliului facultăţii;

r) îndeplineşte orice alte atribuţii, stabilite de către Consiliul facultăţii, Consiliul de administraţie şi Senatul

Art. 107. (1) Decanul poate fi demis de către Rector, cu înştiinţarea Consiliului facultăţii şi avizul Senatului, dacă este constatată cel puţin una dintre următoarele situaţii:

a) a încălcat dispoziţiile Codului de etică şi deontologie profesională universitară cu privire la conflictul de interese;

b) se află în una din situaţiile de incompatibilitate prevăzute de normele legale în vigoare şi de Codul de etică şi deontologie profesională universitară;

c) nu-şi îndeplineşte indicatorii de performanţă managerială stabiliţi prin decizia de numire;

d) încalcă legislaţia şi normele de etică universitară;

e) aduce prejudicii intereselor şi prestigiului USAMV Iaşi;

f) i s-a retras sprijinul de către consiliul facultăţii;

(2) Decanul poate să-şi prezinte demisia, prin cerere adresată Rectorului;

(3) În situaţia vacantării funcţiei de Decan, Rectorul organizează un nou concurs pentru selectarea Decanului, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

Art. 108. (1) O facultate poate avea maximum doi prodecani, în funcţie de numărul de departamente şi de mărimea comunităţii universitare proprii;

(2) Sarcinile prodecanilor sunt stabilite de către Decan.

Art. 109. (1) Directorul de departament asigură conducerea operativă a departamentului şi este subordonat Consiliului facultăţii;

(2) Directorul de departament este ales prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare ale departamentului;

(3) În urma validării rezultatelor alegerilor de către Senatul universitar, directorul de departament este numit prin decizie a Rectorului.

Art. 110. Directorul departamentului are următoarele atribuţii:

a) elaborează statele de funcţiuni, conform prevederilor legale, şi controlează îndeplinirea sarcinilor prevăzute în acestea;

b) convoacă şi conduce şedinţele departamentului;

c) contribuie la elaborarea şi implementarea planurilor de învăţământ;

d) coordonează activitatea de cercetare din departament;

e) răspunde de managementul calităţii şi de managementul financiar al resurselor atrase de departament;

f) răspunde de organizarea a selecţiei, de evaluarea periodică, formarea, motivarea şi propune încetarea relaţiilor contractuale de muncă ale personalului din departament, conform legii;

g) asigură autoevaluarea periodică a departamentului, în vederea clasificării acestuia, conform legii;

g) răspunde de buna organizare a examenelor de promovare în cariera didactică, a concursurilor de ocupare a posturilor din departament, cu respectarea normelor de calitate, de etică universitară şi a legislaţiei în vigoare;

i) propune Consiliului facultăţii mărirea normei didactice a personalului care nu desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică sau echivalente acestora, precum şi, în cazuri de excepţie, diminuarea normei didactice minime şi completarea acesteia cu activităţi de cercetare ştiinţifică, în condiţiile legii;

j) participă la stabilirea competenţelor profesionale şi transversale aferente programelor de studii la a căror curriculum contribuie disciplinele aflate în coordonarea departamentului;

k) îndeplineşte orice alte atribuţii privind îmbunătăţirea activităţilor de educaţie şi cercetare desfăşurate în cadrul departamentului.

Art. 111. (1) Directorul de departament poate fi revocat din funcţie de către Rector, cu aprobarea Senatului, dacă se constată una din următoarele situaţii:

a) a încălcat dispoziţiile Codului de etică şi deontologie profesională universitară cu privire la conflictul de interese;

b) se află în una din situaţiile de incompatibilitate prevăzute de normele legale în vigoare şi de Codul de etică şi deontologie profesională universitară;

c) a încălcat îndatoririle ce îi revin, în virtutea funcţiei ocupate, cu privire la standardele de performanţă în activitatea didactică şi de cercetare a departamentului;

d) aduce prejudicii intereselor şi prestigiului USAMV Iaşi;

e) la cererea Decanului sau a 1/3 din personalul didactic şi de cercetare titular al departamentului, validată prin majoritate simplă de membrii departamentului.

(2) În situaţia vacantării funcţiei de director de departament, se organizează noi alegeri, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

Art. 112. (1) Directorul Şcolii doctorale asigură conducerea operativă a acestei structuri;

(2) Directorul Şcolii doctorale este numit conform prevederilor Codului studiilor doctorale;

(3) În urma validării de către Senatul universitar, directorul Şcolii doctorale este confirmat în funcție prin decizie a Rectorului.

Art. 113. Directorul Şcolii doctorale are următoarele atribuţii:

a) elaborează statele de funcţiuni, conform prevederilor legale, şi controlează îndeplinirea sarcinilor prevăzute în acestea;

b) convoacă şi conduce şedinţele Şcolii doctorale;

c) contribuie la elaborarea şi implementarea strategiei Şcolii doctorale;

d) coordonează activitatea de cercetare a Şcolii doctorale;

e) răspunde de managementul calităţii şi de managementul financiar al resurselor atrase  de  Şcoala doctorală;

f) asigură autoevaluarea periodică a Şcolii doctorale, conform legii;

g) răspunde de buna organizare a concursurilor de ocupare a poziţiilor vacante de doctoranzi, cu respectarea normelor de calitate, de etică universitară şi a legislaţiei în vigoare;

g) îndeplineşte orice alte atribuţii privind activitatea Şcolii Doctorale.

Art. 114. Directorul Şcolii doctorale poate fi revocat din funcţie de către Rector, cu aprobarea Senatului, dacă se constată una din următoarele situaţii:

a) a încălcat dispoziţiile Codului de etică şi deontologie profesională universitară cu privire la conflictul de interese;

b) se află în una din situaţiile de incompatibilitate prevăzute de normele legale în vigoare şi de Codul de etică şi deontologie profesională universitară;

c) a încălcat îndatoririle ce îi revin, în virtutea funcţiei ocupate, cu privire la standardele de performanţă în activitatea Şcolii doctorale;

d) aduce prejudicii intereselor şi prestigiului USAMV Iaşi;

e) la cererea directorului CSUD sau a 1/3 din conducătorii de doctorat ai Şcolii doctorale, validată prin majoritate simplă de membrii Şcolii doctorale.

Art. 115. (1) Comisia de etică şi integritate academică este alcătuită conform art. 306 al. 2 din Legea 1/2011 şi a Ordinului nr. 4492 din 06.07.2005, desfăşurându-şi activitatea pe baza unui regulament aprobat de Senat;

(2) Comisia de etică şi integritate academică are misiunea de a elabora recomandări privind etica universitară, deontologia cercetării ştiinţifice, relaţiile dintre diferitele colectivităţi ale comunităţii universitare;

(3) Comisia de etică şi integritate academică analizează şi rezolvă contestaţiile înaintate de membrii corpului profesoral şi cercetători, privind deciziile structurilor de conducere din USAMV Iaşi.

  CAPITOLUL VIII - DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE MEMBRILOR UNIVERSITĂŢII

  CAPITOLUL VIII – DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE MEMBRILOR UNIVERSITĂŢII

   

  Art. 116. Personalul didactic, de cercetare, didactic auxiliar şi nedidactic din USAMV Iaşi are drepturi şi îndatoriri care decurg din legislaţia în vigoare, din prezenta Cartă şi din prevederile contractului colectiv de muncă.

  Art. 117. Personalului didactic are garantate de prezenta Cartă următoarele drepturi:

  a) de afirmare profesională şi perfecţionare;

  b) de a utiliza baza materială şi resursele universităţii în vederea realizării îndatoririlor profesionale;

  c) de exercitare a proprietăţii intelectuale asupra prelegerilor şi oricăror rezultate ale activităţii didactice şi de cercetare;

  d) de a pune în practică idei novatoare pentru modernizarea procesului de învăţământ, cu avizul departamentului;

  e) de evaluare a performanţelor profesionale ale studenţilor, pe baza unui sistem validat;

  f) la cercetare ştiinţifică, în conformitate cu libertatea academică, cu respectarea normelor deontologice ale cercetării ştiinţifice;

  g) la libera comunicare a rezultatelor cercetării, în cadrul universitar şi în afara lui, cu respectarea legislatiei în vigoare;

  h) de a discuta rezultatele cercetării ştiinţifice din domeniul de competenţă şi de a propune standarde de validare a cunoştintelor;

  i) de a exprima liber opinii profesionale în spaţiul universitar şi de a iniţia acţiuni în nume propriu, în afara acestui spaţiu, dacă aceasta nu afectează prestigiul universităţii şi demnitatea profesiei;

  j) de a participa la activitatea de conducere a departamentului, facultăţii sau universităţii;

  k) de a alege şi de a fi ales în funcţii de conducere, cu respectarea criteriilor de eligibilitate;

  l) de a contesta cu argumente, justificate prin documente, orice decizie pe cale ierarhică, la Comisia de etică şi deontologie academică şi la instantele judecătoreşti;

  m) de a avea postul rezervat, în condiţiile prevăzute de lege;

  n) dreptul de a face parte din asociaţii şi organizaţii sindicale, profesionale şi cultural-sportive, organizate sub egida USAMV Iaşi sau în afara acesteia;

  o) dreptul de a participa la viata publică şi socială în propriul interes şi în beneficiul universităţii.

  Art. 118. (1) Îndatoririle personalului didactic decurg din prezenta Cartă şi regulamentele stabilite în conformitate cu aceasta, din statul de funcţiuni şi din fişa postului, şi se referă, în principal, la:

  a) îndeplinirea integrală şi la nivel optim a obligaţiilor profesionale prevăzute în statul de funcţii și fișa postului, pentru a contribui la realizarea misiunii USAMV Iaşi;

  b) respectarea în orice împrejurare a prevederile Codului de etică şi deontologie profesională universitară, precum şi pe cele ale legislaţiei în vigoare;

  c) respectarea Cartei universităţii şi regulamentelor stabilite în conformitate cu aceasta;

  d) reprezentarea la nivel naţional şi internaţional a universităţii, la standarde ştiinţifice şi etice corespunzătoare;

  e) respectarea sarcinilor ce decurg din legislaţia în vigoare şi a reglementărilor universităţii.

  f) obligaţia de a se evalua periodic, în conformitate cu metodologia internă şi în condiţiile legii;

  g) obligaţia de a efectua controlul medical periodic, în condiţiile legii;

  (2) Pe lângă îndatoririle prevăzute la aliniatul (1), personalul didactic are obligaţia de a respecta următoarele norme de conduită în spatiul universitar:

  a) să-şi acorde respect reciproc şi sprijin în îndeplinirea îndatoririlor profesionale;

  b) să facă observaţii critice asupra competenţelor profesionale ale unui alt cadru didactic numai în prezenta celui în cauză;

  c) să aibă o ţinută demnă şi civilizată în relaţiile cu colegii, studenţii şi celelalte categorii de personal.

  Art. 119. (1) Drepturile şi îndatoririle personalului de cercetare, didactic auxiliar şi nedidactic decurg din legislaţia generală a muncii şi din fişa individuală a postului.

  (2) Prezenta Cartă garantează categoriilor de personal menţionate la aliniatul (1) dreptul de:

  a) a întreprinde acţiuni în nume propriu, în afara spaţiului universitar, dacă acestea nu afectează prestigiul universităţii;

  b) perfecţionare profesională în forme instituţionalizate;

  c) a fi respectat în cadrul comunităţii universităţii;

  d) a face parte din asociaţii şi organizaţii sindicale, profesionale şi cultural-sportive organizate sub egida universităţii.

  (3) Categoriile de personal mentionate la 1, au obligatia de a respecta aceleaşi norme de conduită prevăzute pentru personalul didactic.

  Art. 120. Activitatea merituoasă a cadrelor didactice poate fi recompensată prin:

  a) adresarea de mulţumiri publice în şedințe de departament, ale consiliilor facultăţilor, Consiliu de Administrație şi ale Senatului;

  b) scrisori de apreciere din partea Rectorului;

  c) diplome de merit emise conform Cartei;

  d) acordarea de premii și alte stimulente;

  e) acordarea gradaţiei de merit, conform dispozitiilor legale şi metodologiei proprii aprobate de Senat.

  Art. 121. (1) Neîndeplinirea, din culpă sau din rea vointă, a unor îndatoriri profesionale de către personalul didactic, prevăzute în statul de funcţii sau din fişa postului, sau încălcarea normelor de comportare în dauna interesului învăţământului şi prestigiului USAMV Iaşi, se sancţionează disciplinar, în raport cu gravitatea abaterilor, cu:

  a) avertisment;

  b) diminuarea salariului de bază, cumulat, după caz, cu indemnizaţia de conducere, pe o perioadă determinată, conform dispoziţiilor legale;

  c) suspendarea pe o perioadă de până la trei ani a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare, ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi control, ca membru în comisii de doctorat, de disertaţie sau licenţă în USAMV Iaşi;

  d) destituirea din funcţia de conducere;

  e) desfacerea disciplinară a contractului de muncă.

  (2) Răspunderea materială a personalului didactic şi administrativ se stabileşte potrivit legislatiei muncii. Decizia de imputare, precum şi celelalte acte pentru recuperarea pagubelor şi a prejudiciilor, se face de către Consiliul de administraţie, în afara cazurilor când, prin lege, se dispune altfel.

  Art. 122. (1) Propunerea de sancţionare se face de către directorul de departament sau de unitate de cercetare, de către Decan, Rector sau de către cel puţin 1/3 din numărul total al membrilor departamentului ori al structurilor de conducere.

  (2) Sancţiunea disciplinară se aplică în conformitate cu legislaţia în vigoare.

  Art. 123. (1) Cercetarea prealabilă a faptelor înaintea aplicării sancţiunii este obligatorie şi nu poate depăşi 30 zile de la formularea propunerii. Dreptul la apărare al persoanei incriminate este garantat.

  (2) În baza rezultatului cercetării şi în funcţie de gravitatea faptei, sancţiunile se aplică de:

  a) Decan, pentru sancţiunile prevăzute la 121 punctele a) şi b);

  b) Rector, pentru sancţiunile prevăzute la 121 punctele c) – e).

  Art. 124. Activitatea merituoasă a cercetătorilor, personalului didactic auxiliar şi nedidactic poate fi recompensată prin:

  a) adresarea de mulţumiri publice de către şeful direct;

  b) acordarea de premii și alte stimulente;

  c) acordarea de salarii diferenţiate, conform dispoziţiilor legale şi metodologiei proprii, aprobate de Senat.

  Art. 125. Neîndeplinirea, din culpă sau din rea voinţă, de către categoriile de personal menţionate la art. 119, a unor îndatoriri profesionale, prevăzute în fişa postului, sau încălcarea normelor de conduită prevăzute în prezenta Cartă se sancţionează disciplinar, în raport cu gravitatea abaterilor, cu:

  a) avertisment;

  b) diminuarea salariului şi/sau, după caz, a indemnizaţiei de conducere, pe o perioada determinată, conform dispoziţiilor legale;

  c) desfacerea disciplinară a contractului de muncă.

  Art. 126. Propunerea de aplicare a unei sancţiuni este, în principiu, o atribuţie a şefului direct.

  Art. 127. (1) Cercetarea prealabilă a faptelor înaintea aplicării sancţiunii este obligatorie şi nu poate depăşi 30 zile de la formularea propunerii. Dreptul de apărare al persoanei incriminate este garantat.

  (2) În baza rezultatului cercetării şi în funcţie de gravitatea faptei, sancţiunile se aplică de către şeful direct sau de şefii ierarhici, conform structurii organizatorice din universitate.

  CAPITOLUL IX - FINANŢAREA ŞI PATRIMONIUL UNIVERSITĂŢII

  CAPITOLUL IX – FINANŢAREA ŞI PATRIMONIUL UNIVERSITĂŢII

   

  Art. 128. (1) USAMV Iaşi funcţionează ca instituţie finanţată din fondurile alocate de la bugetul de stat, fonduri obţinute din cercetare ştiinţifică, extensie, consultanţă, organizarea de cursuri specifice, activităţi de producţie şi prestări de servicii, microproducţie, dividente, închirieri, arendări, concesionări, asocieri, taxe de şcolarizare, dobânzi, donaţii, legate, sponsorizări, taxe percepute în condiţiile legii de la persoane fizice/juridice şi alte surse mobilizate potrivit legii, precum contribuţii ale altor ministere, împrumuturi sau ajutoare externe. Veniturile obţinute din alte surse decât cele bugetare se gestionează integral de universitate, cu respectarea dispoziţiilor legale.

  (2) Toate resursele de finanţare ale USAMV Iaşi sunt venituri proprii.

  (3) Finanţarea USAMV Iaşi de la bugetul de stat se face pe bază de contract încheiat cu ministerul de resort, cu cele două componente: contract instituţional pentru finanţarea de bază, pentru fondul de burse şi protecţie socială a studenţilor, pentru fondul de dezvoltare instituţională, precum şi pentru finanţarea de obiective de investiţii şi contract complementar pentru finanţarea reparaţiilor capitale, a dotărilor şi a altor cheltuieli de investiţii, precum şi pentru subvenţii de cazare şi masă.

  (4) USAMV Iaşi poate beneficia de un fond distinct pentru dezvoltarea instituţională, din bugetul alocat de minister, pe baza criteriilor competitive conform standardelor internaţionale.

  (5) Finanţarea cercetării ştiinţifice universitare se face conform legislaţiei specifice domeniului cercetării- dezvoltării.

  (6) Fondurile rămase la sfârşitul anului din execuţia bugetului prevăzut în contractul instituţional şi complementar, precum şi fondurile aferente cercetării ştiinţifice universitare şi veniturile extrabugetare rămân la dispoziţia USAMV Iaşi.

  (7) Veniturile sunt utilizate de Universitate în condiţiile autonomiei universitare, în vederea realizării obiectivelor propuse, respectând legile şi criteriile de oportunitate şi eficienţă. Veniturile sunt folosite pentru asigurarea drepturilor salariale ale angajaţilor, stimularea personalului cu rezultate deosebite, realizarea investiţiilor, dotărilor, reparaţiilor capitale şi curente, modernizării şi reabilitării spaţiilor de învăţământ, cercetare şi producţie, bazelor de practică proprii, susţinerea cercetării interne, a mobilităţilor interne şi externe, întreţinerea echipamentelor şi clădirilor, abonamente, realizarea unor servicii pentru buna desfăşurare a proceselor didactice şi administrative, achiziţionarea materialelor didactice, microproducţie şi întreţinere, acordarea burselor etc

  (8) Cheltuielile la nivelul Universităţii sau cele descentralizate vor cuprinde obligatoriu şi o componentă referitoare la dezvoltarea instituţională.

  Art. 129. (1) Cheltuielile universităţii se fac cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, vizând dezvoltarea instituţională și asigurararea calității.

  (2) Mijloacele financiare şi materiale obţinute prin sponsorizări de către membrii comunităţii universitare pot fi cheltuite numai în strictă conformitate cu prevederile contractelor respective de sponsorizare, în condiţiile

  (3) Modalităţile de constituire, dezvoltare şi folosire a bazei materiale a universităţii, necesare instruirii profesionale şi cercetării ştiinţifice, se propun de către consiliul de administraţie şi se aprobă de către

  (4) La nivelul tuturor structurilor şi funcţiilor de conducere trebuie promovat cu consecvenţă principiul prudenţialităţii în gestionarea resurselor USAMV Iaşi.

  Art. 130. (1) USAMV Iaşi dispune de un patrimoniu propriu, pe care îl gestionează conform legii. Patrimoniul Universităţii este alcătuit din totalitatea drepturilor şi obligaţiilor de natură economică şi administrativă, care sunt bunuri de natură mobilă sau imobilă şi care sunt evidenţiate ca atare în inventarul Universităţii.

  (2) Drepturile pe care le are USAMV Iaşi asupra bunurilor din patrimoniul propriu pot fi drepturi reale, după caz, drept de proprietate sau dezmembrăminte ale acestuia, uz, uzufruct, servitute şi superficie, potrivit dispoziţiilor Codului civil, drept de folosinţă, dobândit prin închiriere, concesiune, comodat şi alte asemenea, ori drept de administrare în condiţiile legii.

  (3) Bunurile obţinute din resursele financiare proprii, indiferent de provenienţa acestora, sunt proprietate privată a USAMV Iaşi. Universitatea are în patrimoniu bunuri mobile şi imobile din domeniul public sau din domeniul privat al statului. Universitatea are dreptul de proprietate asupra bunurilor aflate în patrimoniul său şi poate dispune de acestea în conformitate cu legea.

  (4) Drepturile subiective ale Universităţii asupra bunurilor din domeniul public al statului pot fi drepturi de administrare, de folosinţă, de concesiune, ori de închiriere, în condiţiile legii.

  (5) Dreptul de dispoziţie asupra elementelor de activ patrimonial este reglementat de legislaţie. Universitatea poate acorda prin contract dreptul de administrare şi folosinţă asupra bunurilor patrimoniale societăţilor comerciale sau asociaţiilor în care are calitatea de asociat sau acţionar ori fundaţiilor în care are calitatea de fondator, cu aprobarea Senatului universitar. Dreptul de folosinţă şi administrare asupra bunurilor proprietate publică nu poate constitui aport al Universităţii la capitalul social al unei societăţi comerciale, fundaţii sau asociaţii. 

  (6) Închirierea bunurilor disponibile din activul patrimonial se face numai în condiţiile legii, cu aprobarea senatului universitar. Orice distrugere sau pierdere materială se recuperează de la cei vinovaţi, în condiţiile legii.

  (7) Universitatea, cu aprobarea Senatului universitar, poate constitui sau participa la constituirea de fundaţii, asociaţii şi societăţi comerciale. Senatul aprobă, la propunerea Consiliului de administraţie, cuantumul şi structura aportului, după caz, la patrimoniul, respectiv capitalul social al structurilor menţionate.

   CAPITOLUL X - RELAŢIILE DE PARTENERIAT

   CAPITOLUL X – RELAŢIILE DE PARTENERIAT

    

   Art. 131. (1) În exercitarea misiunii sale şi pentru promovarea valorilor definitorii ale Spaţiului European al Învăţământului Superior şi Cercetării Ştiinţifice, USAMV Iaşi dezvoltă parteneriate la nivel naţional şi internaţional.

   (2) Pentru îndeplinirea misiunii sale, Universitatea se poate asocia cu alte instituţii de învăţământ superior sau cu alte organizaţii, în condiţiile propuse de consiliul de administraţie şi aprobate de Senatul universitar.

   (3) În cadrul formelor de parteneriat se vor promova valorile de referinţă, misiunea şi obiectivele strategice ale Universităţii. Concretizarea acestui proces presupune:

   • dezvoltarea unor relaţii de colaborare cu cele mai prestigioase universităţi la nivel naţional şi internaţional;
   • participarea la structuri de tip consorţiu sau cluster, care promovează programe de studii şi proiecte de cercetare compatibile cu cele oferite de Universitate;
   • sprijinirea membrilor comunităţii academice pentru a se implica eficient în activităţile desfăşurate de asociaţiile profesionale şi ştiinţifice consacrate la nivel naţional şi internaţional;
   • consolidarea parteneriatelor cu structuri reprezentative, ale mediului economic, social şi instituţional;
   • promovarea unor acţiuni de colaborare cu mediul economic şi social care susţin proiecte specifice, de tip sectorial, propuse de către membrii comunităţii universitare.

   (4) Pentru creşterea performanţei în activităţile de învăţământ şi cercetare, potrivit legii, Universitatea poate înfiinţa, singură sau prin asociere, societăţi comerciale, fundaţii sau asociaţii, cu aprobarea Senatului universitar.

   (5) Condiţiile şi modalităţile în care se pot încheia contracte cu instituţiile publice şi cu operatorii economici, în vederea unor programe de cercetare fundamentală şi aplicativă sau a creşterii nivelului de calificare a specialiştilor cu studii universitare, sunt adoptate şi implementate de către Consiliul de administraţie al USAMV Iaşi.

   (6) Pentru îndeplinirea misiunii sale, USAMV Iaşi poate participa la constituirea de asociaţii sau poate forma consorţii cu alte instituţii de învăţământ superior sau de cercetare ştiinţifică la propunerea consiliului de administraţie şi cu aprobarea Senatului universitar.

   (7) Modalităţile şi condiţiile de realizare a acţiunilor de cooperare internaţională sau de participare la organizaţiile europene şi internaţionale de profil, se stabilesc de către Consiliul de administraţie cu aprobarea Senatului universitar.

   (8) Formele de cooperare se stabilesc prin: acorduri interinstituţionale, convenţii-cadru de colaborare, memorandumuri de înţelegere, protocoale de cooperare, contracte pentru derularea de proiecte de cercetare, de formare profesională etc

   (9) Universitatea dezvoltă relaţii de colaborare cu organisme europene şi internaţionale prin oficializarea aderării (adeziuni, declaraţii de aderare) la organizaţiile internaţionale de învăţământ şi cercetare sau la documentele programatice ale acestora.

   (10) Universitatea participă la competiţiile europene de proiecte de cercetare şi de educaţie şi la realizarea, în parteneriat internaţional, a acestora.

   (11) USAMV Iaşi colaborează la realizarea proiectelor finanţate din fondurile structurale ale Uniunii Europene pentru formarea resurselor umane prin modalităţi specifice.

   Art. 132. (1) Reprezentanţii Organizaţiilor studenţilor şi sindicatului personalului didactic şi nedidactic din USAMV Iaşi pot participa la activitatea structurilor de conducere din Universitate (Senatul universitar, Consiliul de administraţie, Consiliile facultăţilor, Consiliile şcolilor doctorale şi Consiliul pentru studiile universitare de doctorat), fie în calitate de membri aleşi, fie în calitate de invitaţi la şedinţele structurilor respective.

   (2) Organizaţiile studenţeşti care reprezintă interesele studenţilor la nivelul fiecărei componente a comunităţii universitare pot participa ca invitaţi la şedinţe când se discută probleme studenţeşti.

   (3) Studenţii au cel puţin un reprezentant în comisiile de etică, de cazări, de asigurare a calităţii, precum şi în alte comisii cu caracter social, conform Legii nr. 1/2011.

   (4) Conducerea universităţii prin Consiliul de Administraţie, organizează periodic reuniuni comune privind aplicarea şi monitorizarea respectării prevederilor Cartei universitare, Codului studentului, Codului de etică şi deontologie universitară, Regulamentului de ordine interioară şi ale celorlalte regulamente specifice activităţii de învăţământ, cercetare şi vieţii sociale din Universitate la care participă reprezentanţii organizaţiilor sindicale şi reprezentanţii legitimi ai organizaţiilor studenţeşti.

   CAPITOLUL XI - MANAGEMENTUL CALITĂŢII UNIVERSITARE

   CAPITOLUL XI – MANAGEMENTUL CALITĂŢII UNIVERSITARE

    

   Art. 133. (1) În vederea promovării culturii calităţii activităţii în cadrul comunităţii sale, USAMV Iaşi constituie structuri de asigurare a calităţii la nivelul universităţii, facultăţilor şi departamentelor, precum şi un corp propriu de auditori interni de calitate.

   (2) Procedurile de evaluare a calităţii sunt cuprinse în Regulamentul de asigurare a calităţii, adoptat de Senat.

   (3) Rezultatele activităţilor de educaţie şi ştiinţifice din universitate, facultăţi şi departamente se fac publice prin rapoarte anuale de autoevaluare a calităţii activităţii academice.

   (4) Studenţii sunt membri cu drepturi depline în procesul de asigurare a calităţii şi întocmesc anual, prin reprezentanţii lor din Senatul universitar, un raport de evaluare a asigurării calităţii universitare, pe care îl fac public.

   (5) Calitatea activităţilor de educaţie şi cercetare din universitate este evaluată intern şi certificată extern în condiţiile legii, iar rezultatele acesteia sunt făcute publice.

   (6) Activitatea didactică şi ştiinţifică a personalului didactic şi de cercetare, se evaluează cel puţin o dată la cinci ani, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

   (7) Evaluarea activităţii didactice a personalului didactic de către studenţi este obligatorie, rezultatul acesteia fiind făcut public.

   CAPITOLUL XIII - CODUL UNIVERSITAR AL DREPTURILOR ŞI OBLIGAŢIILOR STUDENŢILOR

   CAPITOLUL XIII – CODUL UNIVERSITAR AL DREPTURILOR ŞI OBLIGAŢIILOR STUDENŢILOR

    

   Art. 135. (1) Au calitatea de studenţi aflaţi sub incidenţa prezentului Cod, persoanele înmatriculate la programele de studii de licenţă, masterat şi doctorat din USAMV Iași.

   (2) O persoană poate fi admisă şi înmatriculată ca student, concomitent, la cel mult două programe de studii, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Orice subvenţie financiară sau bursă din fonduri publice se acordă, conform normelor legale în vigoare, numai într-o singură instituţie de învăţământ superior, pentru un singur program de studii. În cazul studenţilor care se transferă între universităţi sau programe de studii, subvenţia urmează studentul.

   (3) O persoană poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de licenţă, pentru un singur program de masterat şi pentru un singur program de doctorat.

   (4) Studenţii, cercetătorii-postdoctorat şi cursanţii sunt parteneri în procesul formării specialiştilor. Opinia lor, exprimată individual, prin reprezentanţi sau prin sondaje efectuate cu metodologii consacrate, constituie o modalitate de autocontrol, de evaluare şi perfecţionare a activităţii academice.

   Art. 136. Studenţii sunt membri cu drepturi depline ai comunităţii universitare, fiind parteneri în managementul USAMV Iaşi, inclusiv în procesul de asigurare a calităţii activităţii.

   Art. 137. Activitatea studenţilor în cadrul comunităţii are la bază:

   (1) Principiul nediscriminării – conform căruia toţi studenţii beneficiază de egalitate de tratament din partea instituţiei, orice discriminare directă sau indirectă faţă de student bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, vârstă, rasă, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, dizabilităţi, situaţie familială, apartenenţă ori activitate sindicală fiind interzisă;

   (2) Principiul participării la luarea deciziei: toate deciziile adoptate de structurile de conducere ale USAMV Iaşi sunt luate cu participarea reprezentanţilor studenţilor;

   (3) Principiul transparenţei şi al accesului la informaţii – conform căruia studenţii au dreptul la acces liber şi gratuit la informaţii care privesc propriul parcurs educaţional şi viaţa comunităţii academice din care fac parte;

   (4) Principiul dreptului la asistenţă de specialitate şi la servicii complementare gratuite, constând în consilierea şi informarea studentului de către cadrele didactice, în afara orelor de curs, seminar sau laboratoare; consilierea în scopul orientării profesionale pe parcursul studiilor; consilierea psihologică la nevoie; acces la lucrările de specialitate şi publicaţiile ştiinţifice aflate în bibliotecile USAMV Iaşi; acces la propria situaţie şcolară.

   (5) Principiul libertăţii de exprimare – conform căruia libertatea de exprimare a opiniilor este garantată în cadrul USAMV Iaşi, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

   (6) Principiul angajabilităţii – conţinutul teoretic şi practic al studiilor trebuie să fie relevant pentru domeniul studiat şi cu aplicabilitate în viaţa socială şi economică, rezultatele învăţării trebuind să fie strâns corelare cu competenţele date de către programele de studii şi cu Cadrul Naţional al Calificărilor; procesul educaţional trebuie să fie centrat pe student într-un mod în care să îi ofere dezvoltare personală, integrare în societate, capacitatea de a fi angajat şi mobilitate pe piaţa muncii;

   Art. 138. La propunerea reprezentanţilor studenţilor din Senatul universitar, cu avizul Consiliului de administraţie, Senatul universitar adoptă sistemul de monitorizare a respectării prevederilor Codului universitar al drepturilor şi obligaţiilor studenţilor şi cursanţilor. Liga Studenţilor din USAMV Iaşi prezintă un raport anual privind respectarea codului, care este public.

   Art. 139. La momentul înmatriculării, studenţii şi cercetătorii postdoctorat încheie cu USAMV Iaşi un contract de studii valabil pe toată durata ciclului de pregătire. Eventualele modificări ale prevederilor lui se stipulează în acte adiţionale.

   Art. 140. Evaluarea cunoştinţelor studenţilor şi cursanţilor pe parcursul studiilor se face conform metodologiilor elaborate de Consiliul de Administraţie şi aprobate de senatul universitar.

   Art. 141. (1) Studenţii sunt reprezentaţi în toate structurile consultative, deliberative şi de conducere din USAMV Iaşi.

   (2) Studenţii au dreptul să îşi aleagă reprezentanţii în structurile de conducere ale USAMV Iaşi, conform Studenţii au un reprezentant în consiliul de administraţie, comisiile de etică, de avizare a rezultatelor cazării, de asigurare a calităţii, precum şi în alte comisii.

   (3) Studenţii reprezentanţi sunt aleşi în mod democratic, prin vot universal, direct şi secret, la nivelul tuturor formaţiunilor, programelor şi ciclurilor de Aceştia sunt reprezentanţii legitimi ai intereselor studenţilor din cadrul USAMV Iaşi.

   (4) Modalităţile de exercitare a drepturilor privind reprezentarea studenţilor se vor stabili prin metodologii elaborate de Consiliul de administraţie şi aprobate de Senat.

   Art. 142. Liga Studenţilor din USAMV Iaşi, prin intermediul organismelor sale de la nivelul facultăţilor şi cel de la nivelul universităţii, exprimă interesele studenţilor din USAMV Iaşi în raport cu universitatea, facultăţile, departamentele şi structurile tehnico-administrative.

   Art. 143. Studenţii USAMV Iaşi au următoarele drepturi şi libertăţi:

   • să beneficieze de prevederile Legii educaţiei naţionale, Cartei USAMV Iaşi şi Regulamentelor universităţii;
   • să aibă acces neîngrădit la hotărârile luate de către structurile de conducere ale facultăţilor şi universităţii;
   • să beneficieze de finanţare de la buget, în urma concursului de admitere şi a evaluării anuale a performanţelor profesionale;
   • să beneficieze de finanţarea taxelor de studii sau de burse, în baza unor contracte încheiate cu agenţi economici ori cu alte persoane fizice sau juridice;
   • să aibă dreptul la liberă alegere a cursurilor şi specializărilor, în conformitate cu normele legale în vigoare şi cu planurile de învăţământ;
   • să fie informați, în primele ore de curs, în legatură cu programa analitică (curriculum), structura şi obiectivele cursului, competenţele generate de acesta, precum şi modalităţile de evaluare şi examinare;
   • dreptul de proprietate intelectuală asupra diverselor lucrări/materiale publicate pe parcursul programului de studiu în care sunt înmatriculaţi;
   • să beneficieze de mobilitatea programelor de studii, în conformitate cu regulile creditelor transferabile;
   • să folosească laboratoarele, amfiteatrele, sălile de cursuri şi seminarii, sălile de lectură, bibliotecile, punctele informatice, spaţiile de cazare, sălile de gimnastică, bazele sportive şi celelalte spaţii sau servicii puse la dispoziţia lor de către USAMV Iaşi, gratuit sau contra unui tarif aprobat de Senatul universitar;
   • să participe la concursurile organizate de USAMV Iaşi şi de minister pentru selecţia beneficiarilor de mobilităţi sau burse în străinătate;
   • să participe la concursurile de alocare a locurilor de desfăşurare a practicii de specialitate, prevăzută în planul de învăţământ (curriculum);
   • să primească şi să completeze chestionarele de evaluare academică a cadrelor didactice, cursurilor, seminariilor şi lucrărilor practice;
   • să participe la activităţi ştiinţifice studenţeşti, concursuri profesionale, activităţi cultural-sportive;
   • să aleagă şi să fie aleşi în structurile consultative, deliberative şi de conducere de la nivelul facultăţilor şi al universităţii;
   • să facă parte din organizaţii studenţeşti;
   • să înfiinţeze în USAMV Iaşi ateliere, cluburi, cercuri, cenacluri, formaţii artistice şi sportive, organizaţii, precum şi publicaţii, conform legii;
   • să desfăşoare acţiuni extracurriculare care contribuie la dezvoltarea lor profesională şi/sau moral- civică şi să primească, în baza efortului depus, un număr de credite de studii transferabile, ce se consemnează în suplimentul la diploma de studii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
   • să primească burse şi alte forme de ajutor material în conformitate cu actele normative în vigoare şi în baza regulamentelor şi a metodologiilor aprobate de senatul universitar;
   • să beneficieze de tratament pentru refacerea sănătăţii în staţiunile balneoclimaterice sau de odihnă, în taberele studenţeşti, în condiţiile stabilite de ministerul de resort;
   • să beneficieze de servicii de informare şi consiliere academică, profesională şi socială, fără plata de tarife sau taxe;
   • să beneficieze de asistenţă medicală şi psihologică gratuită în cabinete medicale şi psihologice universitare ori în policlinici şi unităţi specializate, conform legii;
   • să beneficieze de cazare, în condiţiile legii şi ale regulamentelor interne ale USAMV Iaşi;
   • să beneficieze de protecţie în spaţiul universitar din partea autorităţilor responsabile cu ordinea publică. Protecţia poate fi solicitată de către orice student membru al comunităţii universitare;
   • să primească gratuit toate actele de studii eliberate de USAMV Iaşi, precum şi cele care atestă statutul de student, conform prevederilor legale;
   • să beneficieze de tarife reduse pentru accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, operă, film, la alte manifestări culturale şi sportive organizate de instituţii publice, în limita bugetelor aprobate, conform legii;
   • să aibă acces neîngrădit la informaţii privind numărul, tipul şi cuantumul fiecărei taxe practicate de către USAMV Iaşi;
   • să beneficieze de alte drepturi şi libertăţi prevăzute în Carta USAMV Iaşi şi în alte reglementări interne.

   Art. 144. Studenţii etnici români din afara graniţelor ţării, bursieri ai statului român, beneficiază de gratuitate la toate manifestările care se desfăşoară pe teritoriul României, conform legii.

   Art. 145. Candidaţii proveniţi din medii cu risc socioeconomic ridicat sau marginalizate din punct de vedere social – romi, absolvenţi ai liceelor din mediul rural sau din oraşe cu mai puţin de 10.000 de locuitori – pot beneficia de un număr de locuri bugetate garantate, în condiţiile legii.

   Art. 146. Studenţii au următoarele îndatoriri:

   • să se pregătească şi să participe activ la orele de curs, seminar şi laborator, precum şi la verificările periodice prevăzute în planurile de învăţământ (curriculum);
   • să întocmescă şi să susţină proiectele şi probele practice;
   • să promoveze formele de evaluare a cunoştinţelor în cadrul sesiunilor prevăzute de regulament.
   • să-şi verifice situaţia şcolară la sfârşitul fiecărui semestru şi an universitar;
   • să manifeste comportament civic şi respect faţă de colegi, precum şi faţă de cadrele didactice şi personalul administrativ;
   • să păstreze şi să utilizeze cu grijă baza materială pusă la dispoziţia lor de către USAMV Iaşi;
   • să respecte regulile de prevenire a incendiilor şi de apărare civilă;
   • să nu fumeze în spaţiile USAMV Iaşi, cu excepţia locurilor amenajate în acest scop. În caz contrar, vor suporta sancţiunile stabilite de senatul universitar, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
   • să achite la timp obligaţiile financiare faţă de USAMV Iaşi;
   • să respecte orice alte obligaţii prevăzute în prezenta Cartă şi în alte reglementări interne.

   Art. 147. (1) USAMV Iaşi acordă premii, burse, locuri în tabere şi alte asemenea stimulente studenţilor cu rezultate bune în educaţia şi formarea lor profesională, în alte activităţi benefice dezvoltării personale şi profesionale ale studenţilor sau care aduc prestigiu USAMV Iaşi, celor cu situații materiale precare, în limita fondurilor alocate de la bugetul de stat. USAMV Iaşi poate acorda astfel de stimulente şi din venituri proprii.

   (2) Fondurile pentru burse şi protecţie socială a studenţilor se alocă în funcţie de numărul de studenţi de la învăţământul cu frecvenţă, cu finanţare de la buget.

   (3) Studenţii beneficiază de burse de performanţă și de merit pentru stimularea excelenţei, precum şi de burse sociale, pentru susţinerea financiară a celor cu venituri reduse, în limita fondurilor alocate de la buget, conform legii.

   (4) Studenţii care beneficiază de burse sociale pot primi şi burse pentru performanţe universitare, în condiții prevăzute în regulamentele specifice.

   (5) USAMV Iaşi susţine studenţii cu probleme şi nevoi sociale, precum şi pe aceia cu cerinţe educaţionale speciale, în limita fondurilor alocate de la bugetul de stat.

   (6) USAMV Iaşi acordă burse sociale studenţilor proveniţi din familii defavorizate, precum şi celor instituţionalizaţi, în condiţiile legii.

   (7) USAMV Iaşi poate suplimenta fondul de burse din venituri proprii extrabugetare.

   (8) USAMV Iaşi poate aproba studenţilor, reprezentând cazuri sociale, reducerea taxei de şcolarizare în schimbul efectuării unor activităţi în interesul universităţii.

   Art. 148. Studenţii care provin din familii cu venituri reduse beneficiază de un sistem de împrumuturi bancare pentru efectuarea studiilor, garantate de stat, în condiţiile legislaţiei în vigoare.

   Art. 149. (1) USAMV Iaşi acordă anual spaţii de cazare studenţilor, în limita locurilor disponibile, după criteriile stabilite prin regulamente specifice.

   (2) Cazarea studenţilor în cămine se face ţinând cont de performanţa profesională şi situaţia socială.

   (3) Funcţionarea căminelor studenţeşti se face în baza regulamentelor interne.

   (4) Unele cămine pot funcţiona în regim hotelier, cu tarife stabilite de senat, conform legislaţiei în vigoare, în perioada vacanţelor.

   (5) USAMV Iaşi asigură studenţilor condiţii pentru servirea meselor la cantina-restaurant aflată în administrare.

   (6) Cheltuielile de întreţinere a căminelor şi a cantinelor administrate de USAMV Iaşi se acoperă din veniturile proprii ale acestora şi din subvenţii de la buget, alocate cu această destinaţie.

   (7) Tarifele practicate de USAMV Iaşi pentru studenţi la cămine şi cantine sunt cel mult egale cu diferenţa dintre costurile de funcţionare, cuprinzând cheltuielile de personal, cheltuielile cu utilităţile, cheltuielile cu materiile prime şi consumabile şi cheltuielile de întreţinere curentă şi subvenţiile de la bugetul de stat.

   (8) În vederea asigurării transparenţei, USAMV Iaşi publică periodic balanţa de venituri şi cheltuieli pentru fiecare cămin studenţesc.

   (9) USAMV Iaşi poate acorda subvenţii pentru cazare şi studenţilor care aleg altă formă de cazare decât căminele proprii, în limita fondurilor alocate de la buget.

   (10) Studenţii care provin din centre de plasament sau sunt orfani de ambii părinţi pot fi scutiţi de la plata regiei de cămin, conform prevederilor legale în vigoare.

   Art. 150. În timpul anului universitar, studenţii beneficiază de tarif redus cu minimum 50% pe mijloacele de transport local în comun, de suprafaţă şi subteran, transportul intern auto, feroviar şi naval. Studenţii orfani sau proveniţi din casele de copii beneficiază de gratuitate pentru categoriile de transport stabilite prin ordin al ministrului de resort.

   Art. 151. Copiii personalului didactic aflat în activitate sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere la programele de licenţă, masterat şi doctorat, în conformitate cu prevederile legale şi cu metodologia de admitere, şi beneficiază de gratuitate la cazare în cămine.

   Art. 152. (1) USAMV Iaşi încurajează activităţile cultural-educative şi sportive ale studenţilor. În acest scop, se pot organiza manifestări culturale, sportive, conferinţe profesionale şi ştiinţifice, acţiuni de educaţie sanitară, cenacluri etc.

   (2) Activităţile pot fi organizate numai în afara programului de studiu, respectiv, de lucru, fără a prejudicia, direct sau indirect, activitatea profesional-ştiinţifică.

   (3) Responsabilitatea organizării şi desfăşurării activităţilor cultural-educative şi sportive revine iniţiatorilor.

   (4) Folosirea pentru manifestări cultural-educative şi sportive a spaţiilor USAMV Iaşi se autorizează de către Consiliul de administraţie.

   Art. 153. USAMV Iaşi este membru fondator al Asociaţiei absolvenţilor – Alumni – şi susţine activitatea acesteia, prin intermediul căreia obţine informaţii cu privire la inserţia absolvenţilor pe piaţa muncii, în vederea creşterii calităţii procesului de învăţământ şi cercetare, dezvoltă relaţii cu mediul de afaceri, obţine finanţări suplimentare etc.

   Art. 154. (1) Încălcarea obligaţiilor regulamentare atrage după sine sancţionarea celor vinovaţi, în funcţie de gravitatea abaterilor, conform reglementărilor interne.

   (2) Contestaţiile la sancţiunile aplicate se adresează organismului ierarhic superior celui care a aplicat sancţiunea. Deciziile acestuia sunt definitive.

   CAPITOLUL XIV - CODUL DE ETICĂ ŞI DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ

   CAPITOLUL XIV – CODUL DE ETICĂ ŞI DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ

    

   Art. 155. (1) Codul de etică şi deontologie profesională universitară cuprinde regulile de conduită academică şi răspunderea pentru încălcarea acestora;

   (2) Codul de etică şi deontologie profesională universitară exprimă principiile şi regulile pe care membrii comunităţii universitare din USAMV Iaşi consimt să le respecte şi să le urmeze în activitatea lor profesională, stabileşte standardele de referinţă şi sancţiunile la care se expun membrii comunităţii universitare.

   (3) Codul de etică şi deontologie profesională universitară face parte din prezenta Cartă şi este elaborat în conformitate cu legislaţia incidentă în vigoare.

   (4) Persoanele care se află în relaţie de soţi, afini şi rude până la gradul al treilea inclusiv nu pot ocupa concomitent funcţii astfel încât unul sau una să se afle faţă de celălalt sau cealaltă într-o poziţie de conducere, control, autoritate sau evaluare instituţională la orice nivel în cadrul USAMV Iaşi şi nu pot fi numite în comisii de doctorat, comisii de evaluare sau comisii de concurs ale căror decizii afectează soţii, rudele sau afinii până la gradul al treilea inclusiv.

   (5) Pentru asigurarea respectării prezentului cod se constituie şi funcţionează Comisia de etică şi deontologie profesională universitară.

   (6) Componenţa şi structura Comisiei de etică şi deontologie profesională universitară sunt propuse de Consiliul de administraţie, avizate de Senatul universitar şi aprobate de Rector, conform legii.

   (7) Nu pot face parte din Comisia de etică şi deontologie profesională universitară persoanele care ocupă una din funcţiile de rector, prorector, decan, prodecan, director general administrativ, director de departament.

   (8) Comisia de etică şi deontologie profesională universitară funcţionează în baza regulamentului adoptat de către Senatul universitar.

   (9) Comisia de etică și deontologie universitară are următoarele atribuţii:

   a) analizează abaterile de la etica universitară, pe baza sesizărilor primite de la membrii comunităţii universitare, de la orice persoană din afara universităţii sau pe baza autosesizării;

   b) soluţionează sesizările analizate, propunând, după caz, sancţiunile ce urmează a fi aplicate;

   c) în termen de maximum 30 de zile de la constituirea sa, verifică şi constată incompatibilităţile survenite în urma validării mandatelor tuturor membrilor structurilor de conducere şi tuturor funcţiilor de conducere şi semnalează cazurile de incompatibilitate senatului universitar;

   d) elaborează şi face public un raport anual referitor la situaţia respectării eticii universitare şi a eticii activităţilor de cercetare.

   (10) Hotărârile comisiei de etică şi deontologie universitară sunt avizate de consilierul juridic al universităţii. Răspunderea juridică pentru aplicarea hotărârilor comisiei de etică universitară revine universităţii.

   Art. 156. (1) Conflictul de interese este situaţia în care persoana are sau ar putea avea un interes personal de natură patrimonială sau nepatrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate şi imparţialitate a atribuţiilor care îi revin.

   (2) Interesul personal reprezintă orice avantaj, material sau de altă natură, urmărit sau obţinut, în mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru altul, de către personalul didactic sau de cercetare care exercită permanent sau temporar, cu orice titlu, o funcţie de conducere, gestionare, control, prin folosirea reputaţiei, influenţei, facilităţilor, relaţiilor şi informaţiilor la care are acces, în temeiul exercitării acesteia.

   (3) Se consideră decizii sau acte adoptate ori încheiate în condiţii de conflict de interese şi cele ale structurilor deliberative la care cel puţin unul dintre membri se află în conflict de interese şi nu s-a abţinut de la vot ori de la dezbateri.

   (4) În cazul în care o persoană se află în situaţia unui conflict de interese, aceasta are obligaţia să informeze în scris, de îndată, structura deliberativă sau persoana care ocupă o funcţie executivă superioară ierarhic.

   (5) Persoanele care au fost notificate de către comisie cu privire la existenţa unui conflict de interese sunt obligate ca, în termen de cel mult trei zile de la data luării la cunoştinţă, să ia măsurile necesare pentru încetarea respectivului conflict.

   (6) Dacă într-o perioadă de şase luni, o persoană este nevoită să se abţină de cel puţin trei ori de la adoptarea deciziei ori încheierea unor acte din cauza iminenţei unui conflict de interese, Comisia de etică şi deontologie profesională universitară procedează, la solicitarea Rectorului, la verificarea existenţei incompatibilităţii şi a altor interdicţii prevăzute de lege.

   (7) Dacă la data desemnării ca Rector persoana respectivă este membru în exerciţiu al Senatului universitar al USAMV Iaşi, aceasta se suspendă de drept din calitatea de senator pe perioada exercitării funcţiei de Rector.

   Art. 157. (1) Persoanele aflate într-o situaţie de incompatibilitate trebuie să rezolve acest lucru în termen de 30 de zile de la data notificării de către Comisia de etică şi deontologie universitară.

   (2) Neîndeplinirea acestei obligaţii se constată de către şeful ierarhic, care dispune încetarea raporturilor ierarhice directe dintre persoanele aflate în incompatibilitate.

   Art. 158. (1) Constituie abateri grave de la buna conduită în activitatea profesională şi ştiinţifică şi se sancţionează conform legislaţiei în vigoare:

   a) plagierea rezultatelor sau publicaţiilor altor autori;

   b) confecţionarea de rezultate ştiinţifice sau înlocuirea rezultatelor cu date fictive;

   c) introducerea de informaţii false în solicitările de granturi sau de finanţare, precum şi în orice documente oficiale;

   d) comercializarea de lucrari tiintifice in vederea facilitarii falsificarii de catre cumparator a calitatii de autor;

   e) ocuparea posturilor didactice si de cercetare de catre persoane care au savarsit abateri grave de la buna conduita in cercetarea stiintifica si activitatea universitara, stabilite conform legii.

   (2) Indrumatorii lucrarilor de licenta, de disertatie §i de doctorat raspund solidar cu autorii de asigurarea caracterului original al

   Art. 159. Sunt interzise discriminarile intre membrii comunitatii academice pe criterii de varsta, etnie, sex, origine sociala, orientare politica sau religioasa, orientare sexuala sau alte tipuri de discriminari, conform legii.

   Art. 160. Sanctiunile care se pot aplica personalului didactic si de cercetare si personalului didactic si de cercetare auxiliar de catre Comisia de etica si deontologie universitara pentru incalcarea eticii s1 a deontologiei universitare sau pentru abateri de la buna conduita in cercetarea stiintifica sunt:

   a) avertisment;

   b) diminuarea salariului de baza, cumulat, dupa caz, cu indemnizatia de conducere, pe o perioada determinata, conform dispozitiilor legale;

   c) suspendarea pe o perioada de pana la trei ani a dreptului de inscriere la un concurs pentru ocuparea unei functii didactice superioare, ori a unei functii de conducere, de indrumare si control, ca membru in comisii de doctorat, de disertatie sau licenta in USAMV Iasi;

   d) destituirea din functia de conducere;

   e) desfacerea disciplinara a contractului de munca.

   Art. 161. Sanctiunile care se pot aplica studentilor de catre Comisia de etica i deontologie universitara pentru incalcarea eticii universitare sunt:

   a) avertisment scris;

   b) exmatricularea;

   c) alte sanctiuni prevazute in codul de etica si deontologie universitara.

   Art. 162. Sanctiunile stabilite de comisia de etica si deontologie universitara sunt puse in aplicare, dupa caz, de Decan sau de catre Rector, in termen de 30 de zile de la comunicarea scrisa a acestora, conform legii.

   CAPITOLUL XV - DISPOZIȚII FINALE

   CAPITOLUL XV – DISPOZIȚII FINALE

   Art.163

   (1) Carta universitara se adopta de Senatul USAMV Ia i, cu majoritate calificata;

   (2) Carta adoptata se poate modifica cu votul a doua treimi din merribrii Senatului;

   (3) Pe baza Cartei, se elaboreaza Regulamentul general de functionare a universitatii 1 celelalte regulamente prevazute la 5, care vor fi supuse aprobarii Senatului;

   (4) Regulamentele proprii sunt parti componente ale Cartei Universitare;

   Prezenta Carta a fost aprobata in edinta Senatului Universitatii de $tiinte Agricole i Medicina Veterinara “Ion Ionescu de la Brad” din Ia i din data de 27.07.2011, avizata de ministerul de resort prin adresa 50224 din 06.09.2011 i actualizata prin consultarea comunitatii academice i validata in edinta Senatului din 24.04.2019.

   Plan strategic

   Planuri operaţionale şi anexe

   Rapoarte de activitate privind starea USV Iaşi

   Comisia de etică şi deontologie universitară

   Rapoarte anuale privind asigurarea calităţii

   Buletine informative şi rapoarte anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001

   Rapoarte privind evaluarea cadrelor didactice

   Istoric (rapoarte privind evaluarea cadrelor didactice din anii anteriori)

   Buget de venituri şi cheltuieli

   Conturi de execuţie şi bilanţuri

   Lista funcţiilor din USV Iaşi

   Stat de funcţii

   Facultatea de Agricultură

   Facultatea de Horticultură

   Facultatea de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare

   Facultatea de Medicină Veterinară

   Aplicarea Legii 144 din 21 mai 2007 la USV Iaşi

   Măsuri pentru combaterea plagiatului şi a nepotismului