Select Page

Informații utile

Structura anului universitar

Taxe

Plata online a taxelor de şcolarizare se va efectua în următorul cont bancar: RO44TREZ40620F330500XXXX, Trezoreria Municipiul Iaşi.

Orar pentru anul universitar 2023-2024

Recomandare:
La începutul fiecărui semestru, în primele două săptămâni de cursuri, orarul poate suferi mai multe modificări.
Din acest motiv vă recomandăm ca, în acea perioadă, să consultaţi şi orarele afişate la avizierele facultăţilor.

Orar pentru studii universitare de licenţă

Facultatea de Agricultură

Orar pentru semestrul I

publicat: 12.09.2023, actualizat: 18.09.2023

Orar pentru semestrul al II-lea

publicat: 02.02.2024, actualizat 14.02.2024

Facultatea de Horticultură

Orar pentru semestrul I

publicat: 15.09.2023, actualizat 25.09.2023

Orar pentru semestrul al II-lea

publicat: 05.02.2024, actualizat 16.02.2024

Facultatea de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare

Orar pentru semestrul I

publicat: 22.09.2023

Facultatea de Medicină Veterinară

Orar pentru semestrul I (români)

publicat: 15.09.2023

Orar pentru semestrul al II-lea (români)

publicat: 05.02.2024, actualizat 16.02.2024 

Orar pentru semestrul al II-lea (English group)

publicat: 05.02.2024, actualizat 16.02.2024

Orar pentru studii universitare de master

Facultatea de Agricultură

Orar pentru semestrul I

publicat: 02.10.2023

Orar pentru semestrul al II-lea

publicat: 12.02.2024, actualizat 14.02.2024

Facultatea de Horticultură

Orar pentru semestrul I

publicat: 29.09.2023

Orar pentru semestrul al II-lea

publicat: 13.02.2024

Facultatea de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare

Orar pentru semestrul I

publicat: 15.09.2023

Spaţii didactice

Hartă campus USV Iași

(cu indicative săli de curs, amfiteatre, laboratoare)

Înmatricularea studenţilor

Procedurile de înmatriculare a studenţilor

Procedurile de înmatriculare a studenţilor

 

Înmatricularea şi reînmatricularea studenţilor sunt de competenţa conducerii universităţii şi a facultăţii. Procedura de înmatriculare a studenţilor este corelată cu aplicarea Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS), care presupune înscrierea studentului, la începutul fiecărui an universitar, specificând disciplinele pe care urmează a le parcurge în acel interval de studiu.

a) Înmatricularea în anul I de studii se face de către Rector, pe baza rezultatelor de la concursul de admitere.

Înmatricularea se face de către Rector şi în cazul transferului unui student de la o altă universitate. Decizia de înmatriculare este precedată de încheierea unui contract de şcolarizare, între Rectorul universităţii şi fiecare student, prin care sunt stipulate drepturile şi obligaţiile reciproce. După înmatriculare, fiecare student este înscris în registrul matricol, sub un cod unic, valabil pentru întreaga sa şcolarizare în facultatea respectivă. Aceste coduri se dau în continuare, pentru fiecare serie nouă de studenţi.

Aceeaşi procedură se aplică şi în cazul studenţilor transferaţi de la alte universităţi.

La înscrierea în registrul matricol, studenţilor li se întocmeşte şi dosarul personal, care va cuprinde:

 • contractul de şcolarizare încheiat între Rector şi student;
 • anexa la contract care va fi completată la începutul fiecărui an universitar prin contracte de studiu;
 • diploma de studii liceale în original;
 • certificatul de naştere în copie legalizată;
 • adeverinţa de sănătate;
 • documentele în baza cărora au fost admişi.

în perioada şcolarizării, dosarul se completează cu:

 • copia certificatului de căsătorie sau alte acte care modifică numele;
 • acte prin care se certifică studiile efectuate la alte universităţi şi rezultatele obţinute.

b) La înscrierea în facultate, decanul eliberează fiecărui student carnetul de student care se vizează anual şi serveşte ca act de identitate la intrarea în universitate, în cămine, cantine, biblioteci, baze sportive şi la diferite activităţi unde se cere să se facă dovada calităţii de student, precum şi la obţinerea oricăror alte facilităţi.
În cazul pierderii carnetului de student, se eliberează duplicat numai după anunţarea în presă şi achitarea unei taxe stabilite de senat.

c) Studenţii pot fi transferaţi de la o formă de învăţământ la alta, de la o specializare la alta sau de la o facultate la alta, ţinându-se cont de aplicarea ECTS (Sistemul European de Credite Transferabile) şi de compatibilitatea planurilor de învăţământ, respectându-se criteriile de performanţă profesională stabilite de către fiecare facultate. Cererile de transfer se depun la secretariatul facultăţii cu cel puţin 10 zile înainte de începerea anului universitar. Transferarea nu se poate efectua în primul şi ultimul an de studii sau în timpul anului universitar.

 • Aprobarea transferării este de competenţa:
 • decanului facultăţii, când se solicită transferarea de la o specializare la alta, în cadrul aceleiaşi facultăţi;
 • rectorului, când se solicită transferarea de la o facultate la alta, în cadrul universităţii, cererile fiind avizte favorabil de conducerea ambelor facultăţi;
 • biroului senatului, când se solicită transferarea de la o universitate la alta, cererile fiind avizate favorabil de decanii şi rectorii ambelor universităţi. în acest caz, pentru studenţii transferaţi, facultăţile primesc alocaţii bugetare începând cu anul bugetar următor, dacă nu au depăşit durata de şcolarizare prevăzută de lege.

Biroul consiliului facultăţii care primeşte studenţii transferaţi stabileşte:

 • recunoaşterea (sau echivalarea) creditelor;
 • examenele de diferenţă şi alte activităţi obligatorii, conform planului de învăţământ şi programelor analitice.
 • Perioada de susţinere a examenelor de diferenţă se stabileşte la biroul consiliului facultăţii. Nepromovarea tuturor examenelor de diferenţă în perioada stabilită face imposibilă prezentarea studenţilor la activităţile din perioada următoare.

d) La cererea motivată a studentului, decanul facultăţii poate aproba întreruperea studiilor universitare. Durata studiilor pentru care studentul beneficiază de gratuitatea învăţământului, conform Legii învăţământului nr. 84/ 1995 nu este afectată de perioada pentru care s-a aprobat întreruperea studiilor. Studenţii care au întrerupt studiile, la reluarea acestora vor îndeplini eventualele obligaţii şcolare de diferenţă, rezultate în urma modificării planurilor de învăţământ.

e) Un student poate fi exmatriculat din următoarele motive:

 • nepromovarea anului de studii în patru semestre consecutive (conf. art. 2.4.);
 • nepromovarea unui examen după a patra susţinere, conf. art. 3.5. din prezentul regulament;
 • neachitarea taxelor de şcolarizare la termenele stabilite prin contractul de studii;
 • încercarea de promovare a examenelor prin fraudă;
 • alte abateri grave de la regulamentele universitare.

Pentru studentii care solicită retragerea de la studii se emite decizie semnată de Rectorul universităţii.

Vize de ședere

Documente utile
Cetăţeni din state terţe. Şederea în România pentru studii

Cetăţeni din state terţe. Şederea în România pentru studii

 

Viza de lungă şedere

Puteti obtine viza de lunga sedere pentru studii in calitate de student, masterand, doctorand. Viza se acorda si strainilor acceptati la studii in baza documentelor internationale la care România este parte.

Pentru obtinerea vizei de lunga sedere trebuie sa depuneti urmatoarele documente:
a) Dovada de acceptare la studii eliberata de Ministerul Educatiei Nationale, din care sa rezulte ca veti urma o forma de invatamant de zi;
b) Dovada achitarii taxei de studii pentru cel putin un an de studiu;
c) Dovada mijloacelor de intretinere, in cuantum de cel putin salariul minim net pe tara lunar, pentru intreaga perioada inscrisa in viza;
d) Certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica;
e) Asigurarea medicala pe perioada valabilitatii vizei.

Viza de lunga sedere primeste aprobarea Centrului National de Vize, numai dupa obtinerea avizului Inspectoratului General pentru Imigrari. IGI emite acest aviz in cel mult 30 de zile de la primirea solicitarii, cu posibilitatea de prelungire cu 15 zile.
Viza de lunga sedere se acorda pentru o perioada de 90 de zile, cu una sau mai multe calatorii.

 

Particularitati ale vizei pentru studii

Strainii bursieri ai statului roman nu sunt obligati sa faca dovada achitarii taxei de studii si dovada mijloacelor de intretinere pentru obtinerea vizei. Studentii de origine romana nu sunt obligati sa faca dovada mijloacelor de intretinere.

 

Permisul de şedere

Dupa intrarea in România trebuie sa obtineti un permis de sedere. Acesta atesta dreptul dumneavoastra de sedere in România si il puteti obtine de la formatiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrari din judetul in care locuiti. Pentru obtinerea permisului de sedere veti depune personal o serie de documente (vi se va prelua si imaginea), cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea dreptului de sedere acordat de viza.

Pentru prelungirea dreptului de sedere (obtinerea permisului de sedere) pentru studii sunt necesare urmatoarele documente:

 • Cererea tip
 • Adeverinta eliberata de catre facultate, care sa cuprinda numarul ordinului MEN în baza caruia studentul este înscris la studii, anul de studii, forma de finantare, durata studiilor si perioada de studii pentru care a achitat taxa universitara;
 • Documentul de trecere a frontierei (pasaportul, titlul de calatorie, etc.) original si copie;
 • Scrisoare de acceptare la studii eliberata de MEN – se solicita doar la prima prelungire a dreptului de sedere;
 • Dovada mijloacelor de intretinere in cuantum de cel putin salariul minim net pe economie, pentru intreaga perioada a valabilitatii permisului de sedere (extras de cont bancar);
 • Dovada detinerii legale a spatiului de locuit (original si copie);
 • Adeverinta medicala din care sa rezulte ca nu sufera de boli care pot pune în pericol sanatatea publica;
 • Dovada asigurarii sociale de sanatate (pentru cetatenii straini care au împlinit vîrsta de 26 ani);
 • Plata taxelor aferente prelungirii dreptului de sedere:
  a) Pentru bursieri si studentii la buget : chitanta de 5 lei sau timbru fiscal cu aceeasi valoare;
  b) Pentru studentii cu taxa în lei – contravaloarea a 120 Euro (Taxa se plateste la Trezorerie);
  c) Pentru studentii pe cont propriui valutar: contravaloarea a 120 Euro (la Trezorerie) si contravaloarea costului documentului, 260 lei (la CEC Bank).

 

Situatii de exceptare pentru cetatenii straini care studiaza in România

 • Bursierii statului roman sunt scutiti de plata taxelor consulare, a permisului de sedere si nu trebuie sa faca dovada mijloacelor de intretinere
 • Nu trebuie sa faca dovada mijloacelor de intretinere nici strainii de etnie romana (au un ascendent care a avut sau are cetatenia romana)
 • Studentii straini care au implinit varsta de 26 de ani au nevoie de asigurare sociala de sanatate pentru prelungirea dreptului de sedere temporara, in conformitate cu Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
 • Strainilor care nu au absolvit studiile in perioada acordata initial li se poate aproba prelungirea ulterioara a dreptului de sedere, in scopul finalizarii studiilor, pentru o perioada de maximum un an

 

Termene pentru permisul de sedere

 • Permisul de sedere se reinnoieste cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea celui anterior
 • Cererea de acordare sau prelungire a dreptului de sedere va fi solutionata in termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia. In cazurile in care sunt necesare verificari suplimentare, termenul de solutionare a cererii poate fi prelungit cu cel mult 15 zile
 • Dreptul de sedere temporara pentru studii se prelungeste succesiv pentru perioade de 1 an. Permisele de sedere pentru bursierii statului roman se acorda pe o perioadă egala cu durata totala a studiilor
 • Dreptul de sedere se poate prelungi cu cel mult 90 de zile dupa absolvirea studiilor, in vederea definitivarii situatiei scolare sau universitare si a avizarii documentelor de studii

 

Schimbarea profilului de studiu

Va puteti schimba profilul de studiu sau specializarea profesionala daca durata totala pentru studiile initiale nu este depasita

In cazul in care noua optiune necesita o perioada mai mare de timp este necesara obtinerea unei noi vize de lunga sedere in scop de studii.

 

Angajarea in timpul studiilor

Daca studiati in România si detineti un permis de sedere in acest scop, puteti lucra numai cu program redus (4 ore pe zi). Pentru aceasta trebuie sa obtineti o autorizatie de munca. Consultati conditiile obtinerii unei autorizatii de munca. (Sectiunea Munca)

Înregistrarea rezidenţei pe teritoriul României

Înregistrarea rezidenţei pe teritoriul României

 

Rezidenta in România a cetatenilor din statele UE/SEE/Confederatia Elvetiana

Sunteti cetatean al unui stat din Uniunea Europeana, Spatiul Economic European sau Confederatia Elvetiana si doriti sa stati mai mult de 3 luni pe teritoriul Romaniei? Atunci trebuie sa va inregistrati rezidenta la fomatiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrari din judetul in care locuiti si sa solicitati eliberarea certificatului de înregistrare.

Documentele emise de Inspectoratul General pentru Imigrari care atesta rezidenta in România sunt:
– Certificat de inregistrare (pentru cetatenii UE/SEE/Confederatiei Elvetiene)
– carte de rezidenta (pentru membrii de familie ai cetatenilor UE/SEE/Confederatia Elvetiana)
– carte de rezidenta permanenta (atat pentru cetatenii UE/SEE/Confederatia Elvetiana, cat si pentru membrii lor de familie).

Cetatenii UE/SEE/Confederatiei Elvetiene si membrii lor de familie pot lucra pe teritoriul Romaniei in mod dependent/independent in aceleasi conditii ca si cetatenii romani (pe baza unui contract individual de munca, contract de detasare, aviz, etc.). Pentru obtinerea certificatului de inregistrare/cartii de rezidenta trebuie sa prezentati, la formatiunile teritoriale ale IGI din judetul in care locuiti, o serie de documente, in functie de scopul sederii in România. Certificatul de inregistrare se emite in aceeasi zi si este valabil pentru o perioada de pana la 5 ani dar nu mai mica de un an. Cartea de rezidenta se emite in 90 de zile de la data depunerii cererii. Valabilitatea cartii de rezidenta este de pâna la 5 ani de la data emiterii, dar nu mai mare decît perioada de rezidenta a cetateanului UE/SEE/Confederatiei Elvetiene al carui membru de familie este solicitantul. In cazul solicitarilor ulterioare, daca sunt îndeplinite prevederile OUG 102/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, cartea de rezidenta se elibereaza în cel mult 30 de zile de la data depunerii cererii.

Puteti desfasura activitati dependente sau independente pe teritoriul Romaniei, acestea neavand un caracter limitativ atata vreme cat se incadreaza in conditiile prevazute de legile romane.

Cetatenii din statele UE/SEE veniti în Romînia la studii, pentru obtinerea certificatului de inregistrare vor depune urmatoarele documente:
a) Cerere tip;
b) Carte de identitate sau pasaport (original si copie);
c) Documente care atesta faptul ca este inscris la o institutie de invatamant acreditata;
d) Dovada mijloacelor de intretinere;
e) Dovada asigurarii de sanatate cu exceptia persoanelor care se incadreaza la art.213 alin.(1) lit. a) din Legea nr.95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) Taxe.

 

Alte situatii

In cazul in care intervin modificari cu privire la nume, prenume, cetatenie, adresa de resedinta, precum si in cazul distrugerii sau deteriorarii documentului care atesta rezidenta, trebuie sa obtineti un alt certificat de inregistrare, respectiv carte de rezidenta. Pentru aceasta, depuneti urmatoarele documente la fomatiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrari din judetul in care locuiti:
a) Cerere tip;
b) Documentul de identitate/pasaportul (valabil) in original si copie;
c) Certificatul de inregistrare/cartea de rezidenta;
d) Dovada modificarii survenite (cu exceptia adresei de rezidenta care se declara);
e) Taxe.

Alte documente corespunzatoare scopului declarat se vor prezenta numai în cazul în care exista schimbari fata de cererea anterioara (declara alt scop, declara alt loc de munca, inscrierea la alta institutie de invatamant etc.).

Prin exceptie, cetatenii UE/SEE/Confederatiei Elvetiene inregistrati in baza mijloacelor de întretinere trebuie sa faca dovada detinerii acestor mijloace si a asigurarii de sanatate la momentul depunerii noii cereri.

In cazul pierderii sau furtului documentului trebuie sa prezentati aceleasi documente de mai sus (fara documentul emis de IGI, bineinteles), in plus dovada pierderii sau furtului de la sectia de politie.

 

Documente utile

 Cerere de prelungire a dreptului de şedere temporară pentru străinii veniţi in scop de studii (.pdf)
 Cerere pentru eliberarea certificatului de înregistrare (numai pentru cetăţenii UE) (.pdf)
 OUG nr. 194, republicată, din 12 decembrie 2002 (.pdf)

 

Date de contact – Inspectoratul General pentru Imigrări

Inspectoratul General pentru Imigrări
Serviciul Imigrări Iaşi
Str. Mihai Costachescu nr. 6 Iasi
Comisar şef Sorin Gaiţă: 0232 302.315
Agent şef principal Elena AMIRONESEI: 0232 302.322
Agent şef principal Iulian BOŢOC: 0232 302.319