Select Page

Achiziții

Anunțuri 2024

Servicii de informare și publicitate pentru proiectul Digital IULS

1. Comunicat de presă dat publicității privind finalizarea proiectului
2. Conferință de presă privind finalizarea proiectului realizată cu toți actorii și stakeholderii implicați
3. Pagină web dedicată proiectului / bannere electronice pe www.iuls.ro
4. Panouri temporare (3 panouri temporare – realizare și montare)
5. Plăci / panouri permanente (3 panouri permanente – realizare și montare)
6. Materiale informative: roll-up-uri (5 buc.), mape (100 buc.), afișe (50 buc.), autocolante (500 buc.), flyere (200 buc.), pixuri (100 buc.).
Data limită de depunere a ofertei: 19.06.2024

» Anunţ publicitar
» Contract (Draft)
» Formulare

Având în vedere interesul operatorilor economici, autoritatea contractantă prelungește perioada de depunere a ofertelor până la data de 21.06.2024, ora 12:00.
Data limită de depunere a ofertelor actualizată: 21.06.2024, ora 12:00

» Răspuns consolidat

07.06.2024

Proiectare tehnică (PTh + D.D.E. + D.T.A.C. + D.T.O.E + D.T.A.D) și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor, pentru obiectivul de investiție: IMPLELENTARE PROIECT EUROPEAN “DEZVOLTAREA UNUI PROGRAM INFORMATIC INTEGRAT ERP, PENTRU CREȘTEREA PERFORMANȚEI ÎN AGRIBUSINESS” PRIN CONSTRUIRE CENTRU DE CERCETĂRI AVANSATE ÎN AGRIBUSINESS – “ARCA”

» Anunţ publicitar
» Caiet de sarcini
» Certificat urbanism
» Modele formulare
» Draft contract servicii
» Studiu de fezabilitate 1
» Studiu de fezabilitate 2
» Studiu de fezabilitate 3
» Metodologie DNSH
» Comunicat MAP

06.06.2024

Servicii de informare, comunicare și publicitate în cadrul proiectului „CONSTRUIRE INFRASTRUCTURĂ PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL – AGRITECH“
Documente de calificare:
– Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 59 (evitarea conflictului de interese) coroborat cu art. 60 din Legea 98/2016 )
– Declarație pe propria răspundere privind motivele de excludere (neîncadrarea în situațiile prevăzute art. 164, 165 și 167 din Legea 98/2016)
– Declarație din care să rezulte că respectă obligațiile referitoare la condițiile de mediu, sociale și a relațiilor de muncă
– Declarație DNSH;
– Declarație privind Beneficiarul real;
– Certificatului Constatator emis de ONRC.
Data limită de transmitere a ofertei: 11.06.2024, ora 12.00.

» Anunţ publicitar
» Draft contract de servicii
» Modele de formulare

23.05.2024

Achizitie mobilier în vederea dotării corpurilor de clădiri rezervate cazării studenților din cadrul Stațiunii montane de cercetare și practică studențească Plaiul Șarului

» Anunţ publicitar
» Caiet de sarcini
» Modele de formulare
» Draft contract
» Schițe

17.05.2024

Servicii de elaborare studii de specialitate în vederea obținerii de avize / acorduri / autorizații, conform cap. d.4) din Certificat de urbanism nr. 1298 / 07.06.2023 pentru obiectivul de investiție: IMPLEMENTARE PROIECT EUROPEAN DEZVOLTAREA UNUI PROGRAM INFORMATIC INTEGRAT ERP, PENTRU CREȘTEREA PERFORMANȚEI ÎN AGRIBUSINESS PRIN CONSTRUIRE CENTRU DE CERCETĂRI AVANSATE ÎN AGRIBUSINESS – “ARCA”

» Anunţ publicitar studii specialitate ARCA
» Caiet de sarcini studii specialitate ARCA
» Modele de formulare
» Draft contract de servicii studii ARCA
» Studiu de fezabilitate ARCA

Servicii pentru Proiectare (DALI + PTh), Asistență tehnică din partea proiectantului și Lucrări de construcții la obiectivul „Transformare magazie materiale – nr. cadastral 140621 – C10 – Ferma Adamachi cu schimbarea funcțiunii în vestiare și grupuri sanitare
Data limită depunere ofertă: 26.04.2024, ora 12:00

» Anunț publicitar
» Caiet de sarcini
» Temă de proiectare
» Plan
» Modele de formulare
» Draft contract
» Adresă răspuns Primăria Iași

Arhivă

2023

24.11.2023

Anunț privind consultarea pieței în vederea determinării valorii Serviciilor de proiectare și inginerie pentru elaborarea studiului de fezabilitate (documentație tehnico-economică)”CONSTRUIRE INFRASTRUCTURĂ PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL-AGRITECH”
» Anunț publicitar
» Tema de proiectare
» Certificat de urbanism nr. 1052
» Certificat de urbanism nr 490
» Extras de carte funciara
» Extras plan cadastral
» Extras de plan cadastral pentru imobilul IE 78281
» Plan de ansamblu 1
» Plan de ansamblu 2
» Plan de situație

16.11.2023

Contract de furnizare gaze naturale pentru imobilele aflate în patrimoniul U.S.V. Iaşi Procedura de atribuire: negociere fără publicare prealabilă
» Anunţ de atribuire

 

08.11.2023

Achiziţie produse/obiecte inventar pentru dotarea căminelor studenţeşti ale U.S.V. Iaşi
» Anunţ publicitar şi Caiet de sarcini
» Modele de formulare
» Răspuns consolidat

 

23.10.2023

Furnizare autoutilitară pentru dotarea Clinicii Mobile a Facultății de Medicină Veterinară
» Anunț publicitar
» Draft contract
» Formulare
» Caiet de sarcini

 

12.10.2023

Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare în baza art 104 alin.(1) litera a) și c) din Legea 98/2016 actualizată pentru atribuirea Contractului de furnizare gaze naturale pentru imobilele aflate în patrimoniul Universității pentru Științele Vieții ”Ion Ionescu de la Brad”  până la data de 31.12.2023 cu posibilitatea de a fi prelungit iar cantitățile inițial contractate vor putea fi suplimentate pe o durată de 3 luni de la data expirării duratei inițiale de îndeplinire a acestuia (01.01.2024-31.03. 2024), în conformitate cu prevederile art. 165 din H.G. 395/2016 actualizată și a cerințelor din caietul de sarcini/documentului descriptiv.
» Anunț publicitar
» Draft – Contract negociere gaze naturale
» Formulare
» Caiet de sarcini
» Instrucțiuni pentru ofertați

 

06.10.2023

Videowall cu suport ecran, conectică și software Licență Content Management System
» Anunț publicitar
» Contract de furnizare
» Formular de ofertă
» Caiet de sarcini

 

05.09.2023

Contract de furnizare gaze naturale pentru imobilele aflate în patrimoniul Universității pentru Științele Vieții ”Ion Ionescu de la Brad” in perioada 01.10.2023-31.12.2023 cu posibilitatea de a fi prelungit, iar cantitățile inițial contractate vor putea fi suplimentate pe o durată de 3 luni (01.01.2024-31.03.2024)
» Anunț publicitar
» Draft – Contract gaze naturale
» Formular standard pentru documentul unic de achiziții europene (DUAE)
» Formulare
» NFP furnizare gaze – caiet sarcini – document descriptiv
» NFP furnizare gaze – instrucțiuni pentru ofertanți
» Erată
» Răspuns consolidat – N.F.P. gaze naturale ca urmare a solicitărilor de clarificări
» Decizie anulare

 

23.08.2023

Proiectare și asistență tehnică pentru obiectivul ”Execuție împrejmuire ferma Adamachi”
» Anunț publicitar
» Caiet de sarcini
» Certificat de urbanism
» Extras de carte funciară
» PAD
» Formulare achiziție
» Draft contract
» Erată
» Erată
Erată: prelungirea perioadei de depunere a ofertelor până pe data de 07.09.2023, ora 12:00

Proiectare și asistență tehnică pentru obiectivul “Amenajare cale de acces Ferma Adamachi – lucrări sistematizare teren”

» Anunț publicitar
» Caiet de sarcini
» Certificat de urbanism
» Extras de carte funciară
» Formulare achiziție
» Draft contract
» Erată
Erată: prelungirea perioadei de depunere a ofertelor până pe data de 07.09.2023, ora 12:00

 

18.07.2023

Furnizare materiale de construcţii, materiale sanitare, materiale electrice, scule şi unelte de mână
» Anunţ publicitar
» Caiet de sarcini
» Modele de formulare

 

17.07.2023

Servicii de verificare tehnică a proiectării
la cerinţele fundamentale de calitate A1, B1, C, D, E, F, Is, It şi Ie ale proiectului Reabilitare, modernizare, echipare spaţii didactice universitare: Pavilion 3 – Spitalizare (C12), Pavilion 2 – Chirurgie (C13), Pavilion 5 – Triaj + Hol legătură (C14), Pavilion 6 – Prosectură (C6)
» Anunţ publicitar
» Caiet de sarcini
» Modele de formulare
» Contract de servicii

26.06.2023

Achiziţionarea serviciilor de proiectare şi inginerie pentru obiectivul de investiţii IMPLEMENTARE PROIECT EUROPEAN “Dezvoltarea unui program informatic integrat ERP pentru creşterea performanţei în agribusiness” – prin construirea Centrului de Cercetări avansate în agribusiness – “ARCA”, finanţat prin POAT 2014-2020.

» Anunţ publicitar
» Caiet de sarcini
» Modele de formulare
» Anunţ de atribuire

16.06.2023

Reabilitare parţială clădire, schimbarea funcţiunii spaţiului din Atelier Mecanic Ferma Rediu în Punct de sacrificare Animale
» Anunţ publicitar
» Autorizaţie de construire
» Caiet de sarcini
» Certificat de urbanism
» Formulare
» Grafic execuţie
» Liste de cantităţi
» Memoriu tehnic general
» Documentaţie licitaţie

18.05.2023

Servicii de verificare tehnică a instalaţiilor de stingere a incendiilor cu hidranţi interiori/exteriori şi a grupurilor de pompare aflate în patrimoniul U.S.V. Iaşi
» Anunţ publicitar
» Formulare
» Model de contract

04.04.2023

Servicii de identificare fizico-chimică, colectare, transport şi neutralizare chimică a deşeurilor chimice periculoase tip mixturi de laborator şi a deşeurilor chimice expirate / neidentificate, rezultate din procesul de învăţământ, la Universitatea pentru Ştiintele Vietii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi
» Anunţ publicitar
» Anunţ SEAP
» Caiet de sarcini
» Formulare
» Clarificări

16.03.2023
Achiziţia serviciilor de audit financiar – proiect POC AGRIECOTEC
» Anunţ publicitar
» Model de contract
» Caiet de sarcini
» Formulare

06.03.2023
Negociere fără publicare ce are ca obiect atribuirea contractului de furnizare de gaze naturale pentru o perioadă de 3 (trei) luni.
» Anunţ publicitar
» Document descriptiv privind achiziţia de gaze naturale
»  Model de contract
»  Instrucțiuni pentru ofertanți
»  Formulare
»  Formular standard DUAE
»  Anunţ de atribuire

30.01.2023
Servicii de închiriere sală şi sonorizare, coffee break şi servire masă pentru 50 persoane.
POCU/993/6/13 – Cod SMIS: 153299 – PROINVENT.
» Anunţ de participare
» Caiet de sarcini
» Contract
» Modele de formulare
» Răspunsul consolidat
» Anuntul de atribuire
Prelungire perioadă de depunere a ofertelor până la data de: 07.02.2023, ora 12.00

2022

29.12.2022
Lucrari de reparaţii curente la obiectivele Pavilion 13 Mecanizare şi Cămin C5
» Anunţ de consultare a pieţei
» Caiet de sarcini

15.11.2022
Elaborare PUZ – implementare proiect European “Dezvoltarea unui program informatic integrat ERP,
pentru creşterea performanţei în agribusiness” prin construire centru de cercetări avansate în agribusiness – “ARCA”
» Anunț publicitar
» Model de contract
» Formulare

11.10.2022
Achiziţionarea serviciilor de realizare a studiului de oportunitate
Anunţ publicitar
Caiet de sarcini
Model de contract
Formulare
Decizie de anulare achizitie directă

10.10.2022
Achiziţionarea serviciilor de consultanţă pentru realizarea planului de afaceri
Anunţ publicitar
Caiet de sarcini
Model de contract
Formulare
Decizie de anulare achizitie directă

06.10.2022
Servicii de Audit final de proiect pentru Proiectul de cercetare cu titlul: “Centru Regional de cercetări avansate pentru boli emergente, zoonoze şi siguranţă alimentară” (ROVETEMERG)
Anunţ publicitar + Caiet de sarcini + Model de contract
Formulare

30.09.2022
Servicii de proiectare si asistenţă tehnică la obiectivul “Linie de vinificaţie şi depozit de fructe”
Anunţ publicitar
Caiet de sarcini
Model de contract
Studiu de fezabilitate
Studiu geotehnic şi de stabilitate
Audit energetic
Certificat de urbanism
Liste cu cantităţi
Fişe tehnice

27.09.2022
Lucrări de reparaţii curente în Sala de Chirurgie Septică / Pavilion IV Medicală (Facultatea de Medicină Veterinară)
Anunţ publicitar
Erată la execuţia lucrărilor de reparaţii curente în Sala de Chirurgie Septică / Pavilion IV Medicală
Anunţ SEAP
Caiet de sarcini
Model de contract

17.09.2022
Dotări clinică mobilă pentru rumegătoare şi cabaline
Anunţ publicitar
Caiet de sarcini

17.09.2022
Lucrări de execuţie instalaţie de utilizare gaze naturale presiune joasă la Crematoriu şi Cămin 5 din Aleea M. Sadoveanu nr. 6, Iaşi
Anunţ publicitar
Caiet de sarcini

07.09.2022
SERVICII PENTRU INFORMARE ŞI PUBLICITATE privind proiectul “Centru Regional de Cercetări avansate pentru boli emergente, zoonoze şi siguranţă alimentară” – ROVETEMERG
Data limită pentru depunerea ofertelor este 09.09.2022, ora 12:00.
Anunţ publicitar
Erată la anunţ
Caiet de sarcini
Formulare
Model contract

25.08.2022
Modernizare căi de acces curte interioară Aulă, din Aleea M. Sadoveanu nr. 3, Iaşi
Anunţ publicitar
Caiet de sarcini
Formulare
Model contract

24.08.2022
SERVICII PENTRU INFORMARE ŞI PUBLICITATE privind proiectul “Centru Regional de Cercetări avansate pentru boli emergente, zoonoze şi siguranţă alimentară” – ROVETEMERG, Programul Operaţional Competitivitate, Tip de proiect – Proiecte de investiţii pentru instituţii publice de CD/universităţi, Axa 1, competiţia POC-A1-A1.1.1-F-2015 ID P_36-598, Contract nr. 143/13.10.2016, punctul F din pachetul de finanţare a proiectului
Anunţ publicitar
Caiet de sarcini
Formulare
Model contract

17.08.2022
Furnizare de produse necesare pentru crearea unui sistem de afişare conţinut multimedia
Anunţ publicitar
Caiet de sarcini
Formulare
Comunicare rezultat

17.08.2022
Lucrări de revizuire corp construcţie Centrală termică – Coş de fum
Anunţ publicitar
Anunţ SEAP
Formulare
Foaie de prezentare
Colectiv de elaborare
Borderou
Cantităţi de lucrări
Documentaţie tehnică

01.08.2022
Servicii de proiectare şi asistenţă tehnică pentru reabilitarea parţială a atelierului mecanic de la Ferma Rediu
Anunţ publicitar
Documente (Tema de proiectare, Certificatul de urbanism)
Răspuns la solicitare clarificări

18.07.2022
Procedură de atribuire contract de arendă
USV Iaşi anunţă organizarea procedurii de atribuire prin selecţie de oferte a contractului de arendă pentru suprafaţa de 770 ha (teren cu destinaţie agricolă), situată administrativ în extravilanul comunei Zorleni, judeţul Vaslui
Documentaţie de atribuire
Calendarul procedurii de atribuire a contractului
Model de contract
Formulare
Rezultate procedură atribuire

07.07.2022
Achiziţie servicii elaborare PUZ imobil cu destinaţia MUZEU
Anunţ publicitar
Documente Muzeu (Extras de Carte Funciară, Certificat de urbanism)

25.03.2022
Achiziţie servicii pentru realizarea a trei busturi
Anunţ publicitar
Formulare
Model de contract
» » » Prelungire termen depunere oferte: 06.04.2022, ora 12.00 « « «

25.03.2022
Achiziţie servicii de verificare tehnică trimestrială pentru sistemele de detecţie şi alarmare în caz de incendiu
Anunţ publicitar
Caiet de sarcini
Formulare
Model de contract

24.03.2022
Achiziţie servicii de consultanţă în domeniul situaţiilor de urgenţă şi P.S.I. – termenul de depunere a ofertelor se prelungeşte până în data de 30.03.2022, ora 12:00
Anunţ publicitar
Caiet de sarcini
Formulare
Model de contract

14.03.2022
Servicii de elaborare documentaţie de urmărire specială şi servicii de urmărire specială pentru obiectiv: Pavilion 1 Medicină Veterinară şi Zootehnie din Aleea Mihail Sadoveanu nr. 8, Iaşi.
Anunţ publicitar
Formulare

11.03.2022
Servicii de asistenţă tehnică specializată şi mentenanţă pentru platforma DSPACE a Repozitoriului ALSE al USV Iaşi
Anunţ publicitar
Formulare
Model de contract

01.03.2022
Consultare piaţă – Echipamente IT ROVETEMERG
Raport

24.02.2022
Servicii expertiză tehnică
Anunţ publicitar
Formulare

 

2021

02.12.2021
Servicii de pază şi protecţie a bunurilor, valorilor, mijloacelor fixe şi personalului aparţinând USV Iaşi
Anunţ atribuire contract

12.11.2021
Închiriere spaţiu nedidactic pentru activitatea de Farmacie veterinară
Anunţ publicitar, Formulare, Caiet de sarcini

29.10.2021
Achiziţie servicii de pază şi protecţie
Anunţ de participare
Fişa de date a achiziţiei
Formulare
Caiet de sarcini

28.10.2021
Reparaţii curente pentru spaţiul de funcţionare al punctului de sacrificare
Anunţ publicitar şi Caiet de sarcini
Fişa de date
Formulare
Erată – Completare la Caietul de sarcini

30.09.2021
Închiriere spaţii nedidactice din incinta imobilelor USV Iaşi pentru amplasare de automate pentru băuturi calde şi reci & snacks (fără băuturi alcoolice)
Anunţ publicitar
Caiet de sarcini

23.07.2021
Amenajare spaţii verzi prin reabilitare în Iaşi, Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3
Anunţ publicitar
Proiect tehnic de execuţie
Planşe cu detalii de execuţie
F1, F2, F3 (Centralizatoare cheltuieli; Listă cu cantităţi de lucrări)
Contract
Formulare
Răspuns la clarificări

01.07.2021
Diverse articole de materiale construcţii, instalaţii electrice şi instalaţii sanitare
Invitaţie de participare
Caiet de sarcini

17.06.2021
Furnizare echipament HPLC (High Performance Liquid Chromatograph)
Sursa de finanţare: Proiect transfrontalier 2SOFT/1.2/83 “Valorificarea inteligentă a deşeurilor industriei agroalimentare” (“Intelligent valorization of agro-food industrial wastes – INTELWASTES”).
Documentaţie de atribuire

27.05.2021
Servicii de organizare de evenimente – stagii de practică şi schimburi de experienţă, cu agenţi economici
Anunţ publicitar
Caiet de sarcini
Fişa de date a achiziţiei
Model de contract
Formulare

17.05.2021
Servicii de curăţenie şi igienizare Cămine A1, A2, A3, A4, A5 şi Cantina studenţească Tg. Copou
Anunţ consultare piaţă

07.05.2021
Lucrări de reabilitare – Căi de acces campus (proiectare + execuţie)
Anunţ publicitar
Caiet de sarcini
Plan de situaţie
Contract
Formulare
» Răspuns la solicitare clarificări
» Anunţ publicitar (modificat după solicitare clarificări)

27.04.2021
Furnizare echipament HPLC (High Performance Liquid Chromatograph)
Sursa de finanţare: Proiect transfrontalier 2SOFT/1.2/83 “Valorificarea inteligentă a deşeurilor industriei agroalimentare” (“Intelligent valorization of agro-food industrial wastes – INTELWASTES”).
Anunţ publicitar

26.04.2021
Furnizare Ecograf Doppler Color pentru aplicaţii veterinare
Anunţ publicitar

07.04.2021
Servicii de diriginţie de şantier
Anunţ publicitar
Caiet de sarcini, Contract
Formulare

23.03.2021
Achiziţionare servicii de spălătorie şi curăţătorie pentru Cantină
Anunţ consultare piaţă
Anunţ rezultat proces consultare piaţă
Raport privind consultarea pieţei

2020

20.11.2020
Închiriere spaţii nedidactice
Anunţ publicitar
Erată anunţ publicitar
Caiet de sarcini
Plan spaţiu închiriere
Comunicare (04.12.2020)

19.11.2020
Servicii de proiectare, faza “Studiu de fezabilitate” pentru investiţia “Centru de valorificare economică a microproducţiei agricole şi veterinare”
Anunţ publicitar

Servicii de proiectare, faza “Studiu de fezabilitate” pentru investiţia “Linie de vinificaţie şi depozit de fructe, Aleea M. Sadoveanu nr. 9, Iaşi”
Anunţ publicitar
Caiet de sarcini, Anexe
Contract de servicii de proiectare
Formulare

30.10.2020
Servicii de revizii tehnice periodice şi intervenţii accidentale la echipamentele de producere a agentului termic şi de preparare a apei calde
Anunţ de consultare a pieţei
Caiet de sarcini
Răspuns la solicitare clarificări + Fotografii staţii de dedurizare

15.10.2020
Servicii de proiectare, faza “Studiu de fezabilitate” pentru investiţia “Centru de valorificare economică a microproducţiei agricole şi veterinare”
Anunţ publicitar
Tema de proiectare
Plan de amplasament
Model de contract
Formulare

01.10.2020
Servicii specializate pentru organizare Vizite tematice
Anunţ publicitar
Caiet de sarcini
Model de contract
Formulare

28.09.2020
Execuţie lucrări pentru investiţia “Amenajare parcare”
Anunţ
Caiet de sarcini
Plan de amplasament
Plan de situaţie
Contract de lucrări
Formulare

28.09.2020
Servicii de proiectare şi asistenţă tehnică pentru investiţia “Amenajare parcare”
Anunţ
Caiet de sarcini
Plan de amplasament
Plan de situaţie
Contract de servicii de proiectare
Formulare

24.09.2020
Servicii de elaborare – Studiu de fezabilitate
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi intenţionează să achiziţioneze Servicii de proiectare, faza “Studiu de fezabilitate”, pentru investiţia “Centru de valorificare economică a microproducţiei agricole şi veterinare”.
Anunţ publicitar
Tema de proiectare
Plan de amplasament
Contract de servicii de proiectare
Formulare

15.09.2020
Spital universitar regional
Construire spital universitar regional pentru cabaline şi animale de fermă
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

02.09.2020
Consultare piaţă
Consultare piaţă în vederea determinării valorii de proiectare a investiţiei “Mobilare obiective Bază de practică montanologie, Plaiu Şarului, jud. Suceava”
Anunţ
Specificaţii tehnice
Anunţ rezultat proces consultare piaţă

10.08.2020
Servicii de elaborare – Studiu de fezabilitate
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi intenţionează să achiziţioneze Servicii de Elaborare Studiu de fezabilitate pentru investiţia “Linie de vinificaţie şi depozit de fructe, Aleea M. Sadoveanu nr. 9, Iaşi”.
Anunţ publicitar
Caiet de sarcini, Anexe
Contract de servicii de proiectare
Formulare

03.08.2020
Achiziţie softuri de editare, tabelare şi antivirus
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi intenţionează să achiziţioneze, în cadrul proiectului POCU “Măsuri active pentru creşterea participării la învăţământul terţiar antreprenorial a studenţilor din medii defavorizate_Antre_S”, cod 124388, softuri de editare, tabelare şi antivirus
Anunţ publicitar şi Caiet de sarcini
Contract de prestări servicii
Formulare

27.07.2020
Servicii realizare busturi
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi intenţionează să achiziţioneze Servicii pentru realizarea de busturi – 4 bucăţi
Anunţ publicitar
Caiet de sarcini
Contract de prestare servicii
Formulare

07.07.2020
Servicii de spălătorie şi curăţătorie
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi intenţionează să achiziţioneze servicii de spălătorie şi curăţătorie pentru Cantină, administraţia căminelor şi spaţii de învăţământ
Anunţ consultare piaţă
Raport privind consultarea pieţei ce are ca obiect servicii de spălătorie şi curăţătorie

19.06.2020
Servicii de dirigenţie de şantier
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi intenţionează să achiziţioneze, prin cumpărare directă, servicii de dirigenţie de şantier prestate la obiectivul – Lucrări de construire pentru obiectivul de investiţii “Spaţii pentru procesul didactic de la disciplinele de echitaţie şi tehnologia creşterii cabalinelor”
Anunţ publicitar

09.06.2020
Servicii de asistenţă tehnică
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi intenţionează să achiziţioneze, prin cumpărare directă, servicii de asistenţă tehnică din partea proiectantului în perioada de execuţie lucrări aferente obiectivului de investiţii “Reabilitare clădire C4 – Pavilion Central – Facultatea de Agricultură, Aleea M. Sadoveanu, nr.3, Iaşi”
Anunţ publicitar
Caiet de sarcini, contract de servicii şi formulare

21.05.2020
Servicii de consultanţă – Lucrări de reabilitare căi de acces campus USAMV Iaşi
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi intenţionează să achiziţioneze, prin cumpărare directă, Servicii de consultanţă în vederea elaborării documentaţiei de achiziţie pentru obiectivul “Lucrări de reabilitare căi de acces campus USAMV Iaşi”
Anunţ publicitar, formulare
Caiet de sarcini
Certificat de urbanism
Model de contract
Notă justificativă anulare achiziţie directă

18.05.2020
Furnizare echipamente videoconferinţă (Sală Consiliu)
Anunţ publicitar
Erată pentru anunţul publicitar
Caiet de sarcini
Fişe tehnice
Formulare
Model de contract

15.05.2020
Împrejmuire imobile ale USAMV Iaşi (servicii de proiectare, execuţie lucrări)
Anunţ publicitar, Caiet de sarcini, Memoriu justificativ
Formulare
Model de contract
Plan situaţie

12.05.2020
Servicii de igienizare cămine şi cantină
Anunţ consultare piaţă în vederea achiziţionării de servicii de curăţare şi igienizare Cămine C1, C2, C3, C4, C5 şi Cantina studenţească Tg. Copou

02.04.2020
Servicii de diriginţie de şantier
Servicii de diriginţie de şantier pentru execuţie lucrări aferente obiectivului de investiţii “Reabilitare clădire C4 – Pavilion Central – Facultatea de Agricultură, Aleea M. Sadoveanu, Iaşi”, Termen de prestare: 60 luni de la primirea ordinului de începere a contractului.
Anunţ publicitar
Contract servicii
Caiet de sarcini şi Formulare
Răspuns solicitare clarificări

30.03.2020
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi intenţionează să achiziţioneze prin cumpărare directă următoarele activităţi privind Servicii de consultanţă şi expertiză – Dezvoltarea şi furnizarea prin servicii externalizate a 2 oferte/programe de consiliere profesională şi/sau antreprenoriat inovativ pentru 320 persoane din Grupul Ţintă, respectiv 220 studenţi şi 100 elevi în cadrul proiectului POCU: “MĂSURI ACTIVE PENTRU CREŞTEREA PARTICIPĂRII LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL TERŢIAR ANTREPRENORIAL A STUDENŢILOR DIN MEDII DEFAVORIZATE_Antre_S”, cod 124388
Invitaţie de participare
Contract servicii
Caiet de sarcini
Formulare

30.03.2020
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi intenţionează să achiziţioneze prin cumpărare directă următoarele activităţi privind Servicii de consultanţă şi expertiză pentru pentru organizarea a 4 (din 12) evenimente in 2 (din 6) localităţi relevante din regiune cu metode inovative pentru promovarea învatăţământului terţiar la nivelul grupurilor defavorizate la SA 1.3 – 2 mese rotunde, 1 seminar, 1 eveniment tip promovare, inclusiv cu promovarea a minim o temă orizontală la fiecare eveniment în cadrul proiectului POCU: “MĂSURI ACTIVE PENTRU CREŞTEREA PARTICIPĂRII LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL TERŢIAR ANTREPRENORIAL A STUDENŢILOR DIN MEDII DEFAVORIZATE_Antre_S”, cod 124388
Invitaţie de participare
Contract servicii
Caiet de sarcini
Formulare

21.02.2020
Servicii de mentenanţă
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi intenţionează să achiziţioneze prin cumpărare directă:
Lot 1: Servicii de mentenanţă lunară pentru sistemele de supraveghere video, control acces, detecţie şi alarmare la efracţie
Lot 2: Servicii de mentenanţă trimestrială pentru sistemele de detecţie şi alarmare în caz de incendiu
Anunţ publicitar, caiet de sarcini şi formulare
Scrisoare de înaintare

2019

02.12.2019
Servicii de consultanţă şi expertiză
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi intenţionează să achiziţioneze prin cumpărare directă următoarele activităţi privind Servicii de consultanţă şi expertiză – Dezvoltarea şi furnizarea prin servicii externalizate a 2 oferte/programe de consiliere profesională şi/sau antreprenoriat inovativ pentru 320 persoane din Grupul Ţintă, respectiv 220 studenţi şi 100 elevi în cadrul proiectului POCU: “MĂSURI ACTIVE PENTRU CREŞTEREA PARTICIPĂRII LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL TERŢIAR ANTREPRENORIAL A STUDENŢILOR DIN MEDII DEFAVORIZATE_Antre_S”, cod 124388.
Invitaţie de participare
Contract servicii
Caiet de sarcini
Formulare

02.12.2019
Servicii de consultanţă şi expertiză
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi intenţionează să achiziţioneze prin cumpărare directă următoarele activităţi privind Servicii de consultanţă şi expertiză pentru pentru organizarea a 4 (din 12) evenimente in 2 (din 6) localităţi relevante din regiune cu metode inovative pentru promovarea învatăţământului terţiar la nivelul grupurilor defavorizate la SA 1.3 – 2 mese rotunde, 1 seminar, 1 eveniment tip promovare, inclusiv cu promovarea a minim o temă orizontală la fiecare eveniment în cadrul proiectului POCU: “MĂSURI ACTIVE PENTRU CREŞTEREA PARTICIPĂRII LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL TERŢIAR ANTREPRENORIAL A STUDENŢILOR DIN MEDII DEFAVORIZATE_Antre_S”, cod 124388.
Invitaţie de participare
Contract servicii
Caiet de sarcini
Formulare

24.10.2019
Servicii de transport la centrele de practică
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi intenţionează să achiziţioneze prin cumpărare directă Servicii de transport la centrele de practică” în cadrul proiectului POCU “Stagii practice inovative şi activităţi de referinţă europeană în domeniul producţiei de produse agroalimentare cu atribute tradiţionale şi de diferenţiere – TRADif”
Anunţ publicitar + Caiet de sarcini
Formulare

18.10.2019
Reabilitare reţele de apă, canalizare şi stingere incendii
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi în calitate de autoritate contractantă, intenţionează să achiziţioneze Servicii de proiectare pentru investiţia: Reabilitare reţele de apă, canalizare şi stingere incendii din incinta imobilului USAMV Iaşi, Aleea Mihail Sadoveanu nr. 9″
Invitaţie de participare + Caiet de sarcini
Tema de proiectare
Formulare

09.10.2019
Sistem de irigaţii prin picurare în scop didactic pentru teren
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi intenţionează să achiziţioneze, prin cumpărare directă, Construire Sistem de irigaţii prin picurare în scop didactic pentru teren situate în Iaşi, Aleea Mihail Sadoveanu nr. 9 – execuţie lucrări
Anunţ publicitar
Proiect tehnic
Formulare
Model contract
Răspuns solicitare prelungire termen + Fişe tehnice

05.09.2019
Reabilitare reţele de apă, canalizare şi stingere incendiu
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi în calitate de autoritate contractantă, intenţionează să achiziţioneze “Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru investiţia: Reabilitare reţele de apă, canalizare şi stingere incendiu din incinta imobilului USAMV Iaşi”
Tema de proiectare
Invitaţie de participare
Caiet de sarcini
Formulare

17.07.2019
Lucrări de reabilitare şi extindere Şopron tractoare – Asistenţă tehnică
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi în calitate de autoritate contractantă, intenţionează să achiziţioneze “Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru investiţia Lucrări de reabilitare şi extindere Şopron tractoare Ezăreni, sat Valea Adâncă, com. Ezăreni, jud. Iaşi
Invitaţie achiziţie directă

17.07.2019
Lucrări de reabilitare şi extindere Şopron tractoare – Diriginte de şantier
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi în calitate de autoritate contractantă, intenţionează să achiziţioneze “Diriginte de şantier aferentă Lucrărilor de reabilitare şi extindere Şopron tractoare Ezăreni, sat Valea Adâncă, com. Ezăreni, jud. Iaşi
Invitaţie achiziţie directă

12.06.2019
Sistem de irigaţii prin picurare în scop didactic, ferma Adamachi – execuţie lucrări
Având în vedere ca în urma anunţului publicitar din data de 27.05.2019 publicat pe site-ul autorităţii contractante/SICAP nu s-a depus nicio ofertă, autoritatea contractantă a hotarât reluarea procedurii de selecţie a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică ce are ca obiect Sistem de irigaţii prin picurare în scop didactic, ferma Adamachi – execuţie lucrări, în aceleasi condiţii stabilite pentru procedura anulată, cu excepţia stabilirii unor noi termene de depunere şi deschidere a ofertelor.
Anunţ
Proiect tehnic şi Caiet de sarcini
Formulare
Model contract

27.05.2019
Sistem de irigaţii prin picurare în scop didactic, ferma Adamachi – execuţie lucrări
USAMV Iaşi vă invită să participaţi la selecţia de oferte pentru atribuirea contractului de achiziţie publică ce are ca obiect “Sistem de irigaţii prin picurare în scop didactic, ferma Adamachi – execuţie lucrări”.
Anunţ
Proiect tehnic şi Caiet de sarcini
Formulare
Model contract

05.04.2019
Lucrări de reparaţii curente la Corp principal Facultatea de Agricultură – laborator Agricultură generală (doua compartimente: Pedologie, Agricultură), birou cadre didactice disciplina Pedologie
USAMV Iaşi vă invită să participaţi la selecţia de oferte pentru atribuirea contractului de achiziţie publică ce are ca obiect Lucrări de reparaţii curente la Corp principal Facultatea de Agricultură – laborator Agricultură generală (două compartimente: Pedologie, Agricultură), birou cadre didactice disciplina Pedologie Lucrări de reparaţii curente la obiectivul Corp principal – Facultăţile de Agricultură şi Horticultură – catedra de Îmbunătăţiri Funciare.
Anunţ
Caiet sarcini, centralizatoare, liste cantităţi
Formulare
Model contract

22.02.2019
Servicii de mentenanţă pentru instalaţiile de automatizare a reţelelor de apă şi PSI din Baza de practică Montanologie, Plaiu Şarului
Anunţ consultare piaţă în vederea achiziţionării de servicii de mentenanţă pentru instalaţiile de automatizare a reţelelor de apă şi PSI din Baza de practică Montanologie, Plaiu Şarului
Anunţ
Comunicare rezultat consultare piaţă
Anunţ raport final

2018

22.03.2018
Servicii de mentenanţă pentru instalaţiile de ridicat
USAMV Iaşi vă invită să participaţi la selecţia de oferte pentru atribuirea contractului de achiziţie publică ce are ca obiect: “Servicii de mentenanţă pentru instalaţiile de ridicat (ascensoare, platforme ridicătoare, motostivuitoare) aflate în patrimoniul USAMV Iaşi”
Caiet de sarcini şi anunţ publicitar
Formulare

26.01.2018
Servicii de dirigenţie de şantier
Denumirea achiziţiei: “Servicii de dirigenţie de şantier” necesare a fi prestate în cadrul lucrărilor de construire a Centrului Regional de Cercetări Avansate pentru Boli Emergente, Zoonoze şi Siguranţă Alimentară – ROVETEMERG”, Aleea M. Sadoveanu nr. 8, Iaşi
Anunţ publicitar
Caiet de sarcini

2017

23.08.2017
Lucrări de reparaţii curente la obiectivul Corp principal – Facultăţile de Agricultură şi Horticultură – Catedra de Îmbunătăţiri Funciare
USAMV Iaşi vă invită să participaţi la selecţia de oferte pentru atribuirea contractului de achiziţie publică ce are ca obiect Lucrări de reparaţii curente la obiectivul Corp principal – Facultăţile de Agricultură şi Horticultură – catedra de Îmbunătăţiri Funciare.
Anunţ publicitar
Caiet de sarcini, centralizatoare şi liste cantităţi
Formulare
Model contract

17.07.2017
Procedură de atribuire contract de arendă
USAMV Iaşi anunţă organizarea procedurii de atribuire prin selecţie de oferte a contractului de arendă pentru suprafaţa de 770 ha, teren cu destinaţie agricolă.
Anunţ complet
Calendarul desfăşurării procedurii de atribuire
Rezultate evaluare oferte
Rezultate finale. Evaluare documente depuse pentru indeplinirea criteriilor de calificare
Anunţ despre reluarea procedurii de atribuire (începând cu 21 august 2017)
Calendarul desfăşurării procedurii de atribuire (2 august – 14 septembrie)
Rezultat evaluare criterii calificare oferte depuse
Rezultate procedură de atribuire

04.07.2017
Servicii de proiectare privind elaborarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI) la obiectivul Cămin studenţesc nr. 4, Aleea M. Sadoveanu nr. 4-6-8, Iaşi
USAMV Iaşi vă invită să participaţi la selecţia de oferte pentru atribuirea contractului de achiziţie publică ce are ca obiect Servicii de proiectare privind elaborarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI) la obiectivul Cămin studenţesc nr. 4, Aleea M. Sadoveanu nr. 4-6-8, Iaşi.
Anunţ publicitar
Certificat de urbanism
Raport de audit energetic
Raport de expertiză tehnică
Temă de proiectare
Formulare
Model de contract
Răspuns clarificări pentru procedura de cumpărare directă

03.05.2017
Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice (CPV:71322000-1) – Centrul regional de cercetări avansate pentru boli emergente, zoonoze şi siguranţă alimentară ROVETEMERG
Tip procedură: Negociere fără anunţ de participare

04.04.2017
Construire tuneluri de evacuare spaţială şi instalaţii de ventilare la Cămin C1
USAMV Iaşi vă invită să participaţi la selecţia de oferte pentru atribuirea contractelor de servicii prin achiziţie directă ce au ca obiect:
construirea de tuneluri de evacuare spaţială şi instalaţii de ventilare la Cămin C1.
Documentaţie
Completare documentaţie

27.03.2017
Servicii de informare şi publicitate
USAMV Iaşi vă invită să participaţi la selecţia de oferte pentru atribuirea contractelor de servicii prin achiziţie directă ce au ca obiect:
testarea în câmp, în diferite locaţii, a unor cultivare de L. mutabilis, timp de trei ani.
Contract (draft)
Caiet de sarcini
Invitaţie de participare
Formulare

2016
16.12.2016
Servicii de informare şi publicitate
Contract (draft)
Caiet de sarcini
Invitaţie de participare
Formulare

05.12.2016
Servicii de evaluare imobile aflate în patrimoniul USAMV Iaşi
Solicitare de ofertă
Detalierea activelor fixe de natura clădirilor şi terenurilor aflate în patrimoniul USAMV ce vor fi supuse reevaluării

09.08.2016
Servicii pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru implementare “Centrul Regional de Cercetări Horticole”
Răspuns clarificări 26.08.2016
Răspuns clarificări
Anunţ publicitar
Caiet de sarcini
Contract (model)
Fişă de date a achiziţiei
Temă de proiectare
Formulare

07.07.2016
Reabilitare cameră de frig
Caiet de sarcini
Formulare

20.05.2016
Servicii diriginţie de şantier
Fişă de date, caiet de sarcini şi formulare

06.04.2016
Achiziţie grup electrogen
Fişă de date, caiet de sarcini şi formulare

24.02.2016
Achiziţie – Servicii de securitate şi sănătate în muncă
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Iaşi vă invită să participaţi la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică, prin achiziţie directă – selecţie de oferte pentru servicii de securitate şi sănătate în muncă

2014

19.05.2014
Contract de achiziţie lucrare de reabilitare pentru magazie 304 mp

 Invitaţie de participare
 Invitaţie de participare (emisă de SEAP)