Select Page

Clubul Sportiv

Documente importante (2020-2024)

Activități 2021

Documente importante (2005 – 2020)

Statutul Clubului Sportiv Universitar "Agronomia"

STATUTUL CLUBULUI SPORTIV UNIVERSITAR “AGRONOMIA”

TITLUL I. Definitie, obiect de activitate. Durata. Sediul. Membrii fondatori

Art. 1. DEFINITIE. Clubul Sportiv Universitar Agronomia Iasi. Este desemnat prin acest Statut – Club Sportiv si functioneaza in temeiul OG nr.26/30.01.2000 si in temeiul art.37 alin.1 din Constitutia Romaniei, are caracter non-profit, iar din activitatile comerciale ce le poate dezvolta si desfasura, care vor aduce venit, sumele din acestea trebuie cheltuite integral in activitatea sportiva a clubului (instruire sportiva, participare la competitii sportive nationale si internationale. participarea la adunari si congrese pe linie de sport si turism rural, dezvoltarea bazei, deschiderea unor alte puncte de pregatire, tabere de vara si iarna pentru pregatire, documentare, utilarea bazei proprii a clubului).
Clubul a fost infiintat prin vointa membrilor fondatori, consimtit prin semnaturile private ale acestora in Actul de Constituire ce face parte din Actele de Constituire.

Art. 2. OBIECTUL DE ACTIVITATE este realizat prin:
2.1. lnstruirea si antrenarea sportivilor dupa programe bine stabilite de specialisti in concordanta cu calendarele competitionale ale Federatiilor romane.
2.2. Participarea la competitii sportive pe ramuri, respectiv pe discipline, organizate de Federatiile romane unde clubul se afiliaza.
2.3. Participarea la concursuri internationale a ramurilor de sport ce functioneaza in cadrul clubului si afiliate federatiilor respective.
2.4. Pregatirea si instruirea juniorilor pe grupe cu personal de specialitate, cu eliberarea unor adeverinte de practica ce le va atesta pregatirea in domeniu.
2.5. Organizarea de concursuri interne si internationale pe terenurile cluburilor sau pe baze sportive inchiriate.
2.6. Organizarea de Conferinte, Simpozioane, Expozitii de cabaline, concursuri pentru vanzare de cai, turism ecvestru si rural, etc.
2.7. lnstruirea pentru cursuri si practica cu durata intre 3 luni si 2 ani, pentru calificarile sportive din activitatile practicate si atestarea lor dupa terminarea stagiului.

Art. 3. DURATA DE FUNCTIONARE – a Clubului este pentru o perioada nelimitata.

Art. 4. SEDIUL CLUBULUI este in Iasi – Aleea Mihail Sadoveanu nr.4, corp S, birou 4.

TITLUL II. Membrii fondatori, Adunarea generala, Consiliul director, controlul financiar, Presedintele, Vicepresedintele, directorul Clubului – membri si membrii onorifici

Art. 5. MEMBRII FONDATORI sunt cei care au pus bazele infiintarii Clubului Sportiv Universitar Agronomia Iasi, consemnat in Actul de Constituire notificat, ce atesta crearea acestui Club.

Art. 6. ADUNAREA GENERALA este organul de conducere al clubului pe toata existenta sa, fiind format din toti membrii clubului (fondatori si/sau membrii atrasi, sau delegati conform normelor de reprezentare de 1/5 pe disciplinele sportive). Aceasta desemneaza presedintele pentru o perioada de 4 ani.
Adunarea Generala conduce strategia clubului pentru fiecare an calendaristic competitional, fiind organul ce aproba si bugetul anual de venituri si cheltuieli.
Adunarea Generala stabileste sau revoca Consiliul Director si poate revoca pe unul sau mai multi membri ai acestuia sau alegerea si revocarea cenzorului. De asemenea, aceasta poate aproba infiintarea de Filiale in tara si in strainatate.
Adunarea Generala are loc o data pe an si are drept de control asupra directorului desemnat si a cenzorului.
Adunarea Generala poate lua hotarari asupra unui membru al Clubului chiar daca acesta nu a luat parte la aceasta adunare.

Art. 7. CONSILIUL DIRECTOR este format din presedinte, un vicepresedinte si directorul Clubului, acest organ de conducere pune in executie hotararile Adunarii Generale avand si alte atributii, cum ar fi:
a. incheie acte juridice in numele Clubului,
b. asigura organigrama si politica de personal a Clubului.
c. indeplineste orice atributie prevazuta de Statutul Clubului sau de Adunarea Generala.

Art. 8. PRESEDINTELE clubului este ales pe o perioada determinata de 4 ani, cu drept de realegere, fiind persoana care reprezinta clubul in raporturile cu Federatiile romane, conduce delegatia clubului la competitii interne si internationale, aplica masuri pentru buna desfasurare a tuturor activitatilor statutare ale clubului.

Art. 9. DIRECTORUL CLUBULUI este ales pe o perioada nedeterminata de catre membrii fondatori, validat de Adunarea Generala. Este angajatul Clubului, fiind remunerat si are obligatia de a aplica strategia trasata de Consiliul Director si de presedintele Clubului.

Art. 10. MEMBRII CLUBULUI pot fi persoane romane sau straine dintre personalitatile societatii, precum si persoane ce acorda Clubului ajutoare financiare, donatii sau actiuni si activitatii proprii in folosul Clubului.

Art. 11. Dobandirea calitatii de membru al clubului se face printr-o cerere scrisa personal si recomandarea a cel putin a unui membru, cerere aprobata de presedinte si Consiliu Director. Membrii sunt obligati la plata unei cotizatiide 50 €/an, suma ce se poate modifica cu aprobarea Consiliului Director.

Art. 12. Recompense si sanctiuni pentru membrii clubului.
a. recompensele materiale si morale pe care le poate acorda clubul se stabilesc de catre Consiliul Director în limita disponibilitatilor materiale si se atribuie pentru activitatile desfasurate în cadrul clubului sau activitati sportive care au adus beneficii clubului sau imaginii sale. Adunarea Generala poate, de asemenea, hotarî acordarea de recompense sau premii. Recompensa morala superioara acordata o reprezinta acordarea titlului de Presedinte sau Membru de Onoare a Clubului. Titului de Presedinte sau Membru de Onoare se acorda numai de catre Adunarea Generala.
b. incalcarile statutului sau ale regulamentelor interioare, litigiile de natura tehnica, administrativa sau financiara, orice cauza derivand sau în legatura cu activitatea clubului se vor rezolva de catre Consiliul Director.
c. in cazul savarsirii unor abateri de la Statut, regulamentele interne de functionare sau hotararile Consiliului Director, acesta poate dispune, în raport cu gravitatea faptei, urmatoarele sanctiuni:
– mustrare;
– avertisment;
– suspendarea dreptului de exercitare a activitatii sportive din cadrul clubului pe timp limitat de pana la un an;
– excludere din club.
d. decizia de sanctionare va purta semnatura presedintelui si se vor mentiona caile de atac împotriva acesteia.
e. orice membru al clubului poate adresa reclamatii cu privire la problemele pe care le considera demne de a fi aduse la cunostinta Consiliului Director. Reclama?iile trebuie sa cuprinda: numele, prenumele, obiectivul cererii cu intentia clara a motivelor de fapt si de drept cat si a probelor pe care se întemeiaza reclamatia. Reclamatiile se adreseaza Presedintelui si se analizeaza în cadrul sedintelor consiliului director. Rezolvarea unei cauze va fi adusa la cunostinta partilor în scris în decurs de cel mult 30 zile de la semnalarea ei.
f. contestatiile la adresa sanctiunilor sau a rezolvarii cauzelor pot fi facute în termen de cel mult 20 de zile de la data luarii la cunostinta si se adreseaza Comisiei de Apel. Aceasta va analiza cazul si va pronunta hotararea în termen de maximum 30 de zile. Comisia de Apel va fi formata din Presedinte si 2 membri alesi de Adunarea Generala, pentru o perioada de 4 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatalui. Membrii Consiliului Director nu pot face parte din Comisia de Apel. în toate cazurile, instanta suprema de recurs este Adunarea Generala care va fi convocata conform prevederilor din statut. în cazul în care actiunile s-au soldat cu pagube materiale în dauna Clubului, Adunarea Generala sau Consiliul Director pot hotarî actionarea în justitie a vinovatului pentru recuperarea pagubelor.

Art. 13. Membrii care nu platesc 2 ani consecutiv cotizatia, pierd calitatea de membru, acest lucru fiind comunicat in scris membrului exclus. Calitatea de membru poate fi pierduta si prin demisie scrisa sau rezilierea contractului de sportiv.

Art. 14. Drepturile si obligatiile membrilor sunt urmatoarele:
A. Drepturile membrilor sunt urmatoarele:
– sa participe activ la toate actiunile clubului;
– sa respecte conducerea clubului si a cluburilor afiliate la federatia de specialitate;
– sa contribuie la atragerea de noi membrii, sponsori, parteneri de activitati sportive si colaboratori pentru intarirea puterii economice si de imagine a clubului;
– sa presteze activitati necesare clubului pentru infrumusetare, sa participe la organizarea unor competitii, conferinte, simpozioane sau expozitii in cadrul clubului sau unde clubul participa;
– sa intre in club de cate ori considera de cuviinta;
– sa aiba reduceri la tarifele de instruire, in pregatirea profesionala si alte activitati;
– sa participe alaturi de conducere si personalul tehnic la concursurile din tara si strainatate pe cheltuiala proprie.
B. Obligatiile membrilor sunt urmatoarele:
– sa plateasca anual taxele stabilite de prezentul Statut sau modificate prin hotararea Consiliului Director;
– sa pastreze curatenia si disciplina in cadrul Clubului si in afara acestuia, cand il reprezinta;
– sa participe si sa ajute la concursurile organizate de Club in campionat sau in alte ocazii (expozitii, simpozioane, intruniri sportive, etc.);
– sa nu transmita informatii confidentiale din cadrul Clubului, informatii ce pot fi folosite de persoane din afara Clubului.

TITLUL III. Patrimoniul, cotizatiile, administratia, bugetul si repartitia acestuia

Art. 15. PATRIMONIUL clubului este format din suma de 15 milioane lei in numerar depusa la BRD Iasi. Sume din cotizatii si abonamente, sume din taxa anuala de membru al clubului, etc.

Art. 16. VENITURILE clubului vor fi realizate din activitati de servicii, din cotizatii, din taxe de instruire, din activitati de productie ce se vor desfasura in cadrul clubului, precum si alte activitati. Veniturile vor fi folosite pentru investitii in cadrul clubului si pentru activitatile sportive ale acestuia. La sfarsitul anului, sumele ramase necheltuite vor fi redistribuite in bugetul anului urmator pentru activitatile competitionale ale clubului.

Art. 17.CHELTUIELILE in cadrul clubului vor fi facute lunar de catre directorul clubului pana la suma de 30 mil.lei pentru interesul clubului. Pentru sume mai mari,este necesara aprobarea Consiliului Director.

Art. 18. REPARTIZAREA BUGETULUI se face anual pe ramuri sportive in cadrul clubului dupa valoarea sportivilor ce evolueaza in aceste ramuri. Bugetul poate fi completat cu sume atrase din donatii si sponsorizari cu destinatie, acordate de persoane din anturajul clubului sau de firme interesate in reclama si publicitate.

Art. 19. ORGANELE DE CONTROL si atributiile acestora.
Organele de control sunt: presedintele, directorul si contabilul clubului, peste acestia avand atributii de control cenzorul si organele abilitate ale statului.
Atributiile cenzorului sunt de a verifica inregistrarile corecte in contabilitatea clubului, a cheltuielilor si veniturilor in realizarea decontarilor, precum si in regimul de folosire al banilor destinati pregatirii si participarii atat la competitiile interne cat si intemationale.
Organele de control au dreptul de a denunta neregulile financiare din activitatea clubului la organele abilitate de control ale statului.

TITLUL IV. Conducerea si organizarea Clubului

Art. 20. – Organele de conducere a clubului sunt:
a. Adunarea Generala;
b. Consiliul Director;
c. Presedintele si vicepresedintele;
d. Directorul Clubului.

Art. 21. Organigrama Clubului este realizata prin Statul de Functii pe care Presedintele il propune, este studiata de Consiliul Director si aprobata de Adunarea Generala.

TITLUL V. Controlul gestiunii

Art. 22. Servicile prestate de Presedinte si Vicepresedinte sunt gratuite, iar cele prestate de Directorul clubului, vor fi remunerate. Presedintele si Vicepresedintele vor primi indemnizatii si le vor fi decontate cheltuielile pentru deplasarea lor in tara si strainatate.

Art. 23. Retelele financiare ale clubului vor fi dirijate pentru ridicarea nivelului de pregatire al sportivilor clubului in concursurile interne si internationale.

Art. 24. Comitetul Director poate modifica prezentul Statut cu o majoritate simpla a voturilor, atunci cand interesele si strategia clubului o cer.

Art. 25. Regimul disciplinar al clubului este obligatoriu pentru toti membrii, cat si pentru conducerea clubului.

Disciplina sportiva este obligatorie pentru toti sportivii si pentru personalul auxiliar care este angajat in activitatile clubului. Sportivii nu vor consuma alcool, substante dopante, droguri sau intaritoare pentru efort, in cadrul clubului sau in afara lui, iar daca au cunostinta de astfel de fapte, vor aduce la cunostinta conducerii acest act de indisciplina. Sportivii sau personalul clubului pot fi sanctionati disciplinar sau premiati pentru activitatile lor ori de cate ori este nevoie peste an. Indisciplina profesionala poate sa cuprinda, penalizari salariale, suspendare de la competitiii si/sau pregatire, excluderea temporara sau definitiva din cadrul clubului. Persoana desemnata sa reprezinte clubul in relatii cu tertii sau in competitiii sportive, este supusa sanctiunilor daca nu indeplineste intocmai mandatul pentru care a fost abilitata.

TITLUL VI. Sigla si culorile Clubului

Art. 26. Culorile Clubului Sportiv Universitar Agronomia Iasi sunt: verde si alb. Sigla este reprezentata printr-o cocarda pe fundalul careia sunt prezente Flacara Olimpica (care reprezinta activitatea sportiva suprema), capul unui cal (care este simbolul Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara) si pista stilizata a unui stadion. Pe esarfele cocardei sunt inscriptionate initialele si numele universitatii. Fundalul mai contine si numele clubului (C.S.U. Agronomia Iasi)

TITLUL VII. Dizolvarea

Art. 27 Dizolvarea clubului se poate face odata cu pierderea obiectului de activitate sau prin hotararea luata de Adunarea Generala prin vot simplu in urma unor situatii de faliment.

TITLUL VIII. Dispozitii finale

Art. 28 Clubul Sportiv Universitar AGRONOMIA Iasi, poate infiinta activitati comerciale care pot realiza venituri ce vor fi reinvestite in activitatea sportiva sau vor fi intrebuintate obligatoriu in folosul clubului pentru realizarea obiectului de activitate conform art 47 si 48 din OG 26/2000.

Art. 29 Prezentul statut a fost citit, discutat si aprobat de toti membrii fondatori care l-au stipulat in Actul de Constituire al Clubului, semnat de catre acestia in unanimitate.

Art. 30 Dupa inregistrarea in Registrul asociatiilor si fundatiilor, clubul se va afilia la Federatiile Romane pe ramuri si se poate inscrie in concursurile din Campionatele Nationale ale Federatiilor.

Art. 31 Prezentul Statut a fost redactat in 6 exemplare ce vor fi notificate la Biroul Notarial

Actul constitutiv al Asociatiei "Clubul Sportiv Universitar Agronomia Iasi"

ACTUL CONSTITUTIV AL ASOCIATIEI “CLUBUL SPORTIV UNIVERSITAR AGRONOMIA IASI”

Capitolul I. Cadru legal

Clubul Sportiv Universitar Agronomia Iasi, este o persoana juridica, de drept privat, autonom, neguvernamental, apolitic, fara scop lucrativ, constituita in conditiile Legii Nr.69/2000 cu privire la asociatii si fundatii.

Capitolul II. Peronalitatea juridica “Clubul sportiv universitar Agronomia Iasi”

Conform Art 8 aliniat 1 din O G Nr 26/2000 cu privire la asociatii, asociatia va dobandi personalitate juridica prin inscrierea in Registrul Fundatiilor si Asociatiilor aflat la Grefa Judecatoriei Iasi. Asociatia este persoana juridica constituita din 10 (zece) membri fondatori mentionati la capitolul III, care pe baza intelegerii intre ei si a vointei manifestata prin prezentul Statut si a Actului constitutiv, pun in comun contributia materiala, cunostintele, si/sau aportul lor in munca pentru realizarea unor activitati in interesul comunitatii.

Capitolul III. Asociatii

1. JITAREANU GERARD – cetatean roman, nascut in 08.12.1956, com. Havarna jud. Botosani, domiciliat in Iasi.
2. BOISTEANU PAUL CORNELIU – cetatean roman, nascut in 19.08.1960. mun. Vaslui, jud. Vaslui, domiciliat in Iasi.
3. VINTU VASILE – cetatean roman, nascut in 28.12.1957, com. Dobirceni jud. Botosani, domiciliat in Iasi.
4. OPREAN OCTAVIAN-ZAHARIE – cetatean roman, nascut in 02.01.1953, or. Orastie jud. Hunedoara, domiciliat in Iasi.
5. POP IOAN MIRCEA – cetatean roman, nascut in 04.01.1962, in mun. Baia Mare, jud. Maramures, domiciliat in Iasi.
6. LEONTE CONSTANTIN – cetatean roman, nascut in 16.01.1949, sat Pancesti com. Sascut jud.Bacau, domiciliat in Iasi.
7. CARP-CARARE MIHAI – cetatean roman, nascut in 26 08 1945, com, Epureni jud. Vaslui, domiciliat in Iasi.
8. GRADINARIU GICA – cetatean roman, nascut in 18.05.1954, com. Pomarla jud. Botosani, domiciliat in Iasi.
9. ULEA EUGEN – cetatean roman, nascut in 23.02.1963, com. Todiresti jud. Vaslui, domiciliat in Iasi.
10. MIHALCEA RADU – cetatean roman, nascut in Iasi la data de 09.09.1953, domiciliat in Iasi.

Capitolul IV. Scopul Asociatiei “Clubul Sportiv Universitar AGRONOMIA Iasi”

Conform art.6, al.2 pct.B si al.3, pct.B. din O.G.26/2000 cu privire la Asociatii si Fundatii,scopul Asociatiei este in genere, in mod permanent in scop ideal de:
a. asigurarea cadrului legal, regulamentar, tehnic, material, organizatoric si a masurilor de protectie pentru popularizarea si promovarea urmatoarelor ramuri de sport: Arte Martiale, Arte Martiale de contact. Atletism, Badminton, Baschet, Biliard, Ciclism, Culturism si Fitness, Dans sportiv, Ecvestru, Fotbal, Gimnastica, Handbal, Judo, Karate Modern, Karate Traditional, Karate W.K.C., Motociclism, Natatie si Pentatlon Modern, Oina, Patinaj, Polo, Popice si Bowling, Rugby, Scrima, Sah, Tenis, Tenis de Masa, Tir sportiv, Tir cu arcu, Volei. Aceste ramuri de sport, vor avea ca obiectiv dezvoltarea pe plan judetean, national si international, la nivel amator.
b. aplicarea unui sistem riguros de selectie, pregatire si competitii pentru ramurile mai sus mentionate,
c. afirmarea sportivilor cu calitati deosebite avand ca obiectiv realizarea unor rezultate de prestigiu pe plan intern si international,
d. Asociatia “CLUBUL SPORTIV UNIVERSITAR AGRONOMIA IASI” va lucra cu Organele Administratiei Publice cu atributii in sport, si cu Autoritatile Locale in scopul asigurarii mijloacelor necesare pentru dezvoltarea ramurilor de sport mentionate, pregatirea sportivilor de performanta, acordarii sprijinului medical, pentru integrarea sociala si profesionala.

Capitolul V. Denumirea Asociatiei “Clubul Sportiv Universitar AGRONOMIA Iasi”

Conf.art.6.al.2. pct din O.G. 26/2000 cu privire la Asociatii si Fundatii, denumirea prezentei persoane juridice este ASOCIATIA CLUB SPORTIV UNIVERSITAR AGRONOMIA IASI. Aceasta este o persoana juridica, de drept privat, autonoma, neguvernamentala, apolitica si fara scop lucrativ, constituita in baza O.G. nr.26/2000 cu privire la Asociatii si Fundatii. Denumirea a fost rezervata prin dovada disponibilitatii denumirii, eliberata de Ministerul Justitiei si inregistrata cu nr. 30360 din data de 22.12.2004.

Capitolul VI. Sediul Asociatiei “Clubul Sportiv Universitar AGRONOMIA Iasi”

Conf. art. 6.al. 2 pct.e din O.G. 26/2000 cu privire la Asociatii si Fundatii, sediul Asociatiei este in Romania, Iasi, Aleea M.Sadoveanu nr. 4, corp S, biroul 4, conf. adeverintei nr.538 din 20.01.2005

Capitolul VII. Durata

Conf. art 6, al. 2, pct. e din O.G. 26/2000 cu privire la Asodatii si Fundatii, durata de functionare a Asociatiei este pe o perioada nedeterminata.

Capitolul VIII. Patrimoniul

Conf.art.6.al.2.pct. f din O.G. 26/2000 cu privire la Asociatii si Fundatii, patrimoniul initial de fondare al Asociatiei “CLUB SPORTIV UNIVERSITAR AGRONOMIA IASI” este format din aportul in bani al membrilor fondatori in valoare de 15 mil.lei. (cinsprezece milioane lei)

Capitolul IX. Competenta organelor de conducere, administrare si control

Conf. art. 6, al.2, pct.g al.3, pct.f sin O.G. 26/2000 cu privire la Asociatii si Fundatii, Asociatia se va folosi de drepturi si va contracta obligatii in limitele realizarii scopului pentru care a fost constituit, scop prevazut in Statutul Asociatiei. Asociatia isi va exercita drepturile sale si anume obligatiile prin Organele de Directie si Administratie numite prin Statut. Vointa Asociatiei ca persoana juridica, se manifesta prin aceste organe ale sale, Asociatia urmarind a raspunde de toate faptele savarsite de aceste organe in timpul exercitarii atributiilor sale.

In prima sa intalnire, Adunarea Generala a ales Consiliul Director format din:
1. presedinte JITAREANU GERARD
2. vicepresedinte : BOISTEANU PAUL CORNELIU
3. director: MIHALCEA RADU

Controlul financiar intem al Asociatiei “Club Sportiv Universitar AGRONOMIA Iasi” este asigurat de catre Cenzor, in persoana numitei ACATRINEI VANTIA NELA, cetatean roman, nascut in 28.10.1969. in com. Hoceni jud. Vaslui, cu domiciliul in Iasi, str.Gradinari nr.27, bl.B1, sc.E, et.2, ap.2, C.I. seria M.X. nr.395349 elib. de Pol. Iasi la data de 19.08.03 C.N.P. 2691028374095.

Capitolul X. Persoane imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice a Asociatiei “Club Sportiv Universitar AGRONOMIA Iasi”

Persoana imputernicita sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice a Asociatiei “Club Sportiv Universitar AGRONOMIA Iasi” este directorul numit al Asociatiei, Dl. MIHALCEA RADU.

Asociatii

1. Prof. dr. Jitareanu Gerard
2. Prof. dr. Vintu Vasile
3. Prof. dr. Oprean Octavian-Zaharie
4. Prof. dr. Boisteanu Paul Corneliu
5. Ing. Mihalcea Radu
6. Prof. dr. Leonte Constantin
7. Prof. dr. Pop Ioan Mircea
8. Prof. dr. Carp Carare Mihai
9. Prof. dr. Gradinariu Gica
10. Prof. dr. Ulea Eugen

Proces verbal de constituire a Asociatiei "Club Sportiv Agronomia Iasi"

PROCES VERBAL DE CONSTITUIRE A ASOCIATIEI “CLUB SPORTIV AGRONOMIA IASI”

Incheiat astazi, 06.01.2005, in cadrul Adunarii Generale a grupului de initiativa, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Constituirea Clubului Sportiv Universitar Agronomia Iasi
2. Alegerea Consiliului Director si a Cenzorului.

La Adunarea Generala de constituire a Clubului Sportiv Universitar Agronomia Iasi, desemnarea nominala a Consiliului Director si numirea Cenzorului Clubului, au participat un numar de 19 persoane.
Dl. Mihalcea Radu prezinta necesitatea constituirii Clubului Sportiv Universitar Agronomia Iasi, mentionand rolul, importanta, perspectiva, aratand baza materiala si biologica existenta, efectele pozitive ale practicarii sportului, dezvoltarea personalitatii tinerilor sportivi, integrarea in lucrul de echipa, dezvoltarea comunicarii, promptitudinea luarii de decizii,etc.

Constituirea Clubului Sportiv Universitar Agronomia Iasi, va da posibilitatea copiilor, juniorilor cat si studentilor sa beneficieze de practicarea diferitelor discipline sportive pe terenurile si salile de sport ale U.S.A.M.V. Iasi pe tot parcursul anului, acestea fiind in administrarea sau proprietatea Universitatii de Stiinte Agricole si Medidna Veterinara “lon lonescu de la Brad”.
La punctul 2, se propune de catre dl. Vintu Vasile componenta Consiliului Director si a Cenzorului, dupa cum urmeaza:
1. Presedinte: Dl. Jitareanu Gerarad
2. Vicepresedinte: Dl. Boisteanu Paul-Corneliu
3. Director: Dl. Mihalcea Radu
De asemenea, este propus Cenzorul Clubului Sportiv Universitar Agronomia Iasi in persoana d-nei Acatrinei Vantia-Nela.

Se supun la vot, cele doua puncte ale ordinei de zi si in unanimitate se aproba de catre Adunarea Generala constituirea Clubului Sportiv Universitar Agronomia Iasi, alegerea Consiliului Director al Clubului, precum si numirea Cenzorului.
Drept pentru s-a incheiat prezentul proces-verbal.

1. Jitareanu Gerard
2. Boisteanu Paul-Corneliu
3. Oprean Octavian-Zaharie
4. Vintu Vasile
5. Ulea Eugen
6. Leonte Constantin
7. Pop Ioan Mircea
8. Gradinariu Gica
9. Carp-Carare Mihai
10. Mihalcea Radu
11. Ceubotariu Mihai
12. Mihaila Radu
13. Acatrinei-Insuratelu Catalina
14. Cioanca Dumitru Cristian
15. Ungureanu Florin
16. Iancu Simon
17. Foia Ilie
18. Fülop Eugen
19. Sfabu Traian Neculai