Select Page

Procedură pentru depunerea şi susţinerea tezelor de doctorat

Nr.
crt.

Activitatea

Document depus / emis

1.

Doctorandul depune teza in format electronic şi printat (legat cu arc) la secretariatul şcolii doctorale şi întocmeşte o cerere pentru efectuarea analizei de similitudini.

Anexa 1 – Cerere doctorand pentru test similitudine.

2.

IOSUD emite un document justificativ înregistrat în registrul de evidenţe al USAMV prin care confirmă predarea tezei la secretariatul şcolii doctorale.

Anexa 2 – Adeverinţă predare teză.

3.

Şcoala doctorală efectuează analiza de similitudini (max. 30 zile).

Raport de similitudine (semnat de operator şi conducătorul de doctorat).

4.

Conducătorul de doctorat întocmeşte o rezoluţie în care îşi exprimă punctul de vedere asupra rezultatului verificării.

Anexa 3 – Rezoluţie la raportul de similitudine.

5.

Doctorandul depune la secretariatul şcolii doctorale o cerere pentru evaluarea tezei (presusţinere) în cadrul comisiei de îndrumare, cu avizul conducătorului de doctorat.

Anexa 4 – Cerere presusţinere

6.

Teza se prezintă în comisia de îndrumare. Conducătorul şi comisia decid asupra depunerii oficiale a tezei şi organizării susţinerii publice (max. 30 zile).

Anexa 5a – Acordul comisiei de îndrumare
Anexa 5b – Referat de acceptare al conducătorului de doctorat

7.

Teza este reverificată sub aspectul similitudinilor – în cazul în care comisia de îndrumare a recomandat îmbunătăţiri asupra conţinutului lucrării.

Raport de similitudine II (după caz).

8.

Conducătorul de doctorat întocmeşte rezoluţia cu privire la rezultatul verificării.

Anexa 3 – Rezoluţie la raportul de similitudine II (după caz).

9.

Doctorandul şi conducătorul de doctorat întocmesc o declaraţie privind asumarea răspunderii cu privire la asigurarea originalităţii conţinutului tezei.

Anexa 6 – Declaraţie pe propria răspundere.

10.

Şcoala doctorală întocmeşte referatul preliminar susţinerii publice a tezei.

Anexa 7 – Referat preliminar privind susţinerea publică a tezei de doctorat.
Documente care atestă parcursul programului de studii.

11.

Teza se depune oficial la secretariatul scolii doctorale în format tipărit (3 exemplare) şi digital (format PDF – 1 CD), împreună cu rezumatul tipărit (6 exemplare).

 

12.

Studentul doctorand depune documente necesare întocmirii dosarului de doctorat:
– copii scanate după actul de identitate; certificatul de naştere; certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
– CV (format Europass);
– lista tuturor lucrărilor publicate sau acceptate pentru publicare (format listat si digital);
– fişa de lichidare conform hotărârii Consiliului de Administraţie;
– referatul de apreciere a tezei întocmit de conducătorul de doctorat;
– declaraţia doctorandului privind publicarea tezei.

Anexa 8 – Opţiune doctorandului privind publicarea tezei;
Anexa 9 – Adeverinţă privind depunerea documentelor, eliberată de secretariatul şcolii doctorale.

13.

Secretariatul şcolii doctorale depune un exemplar tipărit din teză la Biblioteca USAMV.

Anexa 10 – Adeverinţă depunere teză la bibliotecă.

14.

Doctorandul depune la secretariatul şcolii doctorale cererea pentru susţinerea tezei. Se ataşează copiile lucrărilor ştiinţifice publicate în calitate de prim-autor, cu rezultate din teza de doctorat. Pentru lucrările acceptate la publicate se prezintă scrisoarea de accept a editorului publicaţiei.

Anexa 11 – Cerere doctorand pentru susţinerea publică a tezei.

15.

a) Conducătorul de doctorat depune cererea prin care solicită acceptarea componenţei comisiei pentru susţinerea publică a tezei de doctorat.
b) Conducătorul IOSUD – USAMV Iaşi emite decizia de numire a comisiei.

Anexa 12 – Cerere pentru aprobarea comisiei de susţinere

16.

Doctorandul depune la secretariatul şcolii doctorale cererea pentru fixarea datei de susţinere publică a tezei de doctorat, avizată de conducătorul de doctorat, de preşedintele comisiei de susţinere şi de directorul CSUD.

Anexa 13 – Cerere doctorand pentru fixarea datei de susţinere

17.

Conducătorul IOSUD – USAMV Iaşi emite decizia de susţinere publică a tezei de doctorat.

Decizie Rector

18.

Şcoala doctorală întocmeşte şi afişează anunţul pentru susţinerea publică, cu minim 20 zile înainte de data prevăzută în decizia Rectorului.

Anunţul pe site-ul IOSUD şi la avizierul CSUD.

19.

Referenţii oficiali, depun/trimit la şcoala doctorală referatele de apreciere a tezei în două exemplare semnate pe fiecare pagină, cu 10 zile înainte de data susţinerii.

Referate de apreciere ale referenţilor.

20.

Susţinerea publică a tezei de doctorat.

Proces verbal de susţinere publică (anexa 14).
Anexă cu întrebări şi răspunsuri (anexa 15).