Select Page

Despre Universitate

Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi este o instituţie specializată în învăţământul superior agronomic şi medical veterinar, cu anvergură la nivel naţional şi european, având ca misiune fundamentală formarea de ingineri specializaţi în agronomie, horticultură, zootehnie, inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală, ingineria mediului, ingineria produselor alimentare, biotehnologii agricole, licenţiaţi în biologie agricolă şi doctori medici veterinari.

Oferta academică se defineşte, pe scurt, prin facultăţi acreditate, domenii de studiu cu impact profesional atât în România cât şi în străinătate, calitate în educaţie, performanţă în cercetarea ştiinţifică, mobilităţi europene, cariere de succes, facilităţi şi condiţii de studiu ultramoderne.

În cadrul USV Iaşi, se desfăşoară următoarele forme de studii universitare: Învăţământ de licenţă; Învăţământ de masterat; Şcoala Doctorală; Şcoala postdoctorală; Formare continuă şi Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic.

Investigaţia ştiinţifică reprezintă a doua dimensiune majoră a activităţii desfăşurate de personalul didactic şi de cercetare al USAMV Iaşi.

Cercetarea ştiinţifică contractată prin granturi s-a derulat în baza fondurilor obţinute pentru proiectele câştigate în competiţiile lansate de finanţatori.

Personalul didactic de la USV Iaşi a aplicat şi a câştigat susţinere financiară şi pentru derularea de proiecte finanţate din fonduri ale Uniunii Europene sau de la Banca Mondială.

Capacitatea de cercetare ştiinţifică a Universităţii a crescut, s-a diversificat şi consolidat prin acreditarea RENAR a Laboratorului de Oenologie şi acreditarea Laboratorului pentru expertizarea, certificarea şi controlul organismelor modificate genetic, Laboratorul de analize plantă – sol.

Unul din cele mai importante proiecte ale USV Iaşi îl constituie crearea Institutului de Cercetări pentru Agricultură şi Mediu (ICAM) – finanţat din fonduri structurale – care este dotat cu echipamente de cercetare ultramoderne, pentru analize fizice şi chimice pentru sol, plante, apă şi aer. În cadrul institutului funcţionează un fitotron, o seră şi o casă de vegetaţie.

Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi colaborează în domeniile didactic şi ştiinţific cu universităţi din întreaga lume, în baza a 60 de acorduri.

În noiembrie 2007, USAMV Iaşi a devenit membru fondator al asociaţiei IAESTE România (International Association for the Exchange of Students for Technical Experience), care intermediază locuri de practică pentru studenţi din domeniile ştiinţelor naturii, inginereşti şi respectiv, agricole şi silvice.

Ca membru asociat al Agenţiei Universitare a Francofoniei (AUF), USV Iaşi şi-a integrat în preocupări obiectivele privind dezvoltarea instituţională şi ştiinţifică a universităţilor, inclusiv prin mobilităţi academice, studenţeşti şi programe de cercetare. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Iaşi este membră a European University Association (EUA) şi a European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE).

Scurt istoric al Universității

Începuturile învăţământului agricol moldav se regăsesc în prima jumătate a secolului al XIX-lea, când, intre anii 1842 şi 1848, cel dintâi mare agronom român, Ion Ionescu de la Brad, prezintă la Academia Mihăileană din Iaşi primul curs superior de agricultură din România. În urma demersurilor insistente ale unui grup de profesori entuziaşti, la 2 mai 1905 Senatul Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi votează în unanimitate, iar mai târziu Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice aprobă înfiinţarea la Facultatea de Ştiinţe a catedrelor de Chimie Agricolă şi Chimie Tehnologică.

Anul de naştere a învăţământului universitar agricol ieşean este considerat a fi 1912, când, prin Legea Învăţământului Superior publicată în M.O./27 martie, se stabileşte înfiinţarea Secţiei de Ştiinţe Agricole, la Facultatea de Ştiinţe a Universităţii din Iaşi. La Iaşi debutează astfel o şcoală superioară agricolă, cu cursuri moderne, grupate în două categorii – pregătitoare şi agricole, susţinute de un colectiv de profesori eminenţi: Haralamb VASILIU, Agricola CARDAS, Ioan BORCEA, Autonom GEORGESCU, Alexandru OBREGIA, Ion CONSTANTINEANU.

Marea Unire din anul 1918 reîntregeşte teritoriul istoric al românilor şi ridică potenţialul economic, în principal agricol, al României Mari. În această nouă conjunctură social-economică, prof. Agricola CARDAS, numit în 1918 director al agriculturii din Basarabia, înaintează în anul 1926 Ministerului Instrucţiunii Publice un memoriu prin care solicită transferul învăţămantului agronomic moldav de la Iaşi la Chişinău, capitala unei regiuni cu mare potenţial agricol.

În M.O. nr. 82/9 aprilie 1933 s-a publicat Legea pentru transformarea Secţiei de Ştiinţe Agricole de pe lângă Universitatea din Iaşi, în Facultate de Ştiinţe Agricole a Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi, cu sediul la Chişinău. Legea stabilea, printre altele, baza materială a noii Facultăţi, alcătuită din imobile, ferme, vii şi peiniere, inclusiv cele de la Iaşi (câmpurile experimentale Ezareni şi Adamachi şi Punctul Zootehnic Copou). Consiliul de Facultate, alcătuit din profesorii Haralamb VASILIU (Chimie agricola), Agricola CARDAS (Zootehnie), Nicolae FLOROV (Agrogeologie) şi Constantin MOTAS (Zoologie), îşi alege decanul în persoana prof. Haralamb VASILIU (1933-1936, 1938-1940). Sub conducerea acestuia şi a decanului, prof. Agricola CARDAS (1936-1938), se realizează organizarea noii Facultăţi, precum şi elaborarea regulamentului propriu de funcţionare academică şi financiară.

În anul 1940 România modernă suferă cea mai cumplită tragedie naţională, prin pierderea Basarabiei, nordului Bucovinei şi Herţei, a Transilvaniei de nord şi a sudului Dobrogei, respectiv mai mult de o treime din teritoriul naţional. În noua conjunctură politică, cu Basarabia alipită abuziv la Uniunea Sovietică, prin Decretul-lege 3463/15 octombrie 1940, Facultatea de Ştiinţe Agricole de la Chişinău este desfiinţată. Personalul didactic şi parte din bunurile materiale se transfera la Iaşi unde, după un an de dezbateri şi eforturi administrative deosebite, conform Legii 922/17 octombrie 1941, se înfiinţează (din nou) Facultatea de Agronomie. La apelul decanului, prof. Neculai ZAMFIRESCU, cea mai mare parte a personalului se adună la Iaşi, astfel încât, la 15 ianuarie 1942, Facultatea de Agronomie, renăscută din propria cenuşă, reîncepe cursurile cu toţi anii de studii.

În condiţiile grele ale războiului, cu o mână de studenţi şi salariaţi, Facultatea trece prin mari greutăţi administrative care culminează cu evacuarea, în ianuarie 1944, la Geoagiu-Hunedoara. Deşi cursurile se întrerup după vacanţa de Crăciun, evacuarea continuă până în septembrie 1944. Cu profesorii şi studenţii cei mai inimoşi, ce au trecut peste vicisitudinile pribegiei, având ca decan pe prof. Constantin OESCU (1944-1947), la 15 ianuarie 1945 se reiau cursurile în localul Liceului “Aurel Vlaicu” din Orăştie. În aprilie 1945 Facultatea revine la Iaşi. Din nou renaşte viaţa universitară agricolă ieşeană, care, prin munca istovitoare şi dăruirea profesorilor, salariaţilor şi studenţilor, îşi va reveni la normal în anii următori şi nu se va mai întrerupe niciodată.

Anul 1948, prin Decretul din 3 august şi Decizia Ministerului Învăţământului 26237/24 octombrie, deschide reorganizarea învăţământului universitar românesc, a celui agronomic sub forma unor Institute Agronomice în Capitală şi în marile oraşe ale ţării. La Iaşi se înfiinţează Institutul Agronomic, cu Facultatea de Agrotehnică (ulterior Agricultură), la care se adaugă, în anul 1951 Facultatea de Horticultură şi Facultatea de Zootehnie, iar în anul 1961 Facultatea de Medicina Veterinară. După numeroase, dar vremelnice schimbări de organizare academică şi denumire, cele mai importante petrecute în anul 1990, fostul Institut Agronomic a funcţionat sub denumirea de Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară (USAMV) “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi, incluzând: Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultură, Facultatea de Medicină Veterinară şi Facultatea de Zootehnie.

În anul 2021, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 540 din 13 mai 2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 509 din 17.05.2021, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi a devenit Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi.