Select Page

Absolvenţii şi Piaţa Muncii. Studiu naţional de monitorizare

Mesajul rectorului

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi a răspuns cu promptitudine invitaţiei UEFISCDI de a ne implica în proiectul strategic “Absolvenţii şi Piaţa Muncii. Studiu naţional de monitorizare“, finanţat din fonduri structurale europene. Considerăm că proiectul abordează o problematică sensibilă a activităţii instructiv-educative, cea a inserţiei absolvenţilor de învăţământ superior pe piaţa muncii.

Finalitatea oricărui sistem şi program de formare academică este de a asigura pregătirea tinerilor pentru a se integra în viaţa socio-economică, cultural-spirituală, cât mai rapid, în mod eficient şi creativ. Viaţa este cea care validează calitatea oricărui program de formare şi, de aceea, suntem interesaţi să primim feed-back de la absolvenţii universităţii, de la angajatori, privind nivelul de formare a competenţelor cheie necesare viitorilor specialişti în domeniile noastre de competenţă: agricultură, horticultură, zootehnie, inginerie şi management, ingineria produselor alimentare şi medicină veterinară. Şi până acum am încercat să iniţiem o gamă variată de acţiuni pe această problematică, dar apreciem că cest proiect strategic poate aduce un sistem de urmărire a gradului de inserţie la nivel naţional şi o metodologie coerentă în acest sens. De asemenea, va trebui să activăm asociaţiile absolvenţilor şi să le implicăm mai mult în procesul complex de modernizare a procesului didactic, în concordanţă cu exigenţele procesului Bologna, cu standardele ARACIS şi, mai presus de toate, cu cele ale VIEŢII.

Proiectul urmăreşte să analizeze traseul socio-profesional imediat după absolvire, precum şi după o perioadă considerată a fi suficientă pentru atingerea unui anumit nivel profesional şi conturarea unei percepţii individuale în legătură cu necesităţile profesionale şi de angajare.

Studiul ce se va realiza în acest an se adresează absolvenţilor ciclului de licenţă, promoţiile 2006 şi 2010, urmând ca şi promoţiile ulterioare să fie implicate în acest program.

Sugerez ca echipa de implementare de la nivelul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi să antreneze toţi factorii implicaţi de la nivelul facultăţilor, studenţi, masteranzi şi doctoranzi, fiind la fel de interesaţi în ridicarea calităţii procesului didactic şi de instruire practică, în vederea formării de competenţe solide care să asigure creşterea gradului de inserţie a absolvenţilor noştri pe piaţa muncii la standardele unei societăţi democratice şi prospere!

RECTOR
Prof. univ. dr. Vasile VÎNTU

Ce urmareşte universitatea prin implicarea în proiectul APM
  • Stabilirea corelaţiei dintre traseul educaţional şi competenţele dobândite cu profilul socio-biografic al absolventului;
  • Stabilirea nivelului de utilizare în cariera profesională a competenţelor dobândite de absolvent pe parcursul traseului său educaţional;
  • Asigurarea unui sistem coerent de informaţii privind calitatea demersului educaţional promovat la nivelul USAMV şi, pe baza acestor concluzii, stabilirea direcţiilor de acţiune în vederea modernizării procesului instructiv-educativ şi de instruire practică
  • Activarea asociaţiilor absolvenţilor, implicarea lor activă în procesul de modernizare a procesului de instruire şi formare a absolvenţilor USAMV;
  • Validarea instrumentelor de urmărire a gradului de inserţie a absolvenţilor şi a metodologiei aferente, pe care USAMV să le folosească şi după ce va înceta finanţarea acestui proiect.
Echipa proiectului

Prof. dr. Gheorghe SAVUŢA – Coordonator Instituţional,

Asist. dr. Ciprian CHIRUŢĂ – Asistent Instituţional.

Contact

Persoana de contact: Prof. Luminiţa DOMINTE
Tel. 0232 407371, 0757 011435
E-mail: absolventapm@uaiasi.ro